Sikkerhetspolitikk

Sikkerhetspolitikkens hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av politiske, militære, folkerettslige, diplomatiske og økonomiske virkemidler.

Espen Barth Eide, Ine Eriksen Søreide og Ulf Sverdrup (fra venstre) diskuterer Norges muligheter og utfordringer i det internasjonale arbeidet. Kjetil Elsebutangen, UD

Vil styrke forsvar av norske interesser internasjonalt

- Internasjonalt samarbeid er under press. Etablerte friheter og rettigheter kan ikke tas for gitt. Nå må vi mobilisere for å forsvare de verdiene norsk utenrikspolitikk bygger på, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide, som i september lanserte starten på arbeidet med en ny stortingsmelding om Norges rolle og interesser i internasjonalt samarbeid.

Bilbombe har gått av i Bagdad.

Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

- Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Natos generalsekretær ved hovedkvarteret til organisasjonens kommandosentral (Shape).

Hva er sikkerhetspolitikkens formål

Å ivareta og videreutvikle den internasjonale rettsorden er et overordnet utenriks- og sikkerhetspolitisk anliggende. Dette målet sikres gjennom et bredt sett av virkemidler. Et sterkt og troverdig nasjonalt forsvar er helt sentralt for å ivareta Norges sikkerhet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Nordområdepolitikken må bygges på kunnskap

07.07.2020: Global oppvarming, økt internasjonal interesse for Arktis og et forverret sikkerhetspolitisk bilde krever en balansert utenrikspolitikk i nord. En fremoverlent og innovasjonsrettet politikk er nødvendig for nærings- og befolkningsutviklingen i landsdelen. Det er med dette bakteppe regjeringen skal presentere en ny nordområdemelding, skriver statssekretær Audun Halvorsen.

Tolv år siden krigen i Georgia brøt ut

07.08.2020: Tolv år etter krigen i Georgia står russiske tropper fortsatt på georgisk jord og konflikten forblir uløst. - Vi gjentar oppfordringen til Russland om å etterleve våpenhvileavtalen fra 2008 og trekke sine styrker ut av Georgia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for norsk innsats i Sahel-regionen

Tre stortingsmeldingar skisserer eit krevjande og utfordrande verdsbilde og strekar opp norske målsetjingar og prioriteringar for åra framover. I denne strategien set vi desse målsetjingane og prioriteringane om til føringar som gjev ei ramme for Noregs innsats i Sahel.

Melding om eksport av forsvarsmateriell i 2018

Med denne meldingen til Stortinget legger regjeringen frem informasjon om omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet militært materiell. Meldingen som nå legges frem gir innsyn i eksporten i 2018.