Helseberedskap

Helseberedskapens formål er å verne befolkningens liv og helse, og sørge for medisinsk behandling, pleie og omsorg til berørte personer i kriser og krig. Folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenesten, er sammen med beredskapsplanlegging og øvelser, grunnlaget for å forhindre og møte kriser.

Nasjonal helseberedskapsplan

Nasjonal helseberedskapsplan er det overordnede rammeverket for helse- og omsorgssektorens forebygging og håndtering av alle typer kriser og katastrofer.

Helseberedskap og samfunnssikkerhet

Helseberedskap er en del av regjeringens innsats for samfunnssikkerhet.

Internasjonalt helseberedskapssamarbeid

Norge deltar i internasjonalt samarbeid om forebygging, overvåking, analyse, varsling og sykdomsbekjempelse i Norden, EU, Verdens helseorganisasjon (WHO), Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og NATO.