Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter og fremmer mestring. Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter, presenteres ny politikk på områder som regjeringen mener ikke har vært tilstrekkelig prioritert eller som krever nye grep.

Tobakk

Tobakksbruk er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Aktuelt nå

Illustrasjonsfoto: Petriskål

Revidert nasjonalbudsjett:

Nasjonal kampanje mot antibiotikaresistens

11.05.2016: I revidert budsjett for 2016 foreslår regjeringen 5 millioner kroner til en nasjonal kampanje mot antibiotikaresistens. Kampanjen skal informere om sammenhengen mellom overforbruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens. Målet er å få ned bruken av antibiotika.

Forsideillustrasjon ungdomshelsestartegien

Regjeringen lanserer ungdomshelsestrategi

14.06.2016: Norges første ungdomshelsestrategi har som mål å hjelpe unge til å mestre egne utfordringer og leve gode liv. Syv departementer står bak strategien.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lagt frem lovforslag om endringer i tobakksskadeloven.

Lovforslag:

Regjeringen foreslår nye regler for tobakk og e-sigaretter

10.06.2016: Regjeringen la i dag frem et lovforslag om endringer i tobakksskadeloven. Forslaget innebærer blant annet krav om standardiserte tobakksvarer og at e-sigaretter blir lovlig.

Flere saker om Folkehelse

Dokumenter

Folkehelseloven

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

med det mål å redusere antibiotikabruken i befolkningenmed 30 prosent innen utløpet av 2020

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant proposisjonerhøringer og Norges offentlige utredninger (NOU).