Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Lov om registrering av innsamlinger skal oppheves

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om oppheving av lov om registrering av innsamlinger. I tråd med regjeringens politikk fjernes et unødvendig regelverk og det legges til rette for privat organisering basert på frivillige initiativ.

Kulturminister Thorhild Widvey med Frivillighetserklæringsplakaten

Frivilligerklæringa lagt fram:

Regjeringa erklærer mål for samarbeid med frivillig sektor

Kulturminister Thorhild Widvey la i dag fram Frivilligerklæringa – regjeringa si erklæring for samspelet med frivillig sektor. Regjeringa støttar Frivillighet Norge sitt arbeid for økt rekruttering av frivillige med 750.000 kroner.

Flere aktuelle saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Høring

Endring av pengespilloven § 10 - andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av pengespilloven § 10 slik at en andel av Norsk Tippings overskudd kan tilfalle ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering og at spillet Extra overføres til Norsk Tippings ordinære spillportefølje. Frist 1. august.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,