Samfunnssikkerhet og beredskap

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Illustrasjonsfoto med politi på kommunikasjonssentral, krisehåndtering og bevæpnet politi

Oppfølging etter 22. juli: De viktigste tiltakene

Regjeringen har siden den tiltrådte 16. oktober 2013 gjennomført en rekke tiltak for å bedre landets beredskap og krisehåndteringsevne. Se oversikt over de viktigste tiltakene.

AgustaWestland AW 101 – Norges nye redningshelikopter

Nye redningshelikoptre

Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland om levering av nye redningshelikoptre. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet de neste 40 årene, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Tettere samarbeid mellom PST og E-tjenesten

17.02.2017: Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om utlevering av informasjon fra skjulte tvangsmidler fra PST til E-tjenesten.

Ny nødvarsling fra kjøretøy skal mottas av 110-sentralene

13.01.2017: Regjeringen har besluttet at brannvesenets 110-sentraler skal være mottakssentral i Norge for det felles europeiske nødmeldingssystemet eCall.

Krisescenarioer 2016: Regnflom i by

22.12.2016: I dag fikk Justis- og beredskapsdepartementet risikoanalysen «Regnflom i by» oversendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen beskriver et nytt scenario som det norske samfunnet bør planlegge for.

Flere saker om Samfunnssikkerhet og beredskap

Dokumenter

Samfunnssikkerhetsmeldingen

Risiko i et trygt samfunn

Stortingsmelding nr. 10 (2016-2017) redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

Prop. 36 L (2016–2017)

Endringer i naturskadeforsikringsloven

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i naturskadeforsikringsloven som vil gi rett til erstatning for tap av tomt og bygninger der et brannforsikret bolighus eller fritidshus er skadet ved en naturulykke, og kommunen ikke gir tillatelse til reparasjon eller gjenoppbygging på skadestedet på grunn av fare for ny naturskade.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Samfunnssikkerhet og beredskap.