Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Helse- og omsorgsbudsjettet

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er om lag 185 milliarder kroner.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenteret sykehusbudsjettet 2016. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Pasientbehandlingen styrkes med vel 2,8 milliarder kroner i 2016

07.10.2015 - Regjeringen foreslår å styrke pasientbehandlingen med vel 2,8 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2015.

Dokument

Meld. St. 26 (2014-2015)

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Meld. St. 28 (2014–2015):

Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene.