Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

To polititjenestemenn i arbeid på gaten

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap

Tryggheten er viktig for den grunnleggende friheten til folk flest. Den enkelte skal kunne føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Trygghet i hverdagen og styrket beredskap er et av regjeringens åtte innsatsområder.

En domstol

Domstolar, konfliktråd og forliksråd

Domstolar, konfliktråd og forliksråd er hovudinstitusjonar i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd søkjer å løyse saker gjennom mekling, slik at det ikkje er naudsynt å fremje sakene for ein domstol.

Aktuelt nå

Foreslår å flytte behandling av barnevernssaker fra fylkesnemnda til domstolene

09.03.2017: Særdomstolsutvalget anbefaler ikke en egen forvaltningsdomstol for utlendingssaker. Utvalget mener også tingrettene bør behandle foreldretvister og saker om tvang etter barnevernloven.

Påtaleanalysen overlevert

02.03.2017: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP) tok i dag imot påtaleanalysen. Utvalgets oppdrag har vært utrede hvorvidt påtalemyndigheten har riktig kapasitet og kompetanse.

Dokumenter

Prop. 33 L (2016-2017)

Endringer i rettergangslovgivningen mv.

02.12.2016: Proposisjonen omhandler endringer i rettergangslovgivningen om organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet i politiet.

Prop. 15 L (2016–2017)

Endringer i rettsgebyrloven

04.11.2016: Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven slik at størrelsen på rettsgebyret kan fastsettes i forskrift i stedet for lov.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Lov og rett.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,