Energi internasjonalt

Gjennom hele historien til den norske olje- og gassvirksomheten har det internasjonale aspektet vært viktig. Kontaktflaten med den internasjonale industrien er meget bred, og mange av de største internasjonale oljeselskapene har i mange år vært etablert på norsk sokkel og bidratt til dens utvikling i kraft av sin teknologi og kompetanse.

Petroleumsrettet bistand

En forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser og inntekter er en forutsetning for fattigdomsreduksjon, konfliktforebygging og fredsbygging i fattige land som er – eller tar sikte på å bli vertsland for petroleumsaktivitet. Norge kan med kompetanseoverføring innen petroleumspolitikk og -lovgivning, forvaltning, industri- og institusjonsutvikling bidra til at land med petroleumsressurser, men som er preget av mangel på institusjonell infrastruktur og godt styresett, utnytter inntektene til å bedre levekårene for befolkningen.

IEA – Det internasjonale energibyrået

IEA er et energisamarbeid hvor Norge deltar sammen med 29 andre OECD-land. Organisasjonens målsetning er å bidra til forsyningssikkerhet for deltagerlandene og fremme en mer bærekraftig energibruk. Gjennom analyser og rapporter er IEA en viktig premissleverandør til diskusjonene om globale energi- og miljøutfordringer.

EITI - Extractive Industries Transparency Initiative

Norge støtter det internasjonale initiativet Extractive Industries Transparency Initative (EITI), og har implementert EITI-standardene. Initiativet tar sikte på å fremme åpenhet om inntektsstrømmen fra selskap til vertsland i utvinningsbransjene.