Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Invitasjon til innspill om utvikling av den statlige idrettsanleggspolitikken

Kulturdepartementet mottok den første delrapporten fra Strategiutvalget for idrett (Fjørtoftutvalget) 8. juni 2016. Rapporten fra utvalget tar for seg en rekke temaer. Kulturdepartementet ønsker nå innspill knyttet til utviklingen av anleggspolitikken.

Kulturministeren mottok rapport om statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader

- Ideelle organisasjoner har og har hatt en helt sentral rolle i utviklingen av vårt velferdssamfunn, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. I dag mottok kulturministeren, på vegne av regjeringen, NOU "Ideell opprydding. Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader."

Kulturministeren mottok rapport om finansiering av NRK

I dag la Rimmereidutvalget fram sine vurderinger av framtidige modeller for offentlig finansiering av NRK.

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,