Rettsavdelingen

Rettsavdelingen er juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen, med et særlig ansvar for samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale fora. Sentrale arbeidsområder er internasjonal havrett, FN-rett, WTO-rett, EØS-rett, traktatrett og immunitetsspørsmål, miljørett, menneskerettigheter, humanitærrett, internasjonal strafferett, sanksjoner og restriktive tiltak.

Blant avdelingens sentrale oppgaver er å avgi rådgivende tolkninger om gjeldende folkerett og bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede stater. Avdelingen bistår andre departementer og statlige institusjoner på folkerettens område. Den har en sentral rolle ved koordinering av norske saker for internasjonale domstoler og samarbeider tett med Regjeringsadvokatembetet om å føre saker for disse organer. Avdelingen har for tiden 38 medarbeidere fordelt på Seksjon for humanitær- og strafferett, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, og Seksjon for EØS- og handelsrett.

Avdelingen har følgende seksjoner:

  • Seksjon for EØS- og handelsrett

    Sentrale arbeidsområder er rettslig og prosessuell rådgivning i forbindelse med inngåelse og fortolkning av internasjonale avtaler innenfor EU/EØS, Efta, WTO, samt investeringsavtaler. EØS-relevansvurderinger ved spørsmål om innlemmelse av nye rettsakter. Saker for Eftas overvåkingsorgan, Efta-domstolen, EU-domstolen og WTOs tvisteløsningsorgan mv. Wipo, Uncitral og Unidroit.

  • Seksjon for humanitær- og strafferett

    Seksjonen har blant annet ansvar for internasjonal strafferett, folkerett i væpnede konflikter og spørsmål om bruk av makt, sanksjoner og restriktive tiltak, justispolitisk samarbeid, rettslige spørsmål vedrørende bekjempelse av terrorisme, beskyttelse av menneskerettighetene, eksportkontroll, urfolks rettsstilling mv.

  • Seksjon for traktat-, miljø- og havrett

    Seksjonens sentrale arbeidsområder er havrett, herunder rettslige spørsmål knyttet til maritime soner og kontinentalsokkel, samt miljørett, inngåelse og fortolkning av traktater, suverenitet og håndhevelse, riksgrenser, privilegier og immunitet, og juridiske prosesser innenfor FN.