Aktuelt

Nyheter

 • Regjeringa vil betre tilhøva for villrein i Noreg

  Nyheit Dato: 05.10.2022

  Utviklinga for villreinen i Noreg har over lang tid gått i feil retning. Regjeringa har difor vedtatt å lage ei stortingsmelding og tiltaksplanar for dei einskilde nasjonale villreinområda. Her vil vil regjeringa vurdere kva for grep som må tas for å berge villreinen.

 • Vil modernisere verjemålsordninga

  Nyheit Dato: 05.10.2022

  Regjeringa vil styrke retten til sjølvråderett for alle som treng støtte av verje. I tillegg foreslår regjeringa fleire andre grep for å modernisere verjemålsordninga.

 • European Media Freedom Act på høring

  Nyhet Dato: 05.10.2022

  Europakommisjonen har lagt frem forslag til en mediefrihetsforordning «European Media Freedom Act». Hovedformålet med forordningen er å styrke mediefriheten og mediemangfoldet. Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag sendt Europakommisjonens forslag på høring.

 • Fiskeri- og havministeren til Tromsø og Bodø

  Pressemelding Dato: 05.10.2022

  Torsdag 6. oktober besøker statsråd Bjørnar Skjæran (Ap) Tromsø og Bodø.

 • Tildeling av letetillatelse etter lagringsforskriften

  Nyhet Dato: 05.10.2022

  Olje- og energidepartementet tilbyr en letetillatelse etter lagringsforskriften i Nordsjøen på norsk sokkel.

 • Regjeringa vil inkorporere CRPD i norsk lov

  Nyhet Dato: 05.10.2022

  -Personer med funksjonsnedsettelse er en gruppe som utsettes for diskriminering på mange områder i livet, og som har behov for et sterkt og godt rettslig vern. Jeg er derfor glad for at vi nå går videre i arbeidet med å innlemme CRPD i norsk lov, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Flere nyheter

Taler og innlegg

Flere taler og ytringer

Nett-tv

Flere sendinger

Svar til Stortinget

Stortingsrepresentantene kan stille muntlige eller skriftlige spørsmål til medlemmer av regjeringen for å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringens holdninger til aktuelle politiske spørsmål. Det er vanligvis spørretime hver onsdag.

Offisielt fra statsråd

Når Regjeringen fatter beslutninger som samlet kollegium, skjer det som Statsrådet under Kongens ledelse. Statsrådets møter holdes vanligvis på Slottet hver fredag.

Kalender

Her vises kalenderhendelser for politisk og administrativ ledelse. Du kan avgrense på departement, person og tidsrom.