Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

sjøog kyst

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Artikkel 06.10.2022

Dagens forskning og høyere utdanning legger mye av grunnlaget for velferd og verdiskapning i framtida. Meldingen ble lagt fram 6. oktober 2022.

bilde av kavlimedaljene

Forskingsprisar

Artikkel 15.11.2022

Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

Illustrasjonsbilde forskning

Etikk i forskningen

Artikkel 09.12.2022

Akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forsk­ningen og en viktig betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forsk­ning. Samtidig er forskningens troverdighet avhengig av at vi kan stole på forskerne. Derfor er etikk i forskningen så viktig.

Illustrasjonsbilde forskere

Regjeringa set av 500 millionar kroner i året til Retur-EU

Pressemelding 06.10.2022

Stønadsordninga Retur-EU blir vidareført, med ei vidare budsjettramme enn før. Det kjem fram i statsbudsjettet for 2023. Ordninga er viktig for at norske forskingsinstitutt kan delta fullt ut i Horisont Europa, verdas største program for forsking og innovasjon.