Olje og gass

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring.

Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 15 700 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi.

Oljeplattformen Oseberg

Norsk oljehistorie på 5 minutter

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet.

Grafikk over norsk gasseksport

Norges viktigste næring

Petroleumsvirksomheten bidrar til store verdier for fellesskapet og sysselsetter flere hundre tusen mennesker i hele landet. Måten vi forvalter de enorme petroleumsinntektene på sikrer også at de kommer hele folket til gode.

Mangfaldet i norsk leverandørindustri: Skisse over eit felt i utbygging og drift

Leverandørindustrien

I Noreg har vi i dag ein høgkompetent og internasjonalt konkurransedyktig leverandørindustri utvikla gjennom meir enn 40 år med petroleumsverksemd i Noreg. Dette har vore ein målretta politikk.

Aktuelt nå

norskpetroleum.no

Ny og bedre versjon av Norskpetroleum.no

Lær mer om petroleumshistorien, pågående aktivitet og rammevilkår. Artikler og fakta er illustrert gjennom bilder, grafikk og kart. All informasjon er tilgjengelig uavhengig av digital plattform, og innhold kan lastes ned, skrives ut og deles gjennom mail og sosiale medier.

Kart over 25-konsesjonsrunde

Utlysning av 25. konsesjonsrunde

19.11.2020: Olje- og energidepartementet kunngjør i dag utlysning av 25. konsesjonsrunde. Runden omfatter ni områder, fordelt på åtte i Barentshavet og ett i Norskehavet. Departementet tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser andre kvartal 2021.

Dokumenter

Meld. St. 20 (2019–2020)

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak.

Høring om 25. konsesjonsrunde

Høring om 25. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut ni områder i 25. konsesjonsrunde, fordelt på åtte områder i Barentshavet og ett område i Norskehavet. Nummererte konsesjonsrunder gjennomføres i mindre kjente områder. Forslaget blir nå sendt på offentlig høring.