Energi

Et overordnet mål for energipolitikken er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Det er Olje- og energidepartementet som har ansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Oljeplattform

Norsk oljehistorie på 5 minutter

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

'

Leverandørindustrien

Norges store ressurser både innen olje- og gass og fornybar energi har dannet grunnlaget for en leverandørindustri med sysselsetting over hele landet. De pågående endringene i energimarkedene skaper nye muligheter for leverandørindustrien, både i Norge og i internasjonale markeder.

Aktuelt nå

'

En fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp

Regjeringen vil legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass og videreføre dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer innenfor de arealmessige rammene i forvaltningsplanene. I stortingsmeldingen 'Energi til arbeid' varsler regjeringen at Olje- og energidepartementet sammen med næringen vil utarbeide en plan for å måle og synliggjøre framdriften i selskapenes arbeid med å redusere utslippene, i tråd med Stortingets vedtak om en reduksjon på 50 prosent innen 2030, sammenliknet med 2005.

'

Stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser

Regjeringen la 11. juni 2021 frem stortingsmeldingen "Energi til arbeid" om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021). Meldingen viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Dokumenter

Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

Innholdet på NorskPetroleum.no er nå oppdatert med brukervennlig og oversiktlig fakta og prognoser om norsk petroleumsvirksomhet. Nettsiden er også forbedret for å gi brukeren bedre oversikt og brukeropplevelse, også på mobiltelefoner.

Fakta - Energi- og vannressurser i Norge

Artikler og fakta er illustrert med grafikk, figurer og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles på e-post og i sosiale medier.

Kontakt

Olje- og energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo