Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

To politibetjenter med bærbar enhet

Satsingsområder og pågående arbeid

Oversikt over prioriterte prosjekter, innsatsområder og annet pågående arbeid innenfor temaet lov og rett.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Aktuelt nå

Regler om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet

14.07.2021: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til en forskrift om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivkriminalitet.

Kriminalomsorgsmeldingen: Vil vektlegge hensynet til ofre mer

18.06.2021: Stortingsmeldingen skal stake ut kursen for fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring. Den signaliserer en prinsipiell tenkning som sterkere vektlegger hensynet til ofrene for kriminalitet, og inneholder også blant annet forslag om et offentlig utvalg som skal se på forholdene for innsatte med psykisk uhelse.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo