Olje og gass

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring.

Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 13 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi.

Oljeplattformen Oseberg

Norsk oljehistorie på 5 minutter

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet.

Norges viktigste næring

Petroleumsvirksomheten bidrar til store verdier for fellesskapet og sysselsetter flere hundre tusen mennesker i hele landet. Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer også at de kommer hele folket til gode.

Mangfaldet i norsk leverandørindustri: Skisse over eit felt i utbygging og drift

Leverandørindustrien

I Noreg har vi i dag ein høgkompetent og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri utvikla gjennom meir enn 40 år med petroleumsverksemd i Noreg. Dette har vore ein målretta politikk.

Aktuelt nå

Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

Lær mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår. Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier.

Oppstart av 24. konsesjonsrunde – invitasjon til å nominere blokker

Regjeringen inviterer med dette oljeselskapene til å nominere blokker som de ønsker skal være en del av 24. konsesjonsrunde. De nummererte konsesjonsrundene omfatter de åpnede, umodne delene av norsk sokkel, der potensialet for å gjøre store funn er størst.

TFO 2016 – Stor interesse for videre utforsking av norsk sokkel

Olje- og energidepartementet vil i dag sende ut tilbud til 29 oljeselskaper om andeler i 56 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO 2016).

Flere saker om Olje og gass

Dokumenter

Meld. St. 28 (2010 - 2011)

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

I petroleumsmeldingen, også omtalt som oljemeldingen, presenteres en plan for en langsiktig forvaltning og verdiskaping fra petroleumsressursene.

Prop. 114 S (2014-2015)

Johan Sverdrup – Norges største industriprosjekt

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon om utbyggingsplanene for Johan Sverdrup-feltet for Stortinget.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om energi finner du blant proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).