Utenrikssaker

Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Demokrati og rettsstat

Flere mennesker enn noen gang lever i dag i demokratier basert på allmenn stemmerett og periodiske og reelle valg. Samtidig svekkes demokratiers kvalitet og bærekraft i land over hele verden, også i Europa. Norges internasjonale innsats for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling er tett knyttet opp mot vår innsats for demokrati og rettsstat.

-

Internasjonale konvensjoner og menneskerettssystemer

Etter annen verdenskrig er det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene. Det finnes både globale og regionale menneske-rettighetssystemer. Her er en oversikt over menneskerettighetssystemene og de viktigste menneskerettighets-konvensjonene.

-

Menneskerettene i utenriks- og utviklingspolitikken

Regjeringens ambisjoner og politikk for menneskerettigheter i utenrikspolitikken er beskrevet og fastlagt i Stortingsmelding nr. 10 (2014-2015) – Meld St. 10 Muligheter for alle – menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Kraftige reaksjoner på dom mot Aung San Suu Kyi

10.01.2022: – Jeg fordømmer dommen på fire år som kom mot Myanmars State Counsellor Aung San Suu Kyi i dag. Militærregimet bruker rettssystemet til å kneble politiske motstandere og til å utradere National League for Democracy, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Svar på spørsmål om løslatelse av tyrkisk borger

09.11.2021: Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om Norge fortsatt står inne for kravet om at Tyrkia øyeblikkelig må løslate Osman Kavala eller om det er slik at Norge nå trekker tilbake denne oppfordringen etter at Erdogan truet med å utvise norske diplomater.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi for ytringsfrihet i utenrikspolitikken

Strategien omhandler viktige prioriteringer i Norges internasjonale arbeid for ytringsfrihet og mangfold av frie og uavhengige medier. Strategien beskriver samtidig hvordan Norge jobber for å fremme ytringsfrihet i FN, regionale organisasjoner og gjennom støtte til sivilt samfunn og i dialog med andre lands myndigheter.

Meld. St. 24 (2016-2017)

Felles ansvar for felles fremtid

Meldingen staker ut retningen for norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekrafts-mål, som legger til grunn en helhetlig tilnærming til global, regional og nasjonal utvikling.

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Telefon: 23 95 00 00
Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7, Oslo