Helse- og omsorgsdepartementet

Ingvild Kjerkol (Ap)

Helse- og omsorgsminister

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Sykehus

Sykehusene tilbyr befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Helse- og omsorgsdepartementet har et overordnet ansvar for alle sykehus i Norge, og staten eier de offentlige sykehusene. Sykehusene er organisert i fire regionale helseforetak.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Dokumenter

Høring

Forslag om å klassifisere apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom», jf. smittevernloven § 1-3 første ledd nr. 3 og § 1-4.

Invitasjon til å gi skriftlige innspill til nasjonal helse- og samhandlingsplan

Regjeringen har startet arbeidet med Nasjonal helse- og samhandlingsplan som etter planen skal fremmes høsten 2023.

Aktuelt fra departementet

Ekspertutvalg skal gjennomgå fastlegeordningen

11.08.2022: Regjeringen nedsetter et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal gi konkrete forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen slik at alle får en fastlege å gå til og gjøre den bærekraftig over tid.

Vaksineflaske med rød kork.

Regjeringen anbefaler alle fra 65 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine

05.08.2022: Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. De nye anbefalingene er basert på råd fra Folkehelseinstituttet som regjeringen nylig har mottatt.