Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Regjeringa skal kjempe mot kriminalitet, men også årsakene til kriminalitet, gjennom å førebygge og etterforske bedre.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

To utgaver av Norges lover oppå hverandre

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: For pressa
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo