Helse- og omsorgsdepartementet

Bent Høie (H)

Helseminister

Åse Michaelsen (Frp)

Eldre- og folkehelseminister

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Tema og innsikt

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2019

Regjeringens forslag til helse- og omsorgsbudsjett for 2019.

Stortingsmelding:

Leve hele livet

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

Aktuelt fra departementet

Helseminister Bent Høie på pressekonferanse

Foreslår alle fosterreduksjoner i abortnemnd

19.02.2019: Regjeringen følger anbefalingene fra fagmiljøet og foreslår at alle fosterreduksjoner behandles i abortnemnd.

Helseminister Bent Høie, justisminister Tor Mikkel Wara og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner med ungdommer på Rud videregående skole

Vil forhindre at barn etterlates i utlandet

18.02.2019: Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal gi råd om hvordan vi kan forebygge at barn og unge blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Til toppen