Kultur, idrett og frivillighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Digital tegning av skyer

Forslag om ny arkivforskrift opnar for bruk av skytenester

Offentlege verksemder har dei siste åra gått over til at oppretting av arkiv og bevaring av arkiv skal skje elektronisk. Med dette følgjer behov for nye forskrifter for arkivering. Kulturdepartementet foreslår at offentlege organ kan kjøpe skytenester for lagring av digitalt arkivmateriale.

Administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth, direktør i Kulturrådet Kristin Danielsen og kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Statsbudsjettet 2017:

70 millioner kroner til kulturell og kreativ næring

Regjeringen ønsker å legge til rette for vekst og utvikling i kultursektoren og vil styrke kunstneres muligheter for økte egeninntekter. Bevilgningene til kulturell og kreativ næring økes derfor med vel 70 millioner kroner.

Portrett med Linda Hofstasd Helleland med teksten "Kulturarven er en viktig del av oss. Vi gir mer penger til vedlikehold av kirker og museum."

Statsbudsjettet 2017:

50 millioner til kulturarv

Regjeringen prioriterer 50 millioner kroner til oppgradering av museumsanlegg og kirker.

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Høyring:

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Høyringsfrist 18. nov 2016.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo