Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Covid-19-forskriften

I covid-19-forskriften står det til enhver tid gjeldende regelverk. Det gjelder for eksempel smittekarantene og innreisekarantene, arrangementer og private sammenkomster, og smittevernfaglige krav som stilles til skoler, barnehager og virksomheter.

Svar om rødt nivå

Vedrørende spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite - Beslutning om å videreføre nasjonalt rødt nivå i videregående skole.

Aktuelt fra departementet

Bilde av sykepleier med pasienter ute

Styrkar pasient- og brukaromboda

12.05.2022: Regjeringa styrkar budsjettet til pasient- og brukaromboda i revidert nasjonalbudsjett. Dermed kan tilboda til pasientar og brukarar over heile landet bli opprettheldt.

Mann ser inn i kamera på hvit bakgrunn

Regjeringa set i gang ny folkehelsekampanje for psykisk helse

12.05.2022: Regjeringa vil styrke den psykiske folkehelsa. Derfor blir «ABC for god psykisk helse - ein folkehelsekampanje» sett i gang. Målet er å auke befolkninga si kompetanse om psykisk helse, fremme god psykisk helse og førebygge psykiske lidingar.