Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Skjermbilde av idrettsanlegg.no

idrettsanlegg.no - ny nettside for veiledere om bygging av idrettsanlegg

Nyhet 15.05.2023

Planlegging og bygging av nye idrettsanlegg er ofte en lang og omfattende prosess, i tillegg er det i de fleste tilfeller en betydelig investering. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker derfor, gjennom denne nye løsningen, å bidra med gode veiledere om bygging av anlegg til ulike idretter, samt andre relevante temaer for de som skal søke om tilskudd fra spillemiddelordningen.

Illustrasjon med flere forsider av meldinga

Meld. St. 22 (2022–2023)

Melding til Stortinget 09.06.2023

Meldinga viser regjeringas ambisjonar for kunstnarpolitikken i åra som kjem, og formulerer dei overordna måla for kunstnarpolitikken. Meldinga inneheld ei vurdering av dei eksisterande statlege verkemidla i kunstnarpolitikken og vilkåra kunstnarane har for å virke nasjonalt og internasjonalt, og føreslår endringar og justeringar. Meldinga går òg gjennom andre kunstnarrelevante politikkområde, som arbeids- og velferdspolitikken, pensjons-, skatte- og næringspolitikken, og føreslår tiltak som vil bidra til å forenkle og forbetre vilkåra for kunstnarar.

Ishockeyspiller på isen med kølle og puck.

Gass-støtte til idrettslag videreføres i 2023

Pressemelding 04.07.2023

– For idrettslag som benytter gass som energikilde til sine anlegg er denne støtten viktig, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Støtten bidrar til at idrettslagene opprettholder sine aktivitetstilbud for barn og unge, uten å måtte øke prisene, fortsetter kultur- og likestillingsministeren. Regjeringen setter av 5 millioner kroner til idrettslag som har økte kostnader til gass i 2023.

Illustrasjonsbilde:  Vi ser to kvinnelige fiolinister bakfra med notestativ foran seg.

Kulturpolitikken

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler.

Illustrasjonsbilde: Ung kvinne som jobber frivillig. Står med et akkrediteringskort rundt halsen og har en walkie-talkie i hånden..

Frivillig arbeid i Norge

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Illustrasjonsbilde: Ung gutt stuper ut i konkurranse-svømmebasseng

Idrettspolitikken

Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.

Andre nettsteder

Kontakt

Kultur- og likestillingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo