Olje og gass

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring.

Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 14 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi.

Oljeplattformen Oseberg

Norsk oljehistorie på 5 minutter

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet.

Grafikk over norsk gasseksport

Norges viktigste næring

Petroleumsvirksomheten bidrar til store verdier for fellesskapet og sysselsetter flere hundre tusen mennesker i hele landet. Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer også at de kommer hele folket til gode.

Mangfaldet i norsk leverandørindustri: Skisse over eit felt i utbygging og drift

Leverandørindustrien

I Noreg har vi i dag ein høgkompetent og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri utvikla gjennom meir enn 40 år med petroleumsverksemd i Noreg. Dette har vore ein målretta politikk.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

norskpetroleum.no

Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

Lær mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår. Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier.

Johan Sverdrup plattformene

- Johan Sverdrup andre byggetrinn: - En ny milepæl for Norges største industriprosjekt

- Dette er en merkedag for Norge. Sverdrup er Norges desidert største industriprosjekt og er anslått å gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter til staten over feltets levetid. Utbyggingen har betydd mye for leverandørindustrien i en vanskelig periode, og skaper arbeidsplasser og store ringvirkninger over hele landet. Første og andre byggetrinn kan gi så mye som 150.000 årsverk i perioden fram til 2025, sier Søviknes.

Dokumenter

Meld. St. 28 (2010 - 2011)

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

I petroleumsmeldingen, også omtalt som oljemeldingen, presenteres en plan for en langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene.

Prop. 114 S (2014-2015)

Johan Sverdrup – Norges største industriprosjekt

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget.

Til toppen