Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Espen Barth Eide, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup (fra venstre) diskuterer Norges muligheter og utfordringer i det internasjonale arbeidet. Kjetil Elsebutangen, UD

Vil styrke forsvar av norske interesser internasjonalt

- Internasjonalt samarbeid er under press. Etablerte friheter og rettigheter kan ikke tas for gitt. Nå må vi mobilisere for å forsvare de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som i september lanserte starten på arbeidet med en ny stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt samarbeid.

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

- Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhets-politikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler. Et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar er helt sentralt for å ivareta Norges sikkerhet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

14.06.2019: Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid peker ut en retning for norsk multilateral politikk de neste årene.

Enighet om kontroll med nedrustning

16.04.2019: FNs ekspertgruppe for nedrustningsverifikasjon har blitt enig om en sluttrapport. Arbeidet med såkalt nedrustningsverifikasjon – kontroll og tilsyn med at stater faktisk ruster ned - er sentralt for fremtidig kjernefysisk nedrustning. Dette vil nå få en viktig forankring i FN-systemet. Norge har ledet arbeidet i ekspertgruppen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for norsk innsats i Sahel-regionen

Tre stortingsmeldingar skisserer eit krevjande og utfordrande verdsbilde og strekar opp norske målsetjingar og prioriteringar for åra framover. I denne strategien set vi desse målsetjingane og prioriteringane om til føringar som gjev ei ramme for Noregs innsats i Sahel.

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2018

Med denne meldingen til Stortinget legger regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2018.

Til toppen