Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Norges lover

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er i dag nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. Fra 1. januar 2021 er disse reglene være samlet i en ny arvelov.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. Regjeringen la 23. juni 2020 fram Politimeldingen – et politi for fremtiden. Med meldingen ønsker regjeringen å invitere til debatt om den videre utviklingen av politiet.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Aktuelt fra departementet

Lars Fause blir ny sysselmann på Svalbard

Lars Fause blir ny sysselmann/-mester

09.04.2021: Førstestatsadvokat Lars Fause blir ny sysselmann på Svalbard. Fra 1. juli blir stillingstittelen endret til sysselmester, mens navnet på virksomheten endres til Sysselmesteren på Svalbard.

Monica Mæland hos Kripos

Styrker kampen mot nettovergrep med lagring av IP-adresser

09.04.2021: Stadig flere overgrep skjer på nett, og da må politiet følge utviklingen. For å bekjempe overgrep mot barn og annen alvorlig kriminalitet, foreslår regjeringen å innføre lagringsplikt for IP-adresser i 12 måneder.