Lov og rett

Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.

En domstol

Straffesakskjeda

Ei effektiv straffesakskjede føreset god samhandling mellom verksemdene, gode og effektive arbeidsverktøy og tilstrekkeleg kapasitet i alle ledd.

Norges lover

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Aktuelt nå

Justisministeren og Advokatforeningen

Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen inngår avtale

24.06.2022: Etter dialog, har Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet inngått en avtale om en ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen.

Fire kredittkort i en fane.

Vil forby tilleggsfordeler ved opptak av kreditt

21.06.2022: Finanstilsynet foreslår et forbud mot tilleggsfordeler som bare kan oppnås ved at kunden inngår en kredittavtale eller utnytter en eksisterende kredittavtale. Forslaget innebærer at dersom det skal tilbys tilleggsfordeler, må disse tilbys også til kunder som ønsker å betale med debetløsninger.

Dokumenter

Rapport

Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020

27.01.2022: Nasjonal trygghetsundersøkelse har kartlagt uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. 24 000 personer har svart på undersøkelsen, som er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Det er første gang en omfattende undersøkelse om utsatthet og uro for lovbrudd er gjennomført i Norge.

Prop. 53 L (2021–2022)

Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

21.01.2022: Endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.)

Kontakt

Justis- og beredskapsdepartementet

Telefon: (+47) 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A, Oslo