Kultur, idrett og frivillighet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og for enkeltpersoner.

Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Idrettspolitikken

Idrettspolitikken skal bidra til at folk har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Barn og voksne på skogstur.

Om frivillighetspolitikken

En sterk sivil sektor har en avgjørende betydning for å sikre frihet, mangfold og maktbalanse i samfunnet.

Aktuelt nå

Jenter som spiller fotballkamp.

684 millionar til Norges idrettsforbund i 2017

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er i statsråd i dag tildelt 684 millionar kroner frå spelemidla til idrettsformål for 2017. Dette er ein auke på 24 millionar kroner frå 2016.

Pilleglass på rekke og rad.

Rekordstort tilskot til Antidoping Norge for 2017

Antidoping Norge er i statsråd i dag tildelt 34,6 millionar kroner frå overskotet frå Norsk Tipping AS. Dette er ein auke på 4,6 millionar kroner frå 2016.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og ny styreleder for Nasjonalmuseet Linda Bernander Silseth foran byggetomten til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Linda Bernander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet

Kulturdepartementet har oppnevnt sine representanter til nytt styre for Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst. Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar 2017.

Flere saker om Kultur, idrett og frivillighet

Dokumenter

Oppdatert utgave:

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016 (V-0732B)

Statens overordnede mål kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer at staten gjennom sin virkemiddelbruk skal legge til rette for at alle som ønsker det, skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. Den viktigste forutsetningen for dette er satsing på anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

Høyring:

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge. Høyringsfrist 18. nov 2016.

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo