Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

En domstol

Domstolar, konfliktråd og forliksråd

Domstolar, konfliktråd og forliksråd er hovudinstitusjonar i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd søkjer å løyse saker gjennom mekling, slik at det ikkje er naudsynt å fremje sakene for ein domstol.

""

Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringa sitt arbeid med justis og beredskap har tydelege mål og klare prioriteringar.

Aktuelt nå

Wara har mottatt plan om vergemålgjennomgang for å sikre at ingen har vergemål mot sin vilje

04.12.2018: Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har i dag levert sitt forslag til en plan for å avdekke om enkelte har verge mot sin vilje.

Endringer i straffeloven – vil skjerpe straff for skyting mot politiet

19.11.2018: Regjeringen vil skjerpe straffen for å skyte mot politiet. Forslaget til endring i straffeloven sendes om kort tid på høring.

Dokumenter

Prop. 9 L (2018–2019)

Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

02.11.2018: Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven for å justere gebyrer i justissektoren (domstolene og politiet) til selvkost. Gebyret for forliksklage forslås økt, mens flere andre gebyrer forslås nedjustert. Det gjelder blant annet gebyrer for tvangssalg av fast eiendom, tvangsdekning i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom og fravikelse av fast eiendom, gebyrer for tvangsdekning i løsøre (tvangssalg, utlevering og tilbakelevering), gebyrer for felleseiebo, utstedelse av proklama i dødsbo, tvangsavvikling av selskaper og gebyr når begjæring om konkurs blir avslått eller trukket tilbake. Lovendringene foreslås innført fra 1. januar 2019.

Høring - endringer i vergemålsloven

14.11.2018: Høringen omhandler vergemål for personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midlene til personer under vergemål, klage- og begjæringsrett i saker om vergen, vergegodtgjøring, forhåndsvarsel i vergemålssaker, tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret, varsel til fylkesmannen i saker om fratakelse av rettslig handleevne, opplysningsplikt for gjenlevende når arvinger til uskiftebo er under vergemål, og mindreåriges rett til medbestemmelse.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Lov og rett.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Til toppen