Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Justis- og beredskapsministeren presenterer kontraterrorstrategi

Ny nasjonal kontraterrorstrategi

15.07.2021: Strategien gir en tydelig ramme for arbeidet med kontraterror i årene som kommer. – Selv om vi har fulgt opp 22. juli-kommisjonens anbefalinger, kan arbeidet med å forebygge og håndtere terror aldri slutte, sier justis- og beredskapsminister Mæland.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. Regjeringen la 23. juni 2020 fram Politimeldingen – et politi for fremtiden. Med meldingen ønsker regjeringen å invitere til debatt om den videre utviklingen av politiet.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Meld. St. 39 (2020–2021)

Ny kriminalomsorgsmelding: Vil vektlegge hensynet til ofre mer

18.06.2021: Stortingsmeldingen staker ut kursen for fremtidens kriminalomsorg og straffegjennomføring. Den signaliserer en ny prinsipiell tenkning som sterkere vektlegger hensynet til ofrene for kriminalitet.

Meld. St. 34 (2020–2021)

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

11.06.2021: Meldingen inneholder et bredt spekter av tiltak for å hindre at barn og unge rekrutteres til kriminalitet. Det er over 20 år siden siste stortingsmelding om barne- og ungdomskriminalitet.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Trygt ut av koronakrisen

11.05.2021: Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 milliarder ekstra kroner til justisfeltet i 2021, og barn og unge vil prioriteres.

Justisminister Mæland presenterer stortingsmelding om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

11.06.2021: – Gjengkriminalitet er en betydelig samfunnsutfordring. Kriminelle gjenger begår alvorlig kriminalitet som skaper utrygghet. Vi må hindre rekruttering gjennom å forebygge barne- og ungdomskriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Mæland. Arbeidet er ikke et arbeid for justissektoren alene, og er derfor utarbeidet i samarbeid med syv departementer.