Samfunnssikkerhet og beredskap

Forebygging er vår viktigste oppgave når det gjelder hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. Kriser må møtes ved bruk av de samlede nasjonale ressurser, basert på klare strukturer, ansvarsforhold og kommandolinjer mellom sivile og militære aktører og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.

Norges riksvåpen

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner

Listen tydeliggjør hvilke typer virksomheter og personellgrupper som er sentrale for å opprettholde driften av kritiske samfunnsfunksjoner.

Korona-virus

Koronasituasjonen

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Vakt i krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet

Hovedprinsipper i beredskapsarbeidet

Om regjeringens og departementenes beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Aktuelt nå

Nytt styre til fagskole for brann- og redningspersonell

07.01.2022: Den nye fagskolen for brann- og redningspersonell, som skal bygges i Tjeldsund, har fått nytt styre. Styret skal ledes av Irene Lange Nordahl, og det tas sikte på at fagskolen åpner januar 2024.

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen styrker arbeidet med nasjonal sikkerhet

08.11.2021: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med 17,5 millioner kroner for å styrke arbeidet med håndtering av staters bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet.

Dokumenter

Mandat for redningsledelsene ved Hovedredningssentralen Sør-Norge og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS)

13.01.2022: Følgende mandat utdyper organisasjonsplan for redningstjenesten når det gjelder redningsledelsene ved henholdsvis Hovedredningssentralen avdeling Sør-Norge og Hovedredningssentralen avdeling Nord-Norge

Nasjonale strategier

Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Digital sikkerhet er et av områdene regjeringen prioriterer høyt. Strategien omfatter en ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og en delstrategi for digital sikkerhetskompetanse.