Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

To politibetjenter med bærbar enhet

Satsingsområder og pågående arbeid

Oversikt over prioriterte prosjekter, innsatsområder og annet pågående arbeid innenfor temaet lov og rett.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Endringer i lover og forskrifter fra 1. januar

Ved inngangen til det nye året trer en rekke nye lover og forskrifter i kraft. Vi har laget en oversikt over noen av de viktigste regelendringene fra departementene.

FATF: Norge har styrket arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

09.12.2019: Financial Action Task Force (FATF) har publisert en rapport som tar for seg deler av Norges arbeid mot hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Rapporten innebærer at Norge ikke lenger er under forsterket oppfølging fra FATF.

Dokumenter

Prop. 53 L (2018–2019)

Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i reglene om nektelse og henvisning av anker over dom til lagmannsretten i straffesaker. Etter lovforslaget avskaffes domfeltes ubetingede rett til ordinær ankebehandling av straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme over seks års fengsel. Dermed vil også anker i de alvorligste straffesakene kunne nektes fremmet til ankeforhandling når det er klart at de ikke vil føre frem. Proposisjonen inneholder også et forslag om å innføre en lovbestemt frist for å inngi støtteskriv til anke over dom. I tillegg foreslås det å rette enkelte inkurier i arrestordreloven.

NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Til toppen