Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

To politibetjenter med bærbar enhet

Satsingsområder og pågående arbeid

Oversikt over prioriterte prosjekter, innsatsområder og annet pågående arbeid innenfor temaet lov og rett.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Foreslår forlengede foreldelsesfrister

03.04.2020: For å sikre muligheten til å etterforske saker før foreldelse inntrer, foreslår regjeringen forlenget eller utskutt foreldelsesfrist i enkelte saker.

Stortinget vedtok koronaloven

21.03.2020: Stortinget har i dag vedtatt den midlertidige loven som vil gi regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode.

Dokumenter

Prop. 66 L (2019–2020)

Endringer i straffeloven mv.

I denne proposisjonen foreslår regjeringen en rekke lovforslag i straffeloven, straffeprosessloven og enkelte andre lover. Proposisjonen følger opp syv anmodningsvedtak fra Stortinget og enkelte handlingsplaner. Den følger også opp utilsiktede konsekvenser ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005.

Koronaloven

Loven skal legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner som følge av utbruddet av Covid-19, og for å avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Kommunikasjonsarbeidet under koronautbruddet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo

Til toppen