PUD - Plan for utbygging og drift

Før rettighetshaverene kan på norsk sokkel skal bygge ut et funn, må en plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) godkjennes av myndighetene.

PUD-en skal inneholde opplysninger om hvordan rettighetshavere vil bygge ut og drive feltet.

PUD og PAD veilederen har til hensikt å gi råd om hvordan en PUD eller PAD kan utarbeides for å oppfylle myndighetenes krav, forklare saksbehandlingsprosesser og bidra til effektiv samhandling mellom rettighetshaver og myndigheter.

Olje- og energidepartementet har endret veilederen til utarbeidelse av plan for utbygging og drift av petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Denne utgaven erstatter veilederen som ble publisert 30. juni 2017.

Endringene skjer på bakgrunn av et initiativ fra Norsk Industri, LO og Fellesforbundet. Formålet er blant annet å redusere risiko for store forsinkelser og overskridelser og forbedre samfunnsøkonomisk lønnsomhet i utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. Departementet har støttet initiativet. Etter en konstruktiv og effektiv prosess hvor også Norsk olje og gass har vært engasjert, revideres nå de punktene som retter seg mot prosjektgjennomføring (pkt 5.6 og 6.4).

Les den endrede PUD/-veilederen.

Mer informasjon om norsk petroleumsvirksomhet finner du på www.norskpetroleum.no.