Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Demokrati og rettsstat

Flere mennesker enn noen gang lever i dag i demokratier basert på allmenn stemmerett og periodiske og reelle valg. Samtidig svekkes demokratiers kvalitet og bærekraft i land over hele verden, også i Europa. Norges internasjonale innsats for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling er tett knyttet opp mot vår innsats for demokrati og rettsstat.

-

Internasjonale konvensjoner og menneskerettssystemer

Etter annen verdenskrig er det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Det finnes både globale og regionale menneske-rettighetssystemer. Her er en oversikt over menneskerettighetssystemene og de viktigste menneskerettighets-konvensjonene.

-

Menneskerettene i utenriks- og utviklingspolitikken

Regjeringens ambisjoner og politikk for menneskerettigheter i utenrikspolitikken er beskrevet og fastlagt i Stortingsmelding nr. 10 (2014-2015) – Meld St. 10 Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ny resolusjon om menneske-rettigheter og næringsliv

17.07.2020: FNs menneskerettighetsråd vedtok 17. juli en resolusjon ved konsensus som vil bidra til økt fokus på gjennomføring av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Norge ledet resolusjonsforhandlingene.

Styrker internasjonalt arbeid for ytrings- og pressefrihet

03.07.2020: Norge styrker det internasjonale arbeidet for ytrings- og pressefrihet ved å forlenge samarbeidet med International Media Support med fire år. Innsatsen skal styrke tilgangen til pålitelig informasjon, spesielt i krisetider, fremme kvalitetsjournalistikk og motarbeide hatefulle ytringer. Avtalen skal også bidra til å beskytte journalister og mediearbeidere i 40 land.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Nasjonal handlingsplan

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (United Guidelines for Business and Human Rights – UNGP) er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene.

Meld. St. 24 (2016-2017)

Felles ansvar for felles fremtid

Meldingen staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekrafts-mål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling.

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, Oslo