Justis- og beredskapsdepartementet

Jøran Kallmyr (Frp)

Justis- og innvandringsminister

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Samfunnssikkerhetsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Illustrasjon til nasjonal strategi for digital sikkerhet: Collage med symboler for lås, pc, tannhjul, globus m.m.

Digital sikkerhet

Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. En forutsetning for vellykket digitalisering er at digital sikkerhet og personvern ivaretas.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Modernisering av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. 2019 er et viktig år for implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

NOU 2019: 13

Når krisen inntreffer

Beredskapshjemmelutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 9. februar 2018. Utvalgets mandat var å utrede en sektorovergripende fullmakts- og suspensjonshjemmel i beredskapslovgivningen. Utredningen ble overlevert til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde 14. juni 2019.

NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.

Aktuelt fra departementet

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, leder av beredskapshjemmelutvalget, og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ved overlevering av utvalgets utredning «Når krisen inntreffer».

Forslag til fullmaktslovgivning på høring

22.08.2019: – Det er behov for en egen krisefullmaktslov med hjemler for å sette andre lover til side en krisesituasjon. Beredskapshjemmelutvalget har foreslått dette, og nå sender vi forslaget på høring, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Politi på iPad

Gjennomgang av politiets prosjektportefølje

16.08.2019: Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) og politidirektør Benedicte Bjørnland varsler en ekstern gjennomgang av prosjektporteføljen i Politidirektoratet.

Til toppen