Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Korona-virus

Koronavirus (Covid-19)

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. Regjeringen la 23. juni 2020 fram Politimeldingen – et politi for fremtiden. Med meldingen ønsker regjeringen å invitere til debatt om den videre utviklingen av politiet.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 124 L (2019–2020)

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forslag til midlertidig særlov som er særskilt innrettet mot å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19.

Meld St. 29 (2019-2020)

Politimeldingen - et politi for fremtiden

Politimeldingen beskriver et endret kriminalitetsbilde, og de utfordringer og behov for endringer det medfører.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon av by i natten, en person går ensom ned gaten

Vil veilede kommuner og NAV i kampen mot radikalisering

17.06.2020: Regjeringen legger i dag frem en revisjon av handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Et av de åtte nye tiltakene er en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon rettet mot kommuner.

Uniformert politi

Meld. St. 29 (2019-2020)

Stortingsmelding om politiet

23.06.2020: Vi trenger et politi som er rustet til å forhindre alvorlig kriminalitet som vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. I meldingen slås det dessuten fast at vi kal ha en nasjonal grunnbemanning på 2 politifolk per 1000.

Til toppen