Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Bilde fra forestillingen med Pål Christian Eggen som Tevje og Ingeborg Sundrehagen Raustøl som Tzeitel.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

""

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Guri Melby og Abid Raja holder den store boken med innspill fra barn og unge.

Regjeringen lanserer Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

19.03.2021: For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Hele 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet og innspillene har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen.

Fotball på bakke av brostein.

20 millionar kroner til inkludering av barn og unge i idretten

Kulturdepartementet løyver 20 millionar kroner til tilskotsordninga Inkludering i idrettslag. Løyvinga skal gå til inkluderingsarbeid i idrettslag i byområde med spesielle utfordringar.

152 millioner kroner i gaveforsterkning for 2020 til kulturinstitusjoner over hele landet

21.01.2021: I fjor sommer ble det betalt ut over 15 millioner kroner gjennom gaveforsterkningsordningen. Nå er alle søknadene for 2020 ferdig behandlet, og Kulturdepartementet betaler i disse dager ut ytterligere 136 millioner kroner til kulturinstitusjoner i alle fylker.

Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa la fram ei ny museumsmelding for Stortinget 26. mars 2021. Stortingsmeldinga tek føre seg heile museumssektoren og har fokus på musea som samfunnsinstitusjonar som skal trygge infrastrukturen for demokrati og frie ytringar. Det blir tatt fleire konkrete grep i meldinga.

Dokumenter

Prop. 1 S (2020-2021)

Kulturdepartementets budsjettforslag

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 7. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

Med denne strategien ønsker vi å styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Vi ønsker at både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og at Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo