Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske, teknologiske og økonomiske virkemidler. Viktige pilarer i regjeringens sikkerhetspolitikk er forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten, bidrag til fredelig tvisteløsning, samvirke med Nato-allierte og utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid i Norden.

Medlemskapet i Nato er av grunnleggende betydning for forsvaret av Norge. Her fra øvelsen Trident Juncture. Foto: Nato

Sikkerhetspolitikken skal ivareta Norges suverenitet

Sikkerhetspolitikken skal ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet, handlefrihet, verdier og interesser.

IAEA er sentral i å sørge for at statspartene overholder sine forpliktelser om ikke-spredning. Her fra diskusjoner om Iran i Det internasjonale atomenergibyrået. Foto: IAEA

Norsk innsats for nedrusting og ikkje-spreiing

Traktaten om ikkje-spreiing av kjernefysiske våpen (NPT) er berebjelken i det globale nedrustings- og ikkje-spreiingsregimet.

Norge bidrar i FN-operasjonen Minusma i Mali - som et bidrag i kampen mot straffefrihet. Foto: FN

Kontraterror og forebygging av voldelig ekstremisme

Norge vektlegger en helhetlig tilnærming til forebygging og bekjempelse av alle former for voldelig ekstremisme og terrorisme. Dette budskapet fremmes i FN, i internasjonale forhandlinger og gjennom tilskudd til sivilsamfunn og internasjonale organisasjoner.