Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

En domstol

Domstolar, konfliktråd og forliksråd

Domstolar, konfliktråd og forliksråd er hovudinstitusjonar i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd søkjer å løyse saker gjennom mekling, slik at det ikkje er naudsynt å fremje sakene for ein domstol.

""

Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringa sitt arbeid med justis og beredskap har tydelege mål og klare prioriteringar.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Veien videre etter fem år med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

26.08.2019: Mange unge har fått hjelp gjennom de nye straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, men det er utfordringer knyttet til gjennomføringen. Det viser sluttrapporten for følgeevalueringen av straffereaksjonene.

Gjennomgang av politiets prosjektportefølje

16.08.2019: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland varsler en ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen i Politidirektoratet.

Dokumenter

Prop. 53 L (2018–2019)

Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i reglene om nektelse og henvisning av anker over dom til lagmannsretten i straffesaker. Etter lovforslaget avskaffes domfeltes ubetingede rett til ordinær ankebehandling av straffesaker som gjelder lovbrudd med strafferamme over seks års fengsel. Dermed vil også anker i de alvorligste straffesakene kunne nektes fremmet til ankeforhandling når det er klart at de ikke vil føre frem. Proposisjonen inneholder også et forslag om å innføre en lovbestemt frist for å inngi støtteskriv til anke over dom. I tillegg foreslås det å rette enkelte inkurier i arrestordreloven.

NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Til toppen