Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

En domstol

Domstolar, konfliktråd og forliksråd

Domstolar, konfliktråd og forliksråd er hovudinstitusjonar i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd søkjer å løyse saker gjennom mekling, slik at det ikkje er naudsynt å fremje sakene for ein domstol.

""

Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringens arbeid på justis- og beredskapssektoren har tydelige mål og klare prioriteringer.

Aktuelt nå

Skal se på reglene om foretaksstraff og korrupsjon

31.05.2018: Justis- og beredskapsdepartementet har bedt advokat Knut Høivik om å vurdere en revisjon av reglene om foretaksstraff og korrupsjonslovgivningen.

Datamaskiner i serverpark med teksten GDPR

Ny personopplysningslov 20. juli

10.07.2018: Den nye personopplysningsloven trer i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Dokumenter

Prop. 33 L (2016-2017)

Endringer i rettergangslovgivningen mv.

02.12.2016: Proposisjonen omhandler endringer i rettergangslovgivningen om organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet i politiet.

Prop. 15 L (2016–2017)

Endringer i rettsgebyrloven

04.11.2016: Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven slik at størrelsen på rettsgebyret kan fastsettes i forskrift i stedet for lov.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Lov og rett.