Regionavdelingen

Avdelingen har ansvar for Norges bilaterale forhold til land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten, relevante regionale organisasjoner og norsk freds- og forsoningsinnsats. Det legges vekt på å styrke samarbeidet med strategiske aktører og fremme norske interesser gjennom utenrikspolitisk dialog, næringspolitisk samarbeid, støtte til bærekraftig utvikling og menneskerettigheter samt tiltak som fremmer stabilitet. Gjennom å utøve tydelig utenrikspolitikk er målsettingen å styrke partnerskapet med land utenfor Europa og Nord-Amerika.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for Latin-Amerika og Karibia

  Seksjonen har det overordnede ansvaret for Norges utenriks- og utviklingspolitiske, samt næringsøkonomiske forhold til landene i Latin-Amerika og Karibia. Seksjonen har en koordineringsfunksjon mellom hjemmeapparatet og de sju utenriksstasjonene i regionen, som dekker til sammen 33 land. I tillegg har seksjonen ansvar for oppfølging av regionale organisasjoner og plattformer, herunder Stillehavsalliansen, FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (Eclac), Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) og Det karibiske fellesskapet (Caricom).

 • Afrikaseksjonen

  Seksjonen har ansvar for det bilaterale samarbeidet og koordineringen av Norges utenriks-, utviklings- og næringspolitiske forhold til land og regionale organisasjoner i Afrika.

 • Seksjon for Midtøsten og Nord-Afrika

  Bilaterale forbindelser med land i Nord-Afrika og Midtøsten. Seksjonens geografiske ansvarsområde omfatter området fra Vest-Sahara i vest til Iran i øst. Seksjonen har ansvaret for å følge opp Norges engasjement i den israelsk-palestinske konflikten og Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC).

 • Seksjon for Øst-Asia og Oseania (Asia I)

  Bilaterale forbindelser med land i Nordøst-Asia (Japan, Kina, Nord- og Sør-Korea), Sørøst-Asia (Brunei, Filippinene, Indonesia, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand og Vietnam) og Oceania (Australia og New Zealand), samt forholdet til regionale (Asean) og multilaterale (Asem) organisasjoner. Arbeidsfeltet inkluderer utenrikspolitiske spørsmål, menneskerettigheter, økonomisk og faglig samarbeid.

 • Seksjon for Sør-Asia og Afghanistan (Asia II)

  Bilaterale forbindelser med landene i Sør-Asia: Bangladesh, Bhutan, India, Maldivene, Nepal, Sri Lanka, Pakistan og for Afghanistan om utenrikspolitiske spørsmål, økonomisk samarbeid, fredsbygging og utviklingssamarbeid. Koordinering av India-satsingen.

 • Seksjon for fred og forsoning

  Støtte til freds- og forsoningsarbeid, herunder: Tilrettelegging av fredsprosesser og samtaler mellom parter i væpnet konflikt; støtte til fredsinnsats i regi av FN, regionale og ikke-statlige organisasjoner; støtte til regionale dialogprosesser; støtte til kapasitetsbygging av aktører innen fred og forsoning, inkludert kurs i fredsmekling, våpenhviler og oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 1325; bidrag til sivil overvåking av våpenhviler; støtte til interreligiøs dialog om fredelige løsninger; støtte til sivilt samfunn i land i konflikt; støtte til norsk og internasjonal forskning innen konfliktløsning.

 • Enhet for budsjett og samordning

  Enheten koordinerer avdelingens arbeid med statsbudsjettet og virksomhetsplanleggingen. Ansvar for fordeling og tildeling av avdelingens budsjettmidler til seksjonene og stasjonene. Pådriveransvar for god og effektiv tilskuddsforvaltning innen avdelingens ansvarsområder. Støttefunksjoner av administrativ og faglig karakter for avdelingsledelsen, inkludert større koordineringsoppgaver.