Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, asyl og innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Uniformert politi

Utvidet adgang til bevæpning ved sårbare objekter

06.04.2018: Regjeringen har lagt frem forslag til endring i politiloven som gir adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning.

Silhuett av mor og barn

Opphold for ofre for vold i nære relasjoner

06.04.2018: Regjeringen vil utvide bestemmelsen som gir opphold til en utlending som er blitt utsatt mishandling i samlivsforholdet. Den skal også omfatte mishandling utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner og mishandling utført av svigerfamilie utenfor husstanden.

Dokumenter

Prop. 39 L (2017–2018)

Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv.

26.01.2018: Forslag til endringar i verjemålslova, lov om forsvunne personar og visse andre lover.

Høring

Forslag om endringer i rettsgebyrloven

01.02.2018: Forslag om endringer i rettsgebyrloven. Det foreslås å gebyrlegge domstolenes utstedelse av skifte- og uskifteattester og fullmakt ved privat skifte.