Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Demokrati og rettsstat

Flere mennesker enn noen gang lever i dag i demokratier basert på allmenn stemmerett og periodiske og reelle valg. Samtidig svekkes demokratiers kvalitet og bærekraft i land over hele verden, også i Europa. Norges internasjonale innsats for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling er tett knyttet opp mot vår innsats for demokrati og rettsstat.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Resolusjon om miljø-forsvarere vedtatt i FN

22.03.2019: En norskledet resolusjon om menneskerettighetsforsvarere som arbeider med miljøsaker er enstemmig vedtatt i FNs menneskerettighetsråd. - Jeg er veldig glad for at vi har lykkes i å sikre enighet om en sterk tekst på et felt med en så krevende kontekst, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

FN vil ha bedre beskyttelse av menneskerettsforsvarere

19.11.2019: – I en tid hvor menneskerettighetene er under sterkt press, er det viktig at et samlet FN tar til orde for å styrke beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide etter at FNs komité for menneskerettighets-spørsmål enstemmig vedtok en resolusjon om menneskerettighetsforsvarere .

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Nasjonal handlingsplan

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (United Guidelines for Business and Human Rights – UNGP) er en rådende internasjonal standard for hvordan bedrifter bør forholde seg til menneskerettighetene.

Meld. St. 24 (2016-2017)

Felles ansvar for felles fremtid

Meldingen staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekrafts-mål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling.

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, Oslo

Til toppen