Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

Lovverk

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er i dag nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene være samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

For budsjettåret 2022 – Endring av Prop. 1 S (2021–2022)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

08.11.2021: Regjeringen Støre sitt forslag til endringer i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg. Blant annet foreslås det å bevilge 200 millioner kroner til politiet for bedre lokal tilstedeværelse, økt bemanning og styrket kriminalitetsbekjempelse.

Prop. 11 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)

29.10.2021: Lovproposisjon om å forlenge innreiserestriksjonsloven til 1. mai 2022. Loven har som formål å avgrense retten til innreise for utlendinger når det er nødvendig for å trygge folkehelsen mot utbruddet av covid-19.

Aktuelt fra departementet

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

8. november la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om tilleggsnummeret.

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Ansvarsfordelingen i Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021: Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00. Norges nye justis- og beredskapsminister er Emilie Enger Mehl (Sp).