Helse- og omsorgsdepartementet

Bent Høie (H)

Helseminister

Åse Michaelsen (Frp)

Eldre- og folkehelseminister

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Tema og innsikt

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2019.

Stortingsmelding:

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsfoto helsepersonell

Enklere å ansette legevikar i kommunene

15.04.2019: Helse- og omsorgsdepartementet foreslår forskriftsendringer for å gjøre det enklere for kommunene å få på plass fastlegevikarer og vikarer i legevakt.

""

Rundskriv klargjør om pasientsikkerhet og personvern

15.04.2019: Praktiseringen og oppfatningen av reglene om taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet har ikke vært lik i hele landet. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor utarbeidet et rundskriv om informasjonshåndtering i spesialisthelsetjenesten.

Til toppen