Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

To politibetjenter med bærbar enhet

Satsingsområder og pågående arbeid

Oversikt over prioriterte prosjekter, innsatsområder og annet pågående arbeid innenfor temaet lov og rett.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Aktuelt nå

Vil veilede kommuner og NAV i kampen mot radikalisering

17.06.2020: Regjeringen legger i dag frem en revisjon av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Et av de åtte nye tiltakene er en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon rettet mot kommuner.

Oppdatert strategi for å bekjempe hvitvasking og annen alvorlig kriminalitet

12.06.2020: I dag utgis regjeringens andre strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Dokumenter

Prop. 66 L (2019–2020)

Endringer i straffeloven mv.

I denne proposisjonen foreslår regjeringen en rekke lovforslag i straffeloven, straffeprosessloven og enkelte andre lover. Proposisjonen følger opp syv anmodningsvedtak fra Stortinget og enkelte handlingsplaner. Den følger også opp utilsiktede konsekvenser ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005.

Koronaloven

Koronaloven var en midlertidig lov som ble opphevet 27. mai 2020.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo