Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Nett-tv

Statsbudsjettet 2016:

Et kulturbudsjett for innovasjon og tradisjon

Regjeringens kulturpolitikk skal stimulere til et kulturliv som vokser ut fra et lokalt engasjement. Kulturen er der folk er. Maktspredning og styrking av regionene er derfor viktige bærebjelker i kulturpolitikken også i årene som kommer.

Statsbudsjettet 2016:

Frivilligheten styrkes

– Frivilligheten inngår i regjeringens hovedsatsingsområder og er en viktig bidragsyter på mange politikkområder. Vi har derfor valgt å løfte frivilligheten frem og synliggjøre dette feltet for Stortinget, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Fem nye byer med i ordningen Inkludering i idrettslag

Regjeringen vil senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet og åpner for at byene Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes innlemmes i tilskuddsordningen "Inkludering i idrettslag".

Flere aktuelle saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Høring

Forslag til endring av knockoutforskriftens bestemmelse om klageadgang

Kulturdepartementet foreslår å opprette ei klagenemnd for å sikre en uavhengig klagebehandling på vedtak fattet av godkjenningsnemnda. Høringsfrist 20. november.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59,