Seksjon for fred og forsoning

Støtte til freds- og forsoningsarbeid, herunder: Tilrettelegging av fredsprosesser og samtaler mellom parter i væpnet konflikt; støtte til fredsinnsats i regi av FN, regionale og ikke-statlige organisasjoner; støtte til regionale dialogprosesser; støtte til kapasitetsbygging av aktører innen fred og forsoning, inkludert kurs i fredsmekling, våpenhviler og oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 1325; bidrag til sivil overvåking av våpenhviler; støtte til interreligiøs dialog om fredelige løsninger; støtte til sivilt samfunn i land i konflikt; støtte til norsk og internasjonal forskning innen konfliktløsning.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Lisa Golden.