Helse- og omsorgsdepartementet

Bent Høie (H)

Helseminister

Sylvi Listhaug (Frp)

Eldre- og folkehelseminister

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Tema og innsikt

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2020.

Stortingsmelding:

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Aktuelt fra departementet

Helseminister Bent Høie

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten

Helseministeren peker på fem hovedutfordringer, og hvordan vi kan møte disse i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen.

""

38,4 millioner til ALIS-Nord og ALIS-Vest

22.11.2019: Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 38,4 millioner for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen gjennom prosjektene ALIS-Nord og ALIS-Vest.

Til toppen