Menneskerettigheter

Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

-

Hva er menneskerettigheter?

Her finner du mer om menneskerettighetenes innhold samt for hvem, når og hvor de gjelder.

-

Internasjonale menneske-rettighetssystemer

Etter annen verdenskrig har det blitt etablert internasjonale systemer for normutvikling og håndheving av menneskerettighetene.

-

Sentrale menneske-rettighetskonvensjoner

For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Revidert nasjonalbudsjett

Økt støtte til arbeidet for tros- og livsynssfrihet

15.05.2018: - Regjeringen foreslår å øke støtte til sivilt samfunns internasjonale innsats for fremme av menneske-rettigheter med ti millioner kroner. Økningen vil gå til styrket innsats for ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke bevilgningen til menneskerettigheter med ti millioner kroner til totalt 370 millioner i 2018.

Pressefrihet under press - markering for 25. gang

03.05.2018: Verdens pressefrihetsdag ble i år markert for 25. gang. Temaet for den internasjonale markeringen er medias viktige rolle som «vaktbikkje» for å etterprøve makt- og myndighetsutøvelse. - En fri presse er bærebjelken i et levende demokrati. Alle stater må arbeide for å beskytte journalister som utfører sitt samfunnsoppdrag, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Næringslivets plass i et utviklingsperspektiv

03.05.2018: - Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg er en viktig høringsinstans, meningsbærer og kompetansebygger. Jeg setter derfor stor pris på muligheten til å si litt om næringslivets viktige plass i et utviklingsperspektiv, og spesielt våre forventninger til dem i denne sammenheng, sa utviklingsminister Nikolai Astrup da han innledet på foreningens menneskerettighetsseminar.

Alle saker om Menneskerettigheter

Dokumenter

Oppfølging av FN-prinsipper

Næringsliv og menneskerettigheter

Kontakt

Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Adresse: Postboks 8114 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse 7,