Avdelinger i Utenriksdepartementet

 • Utenriksministerens sekretariat

  Utenriksministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget. Sekretariatet ledes av avdelingsdirektør Jannicke Graatrud.

  Avdelingsleder: Avdelingsdirektør Jannicke Graatrud

 • Utviklingsministerens sekretariat

  Utviklingsministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget. Sekretariatet ledes av avdelingsdirektør Sondre Bjotveit.

  Avdelingsleder: Avdelingsdirektør Sondre Bjotveit

 • Sentral kontrollenhet

  Sentral kontrollenhet behandler saker som gjelder mistanke om brudd på gjeldende regelverk i utenrikstjenesten med mindre ansvaret for oppfølging er lagt til en annen enhet. Enheten fører tilsyn med at virksomheten, hjemme og ute, gjennomføres i tråd med vedtak, bestemmelser og instrukser, herunder etiske retningslinjer. Enheten påpeker feil og mangler i forvaltningen og anbefaler oppfølgingstiltak. Enheten utfører også andre oppgaver pålagt av utenriksråden.

  Seksjonsleder: Underdirektør Thea Ottmann

 • Kommunikasjonsenheten

  Kommunikasjonsenheten har ansvar for praktisk tilrettelegging og strategisk utforming av politisk ledelses kontakt med media, og har et overordnet ansvar for utenrikstjenestens kommunikasjonspolitikk (ekstern og intern kommunikasjon), nettsidene (regjeringen.no, departementets intranett og utestasjonenes nettsider), og krisekommunikasjon. Kommunikasjonsenheten samarbeider nært med de to ministrenes sekretariat, avdelingene hjemme og ambassadene ute, og inngår i UDs kriseberedskap.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Trude Måseide

 • Europaavdelingen

  Avdelingen er ansvarlig for Norges forhold til EU inkludert EØS, Schengen, justis- og innenrikssaker og samarbeidet med EUs institusjoner. Koordinering i forhold til EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Oppfølging av regjeringens europapolitikk. Analyse av europapolitiske problemstillinger. Ansvarlig for nordisk samarbeid og det bilaterale forholdet til samtlige europeiske land, inkludert landene på Balkan og Tyrkia. Koordinering av arbeidet med EØS-midlene. Leder arbeidet med brexit internt i UD og i departementsfellesskapet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Niels Engelschiøn

 • Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

  Sikkerhetspolitiske spørsmål generelt, både bilateralt, overfor EU og i internasjonale organisasjoner som Nato og OSSE. Globale sikkerhetstrusler som internasjonal terrorisme, internasjonal organisert kriminalitet, sjørøveri, cyber. Rustningskontroll, nedrustning og ikke-spredning. Internasjonal krisehåndtering. Internasjonale fredsoperasjoner og fredsoperativt samarbeid. Eksportkontroll av forsvarsmateriell og andre sensitive varer og tjenester, herunder forvaltning av sanksjoner. Nordområdene og Arktis/Antarktis. Marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland. Transatlantiske forhold. Bilaterale forbindelser med USA, Canada, Russland og øvrige land i Eurasia. Regionale samarbeidsorganisasjoner som Arktisk råd, Barentsrådet og Den nordlige dimensjon. Tilskuddsforvaltning og prosjektsamarbeid innenfor avdelingens områder, bl.a. med Russland og andre land i Eurasia.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Knut Hauge

 • Regionavdelingen

  Avdelingen har ansvar for Norges bilaterale forhold til land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten, relevante regionale organisasjoner og norsk freds- og forsoningsinnsats. Det legges vekt på å styrke samarbeidet med strategiske aktører og fremme norske interesser gjennom utenrikspolitisk dialog, næringspolitisk samarbeid, støtte til bærekraftig utvikling og menneskerettigheter samt tiltak som fremmer stabilitet. Gjennom å utøve tydelig utenrikspolitikk er målsettingen å styrke partnerskapet med land utenfor Europa og Nord-Amerika.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith

 • Avdeling for FN og humanitære spørsmål

  FN-avdelingen har det generelle ansvaret for oppfølging av FN og en del internasjonale organisasjoner. Arbeidsfeltet omfatter bl.a. utforming av norsk FN-politikk og oppfølging av regjeringens satsing på menneskerettigheter. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av humanitære spørsmål og innsatser. Et eget team i FN-avdelingen har ansvar for Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget finner sted i FNs generalforsamling i juni 2020.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Merete Fjeld Brattested

 • Avdeling for økonomi og utvikling

  Avdelingen er ansvarlig for en fremtidsrettet utviklingspolitikk, multilateral utviklingsfinansiering, UDs arbeid med økonomisk diplomati, fremme av norske energiinteresser samt klima og miljø. Avdelingen ivaretar norske interesser i WTO og OECD og bidrar til en mer rettferdig verdenshandel. Økonomisk analyse er en viktig del av avdelingens virksomhet. Avdelingen har videre det overordnede ansvaret for systemer og rutiner omkring forvaltningen av departementets tilskudd.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Katja C. Nordgaard

 • Rettsavdelingen

  Rettsavdelingen er juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen, med et særlig ansvar for samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale fora. Sentrale arbeidsområder er internasjonal havrett, FN-rett, WTO-rett, EØS-rett, traktatrett og immunitetsspørsmål, miljørett, menneskerettigheter, humanitærrett, internasjonal strafferett, sanksjoner og restriktive tiltak. Blant avdelingens sentrale oppgaver er å avgi rådgivende tolkninger om gjeldende folkerett og bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede stater. Avdelingen bistår andre departementer og statlige institusjoner på folkerettens område. Den har en sentral rolle ved koordinering av norske saker for internasjonale domstoler og samarbeider tett med Regjeringsadvokatembetet om å føre saker for disse organer. Avdelingen har for tiden 38 medarbeidere fordelt på Seksjon for humanitær- og strafferett, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, og Seksjon for EØS- og handelsrett.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Helge Seland

 • Avdeling for kultur og protokoll

  Avdelingen er ansvarlig for fremme internasjonalisering av norsk kunst og kultur og å styrke kultursektoren i utviklingsland. Avdelingen utøver protokolltjeneste for hele regjeringen, er ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Johan C. Vibe

 • Avdeling for kompetanse og ressurser

  Avdelingen arbeider for at utenrikstjenesten skal bli en stadig mer strategisk, helhetlig og fleksibel organisasjon. En hovedoppgave for avdelingen er å rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, og videreutvikle utenrikstjenesten som en attraktiv arbeidsplass. Avdelingen arbeider for å skape bedre samsvar mellom politiske prioriteringer og fordelingen av ressurser, og for at tjenesten skal løse sine oppgaver på en effektiv måte, bl.a. ved å legge til rette for kvalitet i økonomistyringen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Andreas Gaarder

 • Serviceavdelingen

  Avdelingen er ansvarlig for at Utenriksdepartementet har en imøtekommende og profesjonell konsulær- og publikumstjeneste. Den skal sikre et høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå for krise- og katastrofesituasjoner. Avdelingen har ansvar for å gi gode fysiske og teknologiske betingelser for oppgaveløsning for utenriksstasjonene og for avdelingene i departementet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Lajla Brandt Jakhelln

Til toppen