Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, asyl og innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE).

Listhaug åpnet Sivilforsvarets nye spydspiss i Bodø

15.02.2018: I dag ble den siste av Sivilforsvarets seks nye mobile forsterkningsenheter (MFE) åpnet i Bodø av justis-, beredskaps- og innvandringsministeren. Enhetene er Sivilforsvarets spydspiss ved store hendelser.

Smilende mor med smilende barn på ryggen

Regjeringen øker skadeerstatning for barn

16.02.2018: I statsråd 16. februar 2018 ble det besluttet å sette i kraft endringer som innebærer at erstatningsnivået for barn og unge heves betydelig.

Dokumenter

Prop. 39 L (2017–2018)

Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv.

26.01.2018: Forslag til endringar i verjemålslova, lov om forsvunne personar og visse andre lover.

Høring

Forslag om endringer i rettsgebyrloven

01.02.2018: Forslag om endringer i rettsgebyrloven. Det foreslås å gebyrlegge domstolenes utstedelse av skifte- og uskifteattester og fullmakt ved privat skifte.