Energi

Et overordnet mål for energipolitikken er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene. Det er Energidepartementet som har ansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

'

Norsk oljehistorie på 5 minutter

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping.

Vannkraft

Norsk vannkrafthistorie på 5 minutter

Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon. Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet, og vil være det i overskuelig framtid.

Bilde av Rosenberg verft i Stavanger

EDs statlige eierskap

Energidepartementet forvalter statens eierskap i Gassco AS, Gassnova SF og Statnett SF. Eierskapet forvaltes gjennom åpenhet om eierstyringsprinsipper, aksept for rolledelingen i selskapslovgivningen, eierstyring gjennom generalforsamling/foretaksmøte og vekt på å velge kompetente og uavhengige styrer.

Siste om energi

Flere saker om temaet

Kontakt

Energidepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, 0033 Oslo