Seksjon for menneskerettigheter, demokrati og likestilling

Seksjonen har tematisk hovedansvar for Norges innsats for å fremme menneskerettigheter og demokrati internasjonalt. Prioriterte områder er blant annet arbeidet med ytringsfrihet og støtte til MR-forkjempere. Gjennomføring av stortingsmeldingen om menneskerettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 10 2014-15) prioriteres.

Seksjonen koordinerer Norges multilaterale rettighetsarbeid, med særlig fokus på FNs menneskerettighetsråd i Genève og generalforsamlingen i New York. I tillegg er internasjonale og regionale organisasjoner som ILO, OSSE, Europarådet, Community of Democracies, IDEA og International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) viktige arenaer.

Videre er seksjonen involvert i oppfølging av spørsmål knyttet til Norges ratifikasjoner av internasjonale menneskerettighetsavtaler og flere prosesser knyttet til oppfølging av Norges nasjonale menneskerettighetsforpliktelser.