IEA – Det internasjonale energibyrået

IEA er et energisamarbeid hvor Norge deltar sammen med 29 andre OECD-land. Organisasjonens målsetning er å bidra til forsyningssikkerhet for deltagerlandene og fremme en mer bærekraftig energibruk. Gjennom analyser og rapporter er IEA en viktig premissleverandør til diskusjonene om globale energi- og miljøutfordringer.

IEA (International Energy Agency) ble opprettet i november 1974 i etterkant av oljekrisen ved årsskifte 1973/74. Virksomheten i organisasjonen var i utgangspunktet fokusert på oljeforsyningssikkerheten til OECD-landene, og organisasjonen har etablert et krisefordelingsprogram for oljeprodukter. For dette formål har virksomheten vært konsentrert om analyser av oljemarkedet og innsamling av energistatistikk, samt reduksjon av oljeavhengigheten gjennom bl.a. satsing på energiforskning og energiøkonomisering, herunder bl.a. fornybare energikilder.

IEA er en frittstående organisasjon innenfor rammen av OECD. Norge har deltatt i IEA-samarbeidet siden februar 1975. Antall deltakerland har nå kommet opp i 30. EU-kommisjonen deltar også i arbeidet til IEA. I tillegg er 8 sentrale land utenfor OECD blitt assosiert til IEA.

IEA har gradvis utviklet seg til et sentralt samarbeidsforum om globale energiutfordringer. Deltagerlandenes suverenitet over egen energipolitikk er innarbeidet som et etablert prinsipp. Forsyningssikkerhet er fortsatt et viktig samarbeidsområde. Dette ble for eksempel illustrert høsten 2005 da IEA-landene kollektivt frigjorde olje fra sine beredskapslager for å avbøte mangelen på oljeprodukter i USA som følge av orkanene Rita og Katrina. Samtidig har nye problemstillinger fått økt betydning for organisasjonen, slik som energirelaterte utfordringer knyttet til miljø og klimaendringer. IEA er også blitt en aktiv deltager i den globale energidialogen mellom produsenter og konsumenter.

IEAs energistatistikk omfatter alle land og alle energiformer. Organisasjonen publiserer en rekke energianalyser og -rapporter. De mest kjente er den månedlige oljemarkedsrapporten og den årlige energirapporten "World Energy Outlook" med prognoser for energietterspørselen frem til 2050.

Hvert femte år blir medlemslandene dybdehørt gjennom en ”peer review”-prosess. Siste dybdehøring av Norges energipolitikk er fra 2017. Dybdehøringsrapporten fokuserte på at Norge har en unik rolle som både olje- og gasseksportør og global pådriver for klimagassreduksjoner. Det ble også poengtert at som en av verdens største eksportører av energi bidrar Norge sterkt til energisikkerheten internasjonalt.