Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

En domstol

Domstolar, konfliktråd og forliksråd

Domstolar, konfliktråd og forliksråd er hovudinstitusjonar i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd søkjer å løyse saker gjennom mekling, slik at det ikkje er naudsynt å fremje sakene for ein domstol.

""

Mål for justis- og beredskapssektoren

Regjeringa sitt arbeid med justis og beredskap har tydelege mål og klare prioriteringar.

Aktuelt nå

Offentlig utvalg skal utrede ordningen for fri rettshjelp

12.10.2018: Regjeringen nedsatte i dag et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen.

Statsbudsjettet 2019

Effektivisering og modernisering av domstolene

08.10.2018: Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til videreføring av satsingen på prosjektet «Digitale domstoler». I tillegg foreslår regjeringen å styrke domstolene med 13 millioner kroner i 2019 til utskiftning av teknisk utstyr.

Dokumenter

Prop. 110 L (2017–2018)

Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)

22.06.2018: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i finansforetaksloven mv. Lovforslaget gjennomfører offentligrettslige deler av EUs andre betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366, PSD 2). Proposisjonen inneholder bl.a. forslag til bestemmelser som regulerer nye aktører som skal kunne tilby betalingstjenester, kalt tredjepartsaktører. Det foreslås en hjemmel til å gjennomføre de viktigste privatrettslige delene av PSD 2 i forskrift.

Prop. 107 L (2017–2018)

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

22.06.2018: Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte lov 21. februar 1930 om skifte og lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. Lovforslaget har bakgrunn i Skiftelovutvalgets utredning i NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning og Arvelovutvalgets utredning i NOU 2014: 1 Ny arvelov.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Lov og rett.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Til toppen