Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

En domstol

Domstolar, konfliktråd og forliksråd

Domstolar, konfliktråd og forliksråd er hovudinstitusjonar i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd søkjer å løyse saker gjennom mekling, slik at det ikkje er naudsynt å fremje sakene for ein domstol.

""

Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringens arbeid på justis- og beredskapssektoren har tydelige mål og klare prioriteringer.

Aktuelt nå

Elektronisk kommunikasjon skal effektivisere domstolene

10.08.2018: Regjeringen bestemte i dag at endringer i domstolloven knyttet til elektronisk kommunikasjon skal tre i kraft fra 1. september. Endringene vil effektivisere domstolene.

Ny personopplysningslov 20. juli

20.07.2018: Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20. juli 2018. Med dette gjennomføres EUs personvernforordning (GDPR) i Norge.

Dokumenter

Prop. 110 L (2017–2018)

Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

22.06.2018: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i finansforetaksloven mv. Lovforslaget gjennomfører offentligrettslige deler av EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2). Proposisjonen inneholder bl.a. forslag til bestemmelser som regulerer nye aktører som skal kunne tilby betalingstjenester, kalt tredjepartsaktører. Det foreslås en hjemmel til å gjennomføre de viktigste privatrettslige delene av PSD 2 i forskrift.

Prop. 107 L (2017–2018)

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

22.06.2018: Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte lov 21. februar 1930 om skifte og lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. Lovforslaget har bakgrunn i Skiftelovutvalgets utredning i NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning og Arvelovutvalgets utredning i NOU 2014: 1 Ny arvelov.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Lov og rett.

Til toppen