Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Norges riksvåpen

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Listen tydeliggjør hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner.

Korona-virus

Koronasituasjonen

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Aktuelt nå

Norske sedler veksler hender sett ovenfra

Ny forskrift åpner for informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

17.06.2022: – Kriminelle i arbeidslivet bryter ofte flere regler som hører under forskjellige offentlige etaters ansvarsområder. For å kunne forebygge og bekjempe arbeidslivkriminalitet på en effektiv måte, er det helt nødvendig at offentlige myndigheter kan dele informasjon med hverandre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Illustrasjon av kvinne med hånd i ansiktet

Pressemelding

Regjeringen følger opp arbeidet mot vold i nære relasjoner

09.06.2022: Regjeringen har startet arbeidet med en opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen skal styrke innsatsen for å forebygge og bekjempe volden, og ta vare på de voldsutsatte.