Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Aktuelt nå

Logo leve hele livet

Leve hele livet

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Tallene for "Tid til tjenestestart" angir tiden fra henvisningen er mottatt i sykehuset til det er gjennomført en utrednings- eller behandlingsprosedyre av pasienten.

Nye tall bekrefter redusert ventetid for sykehuspasienter

31.08.2017: Ventetiden til utredning eller behandling ved norske sykehus fortsetter å synke. Tiden til tjenestestart var 60 dager i første tertial 2017. Det er fire dager kortere enn samme periode i fjor og en nedgang på hele 13 dager de fire siste årene.

Dokument

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017.

Meld. St. 11 (2015–2016):

Nasjonal helse- og sykehusplan

Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor.