Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Meld. St. 19 (2018–2019)

I Folkehelsemeldinga presenterer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga. Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, og noko av formålet med denne meldinga er å samle og gjere greie for arbeidet i ulike sektorar. Regjeringa vil vidareføre og vidareutvikle eit effektivt, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Ein viktig del av dette er å skape eit trygt samfunn og fremje helsevennlege val. Særleg på nokre område ønskjer regjeringa å forsterke innsatsen. Dette gjeld områda tidleg innsats for barn og unge, førebygging av einsemd og mindre sosial ulikskap i helse. Den norske folkehelsemodellen legg opp til ei systematisk arbeidsform i ein fireårssyklus med rapportering om status, utvikling av tiltak og evaluering. Denne folkehelsemeldinga inngår dermed i denne systematikken – ei arbeidsform som regjeringa med dette fører vidare.

Tobakk

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og tidlig død i Norge. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Aktuelt nå

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug blir intervjuet av P4

Etablering av nasjonalt eldreombud

23.08.2019: Regjeringen videreutvikler eldrepolitikken og vil ha et mer aldersvennlig Norge, derfor etablerer vi nå et nasjonalt eldreombud. Det vil gi oppmerksomhet om eldres behov, styrke eldreomsorgen og gi eldre et talerør.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen håndhilser på Tsjekkias helseminister Adam Vojtěch

EØS-midler tema for Tsjekkia-besøk

20.09.2019: Tsjekkia mottar 16,7 millioner Euro fra EØS-midlene i perioden 2014-2021 under folkehelseprogrammet. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen deltok på åpningen av Tsjekkias nasjonale lanseringskonferanse for EØS-midlene 19. september i Praha.

Dokumenter

Regelverk på folkehelseområdet

Her finner du informasjon om lover og regler som dekker folkehelseområdet.

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten

Antibiotika spiller en nøkkelrolle i dagens pasientbehandling. For at antibiotika også i fremtiden skal være en effektiv behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, må antibiotikabruken være riktig og minst mulig.

Kontakt

Folkehelseavdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Adresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9, Oslo

Til toppen