Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

To politibetjenter med bærbar enhet

Satsingsområder og pågående arbeid

Oversikt over prioriterte prosjekter, innsatsområder og annet pågående arbeid innenfor temaet lov og rett.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Stortinget vedtok koronaloven

21.03.2020: Stortinget har i dag vedtatt den midlertidige loven som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode.

Foreslår nye varemerkeregler og styrket tollkontroll med piratkopier

14.02.2020: Regjeringen foreslår å klargjøre og modernisere lovgivningen om varemerker, samt å styrke reglene om tollkontroll med piratkopier og andre varer som krenker immaterialrettigheter.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 43 LS (2019–2020)

Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i varemerkeloven og enkelte andre lover for å gjennomføre direktiv (EU) 2015/2436 om varemerker samt enkelte andre forslag om EØS-avtalen, Singaporetraktaten, foretaksnavneloven og designloven.

NOU 2019: 17

Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017 for å utrede domstolenes organisering. Kommisjonen ble bedt om å avgi en delutredning med skisse til en konkret domstolstruktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsrettene. Utredningen ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. oktober 2019.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Kommunikasjonsarbeidet under koronautbruddet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Til toppen