Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Regionale forskingsfond

Regionale forskingsfond skal styrkje forskingsevnen gjennom regional forsking og innovasjon. Fonda vert oppretta i 2009 og er finansierte over budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Sju fondsregionar forvaltar midlane i eit samarbeid mellom fylkeskommunane.

Dei regionale forskingsfonda skal styrkje forsking for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under dei prioriterte områda i regionen og auke FoU-innsatsen. Fonda skal medverke til langsiktig, grunnleggjande kompetansebygging i relevante forskingsmiljø og dermed auke kvaliteten i forskinga. Fonda skal møte FoU-behov i fylka ved å støtte FoU-prosjekt som er foreslåtte av offentlege eller private aktørar i fondsregionen. På denne måten blir prioriteringane til fondsstyra forankra i regionale føresetnader og behov.

Støtta kan gå til prosjekt i eller utanfor fylka i fondsregionane. Samtidig må det setjast av midlar til utvikling av gode og konkurransedyktige forskingsmiljø i alle fylke.

Dei regionale fonda skal vidare supplere dei nasjonale FoU-verkemidla og styrkje samspelet mellom næringsliv, høgskoler, universitet og regionane.

Dei regionale forskingsfonda vart varsla i St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn – regional framtid, jf. Innst. S. nr. 166 (2006–2007), og har delt ut midlar sidan 2010.

Sju fondregionar

Dei regionale forskingsfonda dekkjer sju fondsregionar, der ein av fylkeskommunane i kvar region er peikt ut som vertsfylkeskommune. Vertsfylkeskommunen er mottakar av midlane fra Kunnskapsdepartementet og har det administrative og juridiske ansvaret for det regionale forskingsfondet.

FondsregionVertsfylkeskommuneFylkeskommunar

Nord-Noreg

Troms

Finnmark, Troms og Nordland

Midt-Noreg

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

Innlandet

Hedmark

Hedmark og Oppland

Hovudstaden

Akershus

Oslo og Akershus

Oslofjordfondet

Vestfold

Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark

Agder

Aust-Agder

Aust-Agder og Vest-Agder

Vestlandet

Hordaland

Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Styring og administrasjon av dei regionale forskingsfonda

Styring og administrasjon av dei regionale forskingsfonda skjer på grunnlag av ein modell for vertskommunesamarbeid som er nedfelt i kommunelovens § 28c.

Kvar fondsregion har eit eige fondsstyre. Det skal setjast saman av personar med brei innsikt i forsking, næringsliv og samfunnsspørsmål elles. Deltakarfylkesommunane har to medlemmer kvar i fondsstyret, i tillegg til to medlemmer som blir oppnemnde etter forslag frå Noregs forskingsråd. I fondsstyra for Nord-Noreg og Midt-Noreg oppnemner Sametinget ett medlem.

Vertsfylkeskommunane skal kvart år rapportere til departementet om korleis midlane er nytta.

Kunnskapsdepartementet har fastsett retningslinjer for dei regionale forskingsfonda. Dei gir styringslinjer og omtaler aktørane i ordninga, deira oppgåver og ansvarsområde samt grunnleggjande krav til administrering og styring av midlane i ordninga.

Fordeling av midlar mellom fondsregionane

Hovuddelen av løyvinga er fordelt direkte til fondsregionane etter faste kriterium. 15 prosent av midlane går til å finansiere samarbeidsprosjekt mellom fondsregionane. 5 prosent går til fondsregion Nord-Noreg som ein del av nordområdesatsinga. 40 prosent går til fondsregionane på grunnlag av talet på fylker i regionen og 40 prosent på grunnlag av folketalet.

Utlysing av midlar frå regionale forskingsfond

Fondsstyra lyser ut midlar med utgangspunkt i regionale FoU-prioriteringar. For opplysningar om søknadsfristar og utlysingar mv., sjå www.regionaleforskningsfond.no.

Evaluering av regionale forskingsfond

Nordisk institutt for studier av innovasjon, utdanning og forskning (NIFU) utfører ei følgjeevaluering av dei regionale forskingsfonda i perioden 2011–2013. Rapportene frå evalueringa ligg på sidene til dei regionale forskingsfonda.

Til toppen