Rettsavdelingen

Rettsavdelingen er juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen, med et særlig ansvar for samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale fora. Sentrale arbeidsområder er internasjonal havrett, FN-rett, WTO-rett, EØS-rett, traktatrett og immunitetsspørsmål, miljørett, menneskerettigheter, humanitærrett, internasjonal strafferett, sanksjoner og restriktive tiltak. Blant avdelingens sentrale oppgaver er å avgi rådgivende tolkninger om gjeldende folkerett og bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede stater. Avdelingen bistår andre departementer og statlige institusjoner på folkerettens område. Den har en sentral rolle ved koordinering av norske saker for internasjonale domstoler, og samarbeider tett med Regjeringsadvokatembetet om å føre saker for disse organer. Avdelingen har for tiden 38 medarbeidere fordelt på Seksjon for humanitær- og strafferett, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, og Seksjon for EØS- og handelsrett.