Forskning

Regjeringen legger stor vekt på forskning og kunnskap både som egne politiske mål, og som grunnlag for politikken på andre områder. Regjeringen har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning for perioden 2015–2024.

Illustrasjonsbilde tatt av CERN

Langtidsplan for forsking og høgare utdanning

Dagens forsking og høgre utdanning legg mykje av grunnlaget for velferd og verdiskaping i framtida og er sentrale prioriteringar for regjeringa.

Nett-tv

illustrasjonsbilde

Stortingsmelding om humaniora

Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Meldingen ble lagt frem 31. mars 2017.

Illustrasjonsbilde forskning

Rekordmykje ressursar på forsking

Aldri før har Noreg brukt så mykje ressursar på forsking som no. I 2015 gjekk 1,93 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) til forsking og utviklingsarbeid. Det syner FoU-statistikken til SSB og NIFU.

Aktuelt nå

Abstrakt figur

Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

OECD Reviews of Innovation Policy - Norway 2017

OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017

Kunnskapsdepartementet har fått gjennomført ein landgjennomgang frå OECD som eit kunnskapsbidrag til revideringa av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning.

Illustrasjonsbilde EU startegi

Første norske innspill til EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon

I begynnelsen av mars sendte Regjeringen det første innspillet til EU-Kommisjonen om hvordan Norge ønsker at det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet bør se ut fra 2020 og fremover.

Flere saker om Forskning

Dokumenter

Melding til Stortinget

Meld. St. 7 (2014–2015)

Regjeringen har lagt frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Nasjonal strategi

Forsknings- og innovasjons-samarbeid med EU

Høye ambisjoner for deltakelsen i Horisont 2020 og Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Finn dokument

De viktigste dokumentene om forskning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Forskingsavdelinga

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo