Lov og rett

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

To polititjenestemenn i arbeid på gaten

Trygghet i hverdagen og styrket beredskap

Tryggheten er viktig for den grunnleggende friheten til folk flest. Den enkelte skal kunne føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Trygghet i hverdagen og styrket beredskap er et av regjeringens åtte innsatsområder.

En domstol

Domstolar, konfliktråd og forliksråd

Domstolar, konfliktråd og forliksråd er hovudinstitusjonar i det norske rettssystemet. Både konfliktråd og forliksråd søkjer å løyse saker gjennom mekling, slik at det ikkje er naudsynt å fremje sakene for ein domstol.

Aktuelt nå

Rett til tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen

09.12.2016: Regjeringen vil utvide naturskadeforsikringsordningen til å omfatte tomteerstatning. – Formålet er bedre vern til dem som ikke kan gjenoppbygge skadede hus på grunn av fare for ny naturskade, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Effektivisering av den sivile rettspleien i politiet

02.12.2016: Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i lovgivningen om organisering av den sivile rettspleien i politiet. Lovforslagene følger opp prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (Trygghet i hverdagen - nærpolitireformen).

Ny dommer i Høyesterett

02.12.2016: Advokat Borgar Høgetveit Berg ble i statsråd i dag utnevnt til ny dommer i Høyesterett.

Flere saker om Lov og rett

Dokumenter

Prop. 33 L (2016-2017)

Endringer i rettergangslovgivningen mv.

02.12.2016: Proposisjonen omhandler endringer i rettergangslovgivningen om organisering av den sivile rettspleien på grunnplanet i politiet.

Prop. 15 L (2016–2017)

Endringer i rettsgebyrloven

04.11.2016: Proposisjonen foreslår endringer i rettsgebyrloven slik at størrelsen på rettsgebyret kan fastsettes i forskrift i stedet for lov.

Finn dokument

Finn flere dokumenter om Lov og rett.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,