Energi

Olje og gass

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring.

Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 15 700 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi.

Oljeplattformen Oseberg

Norsk oljehistorie på 5 minutter

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet.

Kart over TFO 2019 Høringsrunden

Konsesjonsrunder

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, kan lyses ut i nummererte konsesjonsrunder eller inkluderes i det forhåndsdefinerte området. Hvilke områder som inngår i de forskjellige rundene er styrt av petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og særlig av behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser.

Mangfaldet i norsk leverandørindustri: Skisse over eit felt i utbygging og drift

Leverandørindustrien

Norges store ressurser både innen olje- og gass og fornybar energi har dannet grunnlaget for en leverandørindustri med sysselsetting over hele landet. De pågående endringene i energimarkedene skaper nye muligheter for leverandørindustrien, både i Norge og i internasjonale markeder.

Aktuelt nå

'

Equinors høstkonferanse 2022

Verden står i en energikrise, og dette var temaet på høstkonferansen 2022 i regi av Equinor og Olje- og energidepartementet (Norge) på Det Norske Teatret i Oslo 29. november. Norge spiller nå en nøkkelrolle i å forsyne Europa med stabile gassforsyninger. Les innlegget olje- og energiminister Terje Aasland holdt (engelsk).

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Høy gassproduksjon og store ringvirkninger fra norsk sokkel

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til over 1 000 milliarder kroner både i år og i 2023. Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten overføres i sin helhet til oljefondet (SPU).