Kulturpolitikken

Kultur- og likestillingsdepartementet har ansvar for utvikling av den nasjonale kulturpolitikken ved hjelp av juridiske og økonomiske virkemidler.

Nasjonale midler til kunst- og kulturformål bevilges i hovedsak over departementets budsjett. Den største delen av departementets bevilgning til kunst- og kulturformål går til institusjoner som mottar fast årlig driftstilskudd. Dette er institusjoner som i stor grad har selvstendig beslutningsmyndighet innenfor sitt formål, og innenfor de generelle føringer Stortinget og regjeringen fastsetter.

Som del av det kulturpolitiske beslutningsapparatet er det etablert en rekke organisasjoner som har som formål å forvalte midler som skal tildeles andre på bakgrunn av et kunst- og kulturfaglig skjønn. Den største av disse er Norsk kulturråd.

Les mer om de ulike ansvarsområdene som departementet har ved å velge et av temaene til høyre på siden.