Avdelinger i Utenriksdepartementet

 • Utenriksministerens sekretariat

  Utenriksministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget.

  Avdelingsdirektør Petter Tollefsen

 • Utviklingsministerens sekretariat

  Utviklingsministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget.

  Avdelingsdirektør Sondre Bjotveit

 • Sentral kontrollenhet

  Sentral kontrollenhet behandler saker som gjelder mistanke om brudd på gjeldende regelverk i utenrikstjenesten med mindre ansvaret for oppfølging er lagt til en annen enhet. Enheten fører tilsyn med at virksomheten, hjemme og ute, gjennomføres i tråd med vedtak, bestemmelser og instrukser, herunder etiske retningslinjer. Enheten påpeker feil og mangler i forvaltningen og anbefaler oppfølgingstiltak. Enheten utfører også andre oppgaver pålagt av utenriksråden.

  Kontrolldirektør Margit F. Tveiten

 • Kommunikasjonsenheten i UD

  Kommunikasjonsenheten har ansvar for praktisk tilrettelegging og strategisk utforming av politisk ledelses kontakt med media, og har et overordnet ansvar for utenrikstjenestens kommunikasjonspolitikk (ekstern og intern kommunikasjon), nettsidene (regjeringen.no, departementets intranett og utestasjonenes nettsider), og krisekommunikasjon. Kommunikasjonsenheten samarbeider nært med de to ministrenes sekretariat, avdelingene hjemme og ambassadene ute, og inngår i UDs kriseberedskap.

  Kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes

 • Avdeling for Europa og internasjonal handel

  Avdelingen er ansvarlig for Norges forhold til EU inkludert EØS, Schengen, justis- og innenrikssaker og samarbeidet med EUs institusjoner. Spørsmål og prosesser knyttet til global migrasjon. Koordinering i forhold til EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU og europapolitikk. Analyse av europapolitiske problemstillinger. Ansvarlig for nordisk samarbeid og det bilaterale forholdet til samtlige europeiske land, inkludert landene på Balkan og Tyrkia. Koordinering av arbeidet med EØS-midlene. Avdelingen er videre ansvarlig for å ivareta norske økonomiske interesser gjennom prosesser knyttet til globale handelspolitiske spørsmål. I Verdens handelsorganisasjon (WTO) er fokus på forhandlingsprosesser, faste komiteer og tvisteløsningssystemet. OECD er sentralt for kunnskapsbasert samarbeid mellom likesinnede land om økonomiske og sosiale spørsmål. Norge forhandler i hovedsak bilaterale handelsavtaler gjennom Efta. Avdelingen har ansvaret for 42 land og 32 utenriksstasjoner, delegasjonen til WTO og Efta i Genève, delegasjonen til OECD og Unesco i Paris samt ni internasjonale institusjoner.

  Ekspedisjonssjef Frode Overland Andersen

 • Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

  Sikkerhetspolitiske spørsmål generelt, både bilateralt, overfor EU og i internasjonale organisasjoner som Nato og OSSE. Globale sikkerhetstrusler som internasjonal terrorisme, internasjonal organisert kriminalitet, sjørøveri, cyber. Rustningskontroll, nedrustning og ikke-spredning. Internasjonal krisehåndtering. Internasjonale fredsoperasjoner og fredsoperativt samarbeid. Eksportkontroll av forsvarsmateriell og andre sensitive varer og tjenester, herunder forvaltning av sanksjoner. Nordområdene og Arktis/Antarktis. Marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland. Transatlantiske forhold. Bilaterale forbindelser med USA, Canada, Russland og øvrige land i Eurasia. Regionale samarbeidsorganisasjoner som Arktisk råd, Barentsrådet og Den nordlige dimensjon. Tilskuddsforvaltning og prosjektsamarbeid innenfor avdelingens områder, bl.a. med Russland og andre land i Eurasia.

  Ekspedisjonssjef Jon Elvedal Fredriksen

 • Regionavdelingen

  Avdelingen har ansvar for Norges bilaterale forhold til land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten, relevante regionale organisasjoner og norsk freds- og forsoningsinnsats. Det legges vekt på å styrke samarbeidet med strategiske aktører og fremme norske interesser gjennom utenrikspolitisk dialog, næringspolitisk samarbeid, støtte til bærekraftig utvikling og menneskerettigheter samt tiltak som fremmer stabilitet. Gjennom å utøve tydelig utenrikspolitikk er målsettingen å styrke partnerskapet med land utenfor Europa og Nord-Amerika.

  Ekspedisjonssjef Vebjørn Dysvik

 • Multilateral avdeling

  Multilateral avdeling har ansvaret for systemisk oppfølging av FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene samt enkelte FN- organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Arbeidsfeltet omfatter utforming av norsk politikk overfor FN og bankene gjennom bl.a. deltakelse i styrende organer. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av regjeringens satsing på menneskerettigheter, demokrati og likestilling samt humanitær politikk og innsats.

  Ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith

 • Avdeling for bærekraftig utvikling

  Avdeling for bærekraftig utvikling er fordelt på fire seksjoner og en enhet for budsjettspørsmål og administrative spørsmål. Avdelingen har ansvar for klima, miljø og energi, helse, utdanning, ulikhet, hav, mat, næringsutvikling og digitalisering for utvikling. Avdelingen bidrar til politikk- og strategiutvikling for en fremtidsrettet utviklingspolitikk, har ansvar for oppfølging av OECDs utviklingskomite samt eierstyring av statens investeringsfond for utviklingsland, Norfund.

  Ekspedisjonssjef Odd-Inge Kvalheim

 • Rettsavdelingen

  Rettsavdelingen er juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen, med et særlig ansvar for samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale fora. Sentrale arbeidsområder er internasjonal havrett, FN-rett, WTO-rett, EØS-rett, traktatrett og immunitetsspørsmål, miljørett, menneskerettigheter, humanitærrett, internasjonal strafferett, sanksjoner og restriktive tiltak.

  Ekspedisjonssjef Kristian Jervell

 • Avdeling for protokoll, kultur og publikumstjenester

  Avdelingen er ansvarlig for fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt. Avdelingen er også regjeringens protokolltjeneste, ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk til og fra Norge, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner til Norge.

  Ekspedisjonssjef Tone Elisabeth Bækkevold Allers

 • Avdeling for kompetanse og ressurser

  Avdelingen arbeider for at utenrikstjenesten skal bli en stadig mer strategisk, helhetlig og fleksibel organisasjon. En hovedoppgave for avdelingen er å rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, og videreutvikle utenrikstjenesten som en attraktiv arbeidsplass. Avdelingen arbeider for å skape bedre samsvar mellom politiske prioriteringer og fordelingen av ressurser, og for at tjenesten skal løse sine oppgaver på en effektiv måte, bl.a. ved å legge til rette for kvalitet i økonomistyringen.

  Ekspedisjonssjef Leni Stenseth

 • Serviceavdelingen

  Avdelingen har ansvar for å gi gode fysiske og teknologiske betingelser for oppgaveløsning for utenriksstasjonene og for avdelingene i departementet. Den er også ansvarlig for å sikre et høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå i utenrikstjenesten.

  Ekspedisjonssjef Monica Nagelgaard