Kulturpolitikken

Kunst og kultur har en unik egenverdi for den enkelte, det er utgangspunktet for regjeringens kulturpolitikk. Kunsten skal kommentere, reflektere, kritisere og utfordre. Gjennom kunst og kultur utvider vi vår forståelse av oss selv og det samfunnet vi lever i.

Regjeringen vil fortsatt ha en sterk offentlig satsing på kulturbudsjettet de neste årene, men samtidig er målet at privat finansiering vil utgjøre et enda viktigere bidrag for kulturfeltet fremover. Det gir kulturlivet flere ben å stå på.

Kulturdepartementets ansvar

Kulturdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler. Nasjonale midler til kunst- og kulturformål bevilges i hovedsak over Kulturdepartementets budsjett. Den største delen av Kulturdepartementets bevilgning til kunst- og kulturformål går til institusjoner som mottar fast årlig driftstilskudd. Dette er institusjoner som i stor grad har selvstendig beslutningsmyndighet innenfor sitt formål, og innenfor de generelle føringer Stortinget og regjeringen fastsetter.

Som del av det kulturpolitiske beslutningsapparatet er det etablert en rekke organisasjoner som har som formål å forvalte midler som skal tildeles andre på bakgrunn av et kunst- og kulturfaglig skjønn. Den største av disse er Norsk kulturråd.

Les mer om de ulike ansvarsområdene som Kulturdepartementet har ved å velge et av temaene til høyre på siden.