Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Illustrasjonsfoto med politi på kommunikasjonssentral, krisehåndtering og bevæpnet politi

Oppfølging etter 22. juli: De viktigste tiltakene

Regjeringen har siden den tiltrådte 16. oktober 2013 gjennomført en rekke tiltak for å bedre landets beredskap og krisehåndteringsevne. Se oversikt over de viktigste tiltakene.

AgustaWestland AW 101 – Norges nye redningshelikopter

Nye redningshelikoptre

Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland (nå Leonardo SPA) om levering av 16 nye redningshelikoptre med opsjon på ytterligere seks helikoptre av typen AW101-612. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Har revidert objektsikringsinstruksen

21.06.2019: Regjeringen har fastsatt en ny instruks om vakthold og sikring av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret i fred, krise og væpnet konflikt. Instruksens korttittel er objektsikringsinstruksen.

overlevering beredskapshjemmelutvalget

Overlevering av beredskapshjemmelutvalgets utredning

14.06.2019: Beredskapshjemmelutvalget, ved utvalgets leder professor Benedikte Moltumyr Høgberg, overleverte i dag utvalgets utredning «Når krisen inntreffer» til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Nye nasjonale strategier

Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Digital sikkerhet er et av områdene regjeringen prioriterer høyt. Strategien omfatter en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og en delstrategi for digital sikkerhetskompetanse.

IKT-sikkerhetsutvalgets innstilling:

IKT-sikkerhet i alle ledd – organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

IKT-sikkerhetsutvalget ønsker blant annet etablering av et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter. Det bør også innføres krav om IKT-sikkerhet ved alle offentlige anskaffelser, mener utvalget.

Til toppen