Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

Lovverk

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Høring

Forslag til forskrift om finansavtaler (finansavtaleforskriften)

20.05.2022: Ny finansavtalelov ble vedtatt ved lov 18. desember 2020 nr. 146. I høringsnotatet foreslås det forskrifter som er nødvendige for at den nye finansavtaleloven skal kunne tre i kraft, deriblant . Høringsfristen er satt til 19. august 2022.

Rundskriv

GI–09/2022 Revidert instruks om medisinsk evakuering av ukrainske borgere mv. fra naboland innen rammen av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

11.04.2022: Regjeringen har besluttet å tilby medisinsk evakuering for inntil 550 pasienter. I tillegg kommer pasientenes nærmeste familiemedlemmer. Ordningen med medisinsk evakuering må hensynta merarbeidet og den økte kompleksiteten knyttet til kjæledyr ved organisering av flyreise, registrering ved ankomst og videre botilbud.

Aktuelt fra departementet

Justisministeren sammen med politistudenter.

Pressemelding

Fordeling av ekstra studieplasser til Politihøgskolen

19.05.2022: Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen (PHS) i 2022 skal fordeles med 80 plasser til PHS i Oslo og 20 plasser fordelt på Stavern og Bodø. – Det er viktig at vi allerede fra i høst får flere studieplasser på PHS. Det vil styrke mulighetene til å sikre et godt og velfungerende lokalt politi i årene som kommer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

tastatur med hender som skriver

Pressemelding

Kampen mot digital kriminalitet skal styrkes

05.05.2022: Regjeringen vil jobbe sammen med private selskaper for å fange opp ulovlig aktivitet og misbruk av barn på nett. – Jeg har tatt initiativ til et møte med POD, Kripos, Telia, Telenor og Vipps hvor vi skal diskutere digital kriminalitet, særlig med tanke på nettovergrep og formidling av dette via digitale plattformer og betalingsløsninger, sier justisministeren.