Meld. St. 5 (2023–2024)

En motstandsdyktig helseberedskap — Fra pandemi til krig i Europa

I Meld. St. 5 om en motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig, presenterer regjeringen den politiske og strategiske retningen for norsk helseberedskap. Meldingen er den første stortingsmeldingen om helseberedskap, og inneholder tre hoveddeler: Et styrket system for helseberedskapen, en motstandsdyktig helseberedskap, og risiko og sårbarhetsområder. Forebygging og beredskap må gis økt prioritet. Regjeringen vil sikre en motstandsdyktig helseberedskap som har som formål å verne liv og helse.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget