Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Bo trygt hjemme-reformen

Regjeringen skal i løpet av 2023 legge frem en stortingsmelding om Bo trygt-reformen og inviterer til regionale innspillsmøter

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Invitasjon til å gi skriftlige innspill til nasjonal helse- og samhandlingsplan

Regjeringen har startet arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan som etter planen skal fremmes høsten 2023.

Høring

Forslag om å klassifisere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

Aktuelt fra departementet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol taler på WHO-møte i Tel Aviv i Israel.

Helse- og omsorgsministeren til Israel og Palestina

20.09.2022: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok forrige uke på WHO Euros regionalmøte i Tel Aviv. En hovedsak på møtet i år var knyttet til et initiativ mellom Norge og WHO om å styrke tilgangen til nye innovative legemidler.

Vaksineflaske med rød kork.

Flere får tilbud om oppfriskningsdose koronavaksine

12.09.2022: Regjeringen har gitt kommunene klarsignal til å tilby personer mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer en oppfriskningsdose koronavaksine. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.