Helse- og omsorgsdepartementet

Bent Høie (H)

Helseminister

Sylvi Listhaug (Frp)

Eldre- og folkehelseminister

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Tema og innsikt

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2020.

Stortingsmelding:

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Aktuelt fra departementet

Plantegning av nye Aker sykehus

Statsbudsjettet 2020:

Lån til Nye Oslo universitetssykehus

07.10.2019: Regjeringen foreslår å gi lån til Nye Oslo universitetssykehus. Det er et stort behov for nye bygg både for pasienter, pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus.

To menn sitter på venterom på sykehus

Statsbudsjettet 2020:

Økt gebyr for å ikke møte til avtalt time ved poliklinikken

07.10.2019: - Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp. Det er sløsing med ressurser. Derfor foreslår vi å øke gebyret for ikke å møte opp, sier helseminister Bent Høie.

Til toppen