Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av blant annet bosted og økonomi. Departementet styrer helse- og omsorgstjenesten gjennom et omfattende lovverk, årlige bevilgninger og ved hjelp av statlige etater, virksomheter og foretak.

Aktuelt nå

Ny sykehusstruktur i Oslo

24.06.2016: Helseminister Bent Høie har i foretaksmøte i dag vedtatt hvordan sykehusstrukturen i Oslo-regionen skal se ut i fremtiden.

Ikrafttredelser på helseområdet 1. juli 2016

01.07.2016: Fra om med 1. juli er det flere regelendringer på helseområdet, blant annet lov om endring av juridisk kjønn og endringer i alkoholloven som tillater produsenter å selge egenprodusert alkohol over 4,7 volumprosent, også kjent som gårdssalg.

Dokument

Strategi:

Flere år – flere muligheter

Levealderen øker og pensjonsalderen går ned. En 65-åring kan forvente å ha 15-20 funksjonsfriske år foran seg. Derfor må eldres arbeidskraft og kompetanse brukes. Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn viser mulighetene.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.