Kultur, idrett og frivillighet

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Illustrasjonsbilde:  Vi ser to kvinnelige fiolinister bakfra med notestativ foran seg.

Kulturpolitikken

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler.

Illustrasjonsbilde: Ung gutt stuper ut i konkurranse-svømmebasseng

Idrettspolitikken

Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.

Illustrasjonsbilde: Ung kvinne som jobber frivillig. Står med et akkrediteringskort rundt halsen og har en walkie-talkie i hånden..

Frivillig arbeid i Norge

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.

Aktuelt nå

Trettebergstuen og Jacobsen henger etter armene i et klatrestativ.

– Nå prioriterer vi nærmiljøanlegg til utsatte områder

21.06.2022: – Barn som vokser opp i fattige byområder deltar mindre i aktiviteter enn barn som vokser opp andre steder. Det må vi gjøre noe med, og derfor prioriterer vi nå mer penger til såkalte nærmiljøanlegg som er lett tilgjengelige anlegg i nærheten av der folk bor, i områder med store levekårsutfordringer. Eksempler på slike anlegg er streetbasketanlegg, sandvolleyballbane, trimpark og klatreanlegg. Anleggene er gratis og åpne for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Jente får ansiktsmaling.

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

19.05.2022: Kulturtanken har fordelt 12,6 millioner kroner til 67 prosjekter i ordningen Inkludering i kulturliv i 2022. Midlene er fordelt over hele landet til et mangfold av grupper og aktiviteter.

Nærbilde av rød arbeidshjelm på bakken, vi ser antydningen til konstruksjonsarbeid i bakgrunnen.

Revidert nasjonalbudsjett:

Det blir full kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg i 2022

12.05.2022: Regjeringa foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2022 å sette av 46,5 millionar kroner ekstra til momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Ser to publikummere bakfra og deler av utstillingslokalet fra Nordic Light Festival.

Om arbeidet med ny kunstnermelding

Kultur- og likestillingsdepartementet har gjenopptatt arbeidet med en stortingsmelding om kunstnerpolitikken. Kunstnermeldingen skal bygge på overordnede politiske mål i Hurdalsplattformen. Dagens tiltak og virkemidler skal gjennomgås, og det skal legges fram forslag til en helhetlig kunstnerpolitikk. Arbeidet med meldingen har blitt utsatt på grunn av pandemiens konsekvenser for kunst- og kulturlivet, med uforutsigbarhet og dårligere oversikt når det gjelder aktivitet og økonomi.

De nordiske flaggene mot himmel

Nordisk samarbeid i 2022

I januar 2022 overtar Norge ordførerskapet (formannskapet) i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske samarbeidet representerer et langt og godt samarbeid mellom de fem nordiske landene Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og de tre selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland.

Om covid-19-støtteordninger for frivillighet og idrett

28.02.2022: Informasjon om de to covid-19-støtteordningene for frivillighets- og idrettsfeltet under pandemien.

Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

05.04.2022: Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar.

Dokumenter

Kulturdepartementets historiske eiendommer

Kulturdepartementet har utarbeidet en landsverneplan for kunst- og kultursektorens statlige eiendommer. Planen inneholder eiendommer innen arkivverket, teatrene, museer og kulturhistoriske eiendommer, idrettsarenaer og kulturbygg samt Nasjonalbiblioteket, Norsk Rikskringkasting og Norsk Tipping.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B)

For tildelinger i 2023. Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysiskaktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg, er sentralevirkemidler for å innfri de statlige målene på anleggsfeltet.

Kontakt

Kultur- og likestillingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo