Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Demokrati og rettsstat

Flere mennesker enn noen gang lever i dag i demokratier basert på allmenn stemmerett og periodiske og reelle valg. Samtidig svekkes demokratiers kvalitet og bærekraft i land over hele verden, også i Europa. Norges internasjonale innsats for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling er tett knyttet opp mot vår innsats for demokrati og rettsstat.

-

Internasjonale konvensjoner og menneskerettssystemer

Etter annen verdenskrig er det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Det finnes både globale og regionale menneske-rettighetssystemer. Her er en oversikt over menneskerettighetssystemene og de viktigste menneskerettighets-konvensjonene.

-

Menneskerettene i utenriks- og utviklingspolitikken

Regjeringens ambisjoner og politikk for menneskerettigheter i utenrikspolitikken er beskrevet og fastlagt i Stortingsmelding nr. 10 (2014-2015) – Meld St. 10 Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken.

Relaterte tema

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, Oslo