Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Bilde fra forestillingen med Pål Christian Eggen som Tevje og Ingeborg Sundrehagen Raustøl som Tzeitel.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

""

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Trine Skei Grande og Lars Petter Hagen på statsrådens kontor.

Komponist Lars Petter Hagen ny rådsleder i Kulturrådet

Det er i statsråd i dag oppnevnt ny rådsleder, medlemmer og vara til Norsk kulturråd for perioden 2020 til 2023. Komponist Lars Petter Hagen er ny rådsleder. Daglig leder for Scenekunst Sør Peder Horgen og komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi er nye medlemmer. Forfatter, musiker og kritiker Bjørn Hatterud er nytt varamedlem. I tillegg er to medlemmer og ett varamedlem gjenoppnevnt.

730 millioner kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Regjeringen har i statsråd i dag tildelt Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 730 millioner kroner i spillemidler for 2020. Dette er en økning på 14 millioner kroner fra 2020.

1,6 milliardar i momskompensasjon til frivillige organisasjoner

I desse dagar får nesten 22 000 organisasjonar over 1,6 milliardar kroner frå momskompensasjonsordninga. Det er ein auke på 200 millionar kroner frå i fjor.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dame og ung gutt foran bokhylle på bibliotek

Arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Kulturdepartementet har lansert Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023. Her har vi samlet litt om arbeidet med strategien.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturmeldinga

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Meld. St. 8 (2018-2019)

Frivilligheitsmeldinga

Eit grunnleggjande prinsipp for frivilligheitspolitikken er sjølvstendet til frivilligheita. Det er ikkje staten som set måla for frivilligheita – det gjer frivilligheita sjølv.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen