Samfunnssikkerhet og beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Illustrasjonsfoto med politi på kommunikasjonssentral, krisehåndtering og bevæpnet politi

Oppfølging etter 22. juli: De viktigste tiltakene

Regjeringen har siden den tiltrådte 16. oktober 2013 gjennomført en rekke tiltak for å bedre landets beredskap og krisehåndteringsevne. Se oversikt over de viktigste tiltakene.

AgustaWestland AW 101 – Norges nye redningshelikopter

Nye redningshelikoptre

Regjeringen inngikk i desember 2013 kontrakt med AgustaWestland om levering av nye redningshelikoptre. Avtalen vil sikre god beredskap for hele landet de neste 40 årene, og innebærer en betydelig styrking av den offentlige redningstjenesten.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Regjeringen samler mer ansvar for samfunnssikkerhet i DSB

17.10.2016: Regjeringen samler mer ansvar i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett overføres fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til DSB.

Ny nasjonal strategi mot farlige stoffer og smittsomme sykdommer

04.10.2016: Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Forsvarsdepartementet har fastsatt en nasjonal strategi for beredskap mot hendelser med farlige stoffer og smittsomme sykdommer.

Nye regler om dataavlesing trer i kraft

09.09.2016: Politiet har nå fått adgang til å bruke den nye metoden dataavlesing ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlig kriminalitet.

Flere saker om Samfunnssikkerhet og beredskap

Dokumenter

Prop. 97 L (2015-2016)

Endringer i sikkerhetsloven

Forsvarsdepartementet foreslår i denne lovproposisjonen endringer i sikkerhetsloven som innebærer en betydelig reduksjon av antall klareringsmyndigheter, fra 42 til i hovedsak én i sivil sektor og én i forsvarssektoren.

NOU 2015:13

Digital sårbarhet – sikkert samfunn

Utredning fra Lysne-utvalget, som har kartlagt samfunnets digitale sårbarhet, og foreslår tiltak for å styrke beredskapen og redusere den digitale sårbarheten i samfunnet.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Samfunnssikkerhet og beredskap.