Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Høringsforslag:

Foreslår å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn

25.06.2015 - Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et lovforslag som gjør det enklere å endre juridisk kjønn. Det skal ikke lenger stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å få endret hvilket kjønn en person er registrert med i folkeregisteret (juridisk kjønn).

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal.

Høringsforslag:

Fritt rehabiliteringsvalg

26.06.2015 - Pasienter som har behov for rehabilitering skal kunne velge fritt mellom offentlige og private institusjoner med avtale. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om fritt rehabiliteringsvalg.

Dokument

Meld. St. 26 (2014-2015)

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Meld. St. 28 (2014–2015):

Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene.