Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Aktuelt nå

To personer sitter og holder hender i en seng.

Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

23.09.2022: Regjeringen har bestemt at den nye loven om erstatning fra staten til voldsutsatte, voldserstatningsloven, trer i kraft 1. januar 2023. – Jeg er glad for at vi med denne loven får en mer effektiv og forutsigbar voldserstatningsordning, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hilser på sjefsanklager Karim A.A Khan QC ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag

Norske etterforskere til Den internasjonale straffedomstolen (ICC)

07.09.2022: To etterforskere fra Kripos skal lånes ut til ICC for en periode på inntil to år. Regjeringen er glad for at norsk politi kan bidra til etterforskningen av mulige krigsforbrytelser i Ukraina ved Den internasjonale straffedomstolen.

Dokumenter

NOU 2022:11

Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk

26.09.2022: Personvernkommisjonen ble oppnevnt i juni 2020, og har utredet den samlede situasjonen for personvernet i Norge, og trukket frem de viktigste utfordringene og utviklingstrekkene. Kommisjonen har blant annet kartlagt personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslått tiltak, innen offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og forbrukersektoren.

Rapport

Ny kunnskap om seksuelle overgrep mot barn og unge på internett

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, har Sintef Digital utarbeidet en kunnskapsoversikt om seksuelle overgrep mot barn og unge med særlig fokus på gjerningsperson, arena og offer, sett i sammenheng.

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo