Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Lov og rett

Forslag om å gjeninnføre strukturen i domstolene sendes på høring

26.01.2022: Ved domstolreformen 2021 ble antall tingretter redusert fra 60 til 23 og antall jordskifteretter fra 34 til 19. I tråd med Hurdalsplattformen, foreslår departementet å gjeninnføre strukturen fra før domstolsreformen.

Politikvinne

Etablerer politistasjon på Magnormoen for å bekjempe grensekryssende kriminalitet

22.01.2022: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl fremskynder etableringen av politistasjonen ved grensen til Sverige i Innlandet politidistrikt. Den skal være klar innen 30. juni 2022.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo