Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto sykehjem

Trygghetsstandard på sykehjem

23.08.2015 - Alle beboere på sykehjem skal ha et godt og likeverdig tilbud, men det er for store variasjoner i kvaliteten. Regjeringen vil derfor utvikle et felles verktøy for å sikre god praksis på alle sykehjem.

Svært gode resultater med pakkeforløpene for kreft

27.08.2015 - Nær åtte av ti kreftpasienter som er med i pakkeforløp for kreft, får behandling innen fastsatt tid. – Regjeringen innførte et pakkeforløp for kreft og nå ser vi at sykehusene oppnår enda bedre resultater enn vi hadde håpet. Dette er gode nyheter for kreftpasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dokument

Meld. St. 26 (2014-2015)

Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Meld. St. 28 (2014–2015):

Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse

Legemiddelmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge. I Legemiddelmeldingen foreslås det å oppdatere de legemiddelpolitiske målsettingene, slik at de blir mer i tråd med de generelle helsepolitiske målene.