Kultur, idrett og frivillighet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og utvalgsleder Jan Åge Fjørtoft med rapporten "Statlig idrettspolitikk inn i en ny tid".

Oppfølging av anbefalinger fra strategiutvalget for idrett

For å komme videre i arbeidet har departementet invitert eksperter og praktikere fra utvalgte kommuner og fylkeskommuner til et arbeidsmøte den 4. april for å drøfte mulighetsrom. Den videre oppfølgingen av arbeidet vil foregå i nær dialog med fylkeskommunene og andre aktører.

Gruppebilde med adm.dir. i NiT Berit Rian, dir. i Kulturrådet Kristin Danielsen, kulturminister Linda Hofstad Helleland, rektor ved NTNU Gunnar Bovim og adm.dir. i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

Kreativt Norge skal ligge i Trondheim

- I Trondheim er det eit sterkt miljø knytta til NTNU og ny teknologi. Ved å legge Kreativt Norge i Trondheim sikrar vi at dei ulike fagmiljøa raskt bidrar saman til å etablere eit vitalt kontor for kulturell og kreativ næring, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Kulturministeren gjorde i dag kjent at Norsk Kulturråd sitt kontor Kreativt Norge skal ligge i Trondheim.

På Lillehammer museum. Adm.dir. i Stiftelsen Lillehammer museum Jostein Skurdal, kulturminister Linda Hofstad Helleland og stortingspresident Olemic Thommessen.

1,4 millioner i gaveforsterkning til 8 kulturprosjekter i Oppland

Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 1,4 millioner kroner i gaveforsterkning til 8 kunst- og kulturvirksomheter i Oppland. Dette kunne kulturminister Linda Hofstad Helleland fortelle da hun besøkte Lillehammer museum fredag.

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Høyring:

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Høyringsfrist 18. nov 2016.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo