Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Norges lover

Ny arvelov trådte i kraft 1. januar

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er i dag nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. Fra 1. januar 2021 er disse reglene være samlet i en ny arvelov.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. Regjeringen la 23. juni 2020 fram Politimeldingen – et politi for fremtiden. Med meldingen ønsker regjeringen å invitere til debatt om den videre utviklingen av politiet.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Trygt ut av koronakrisen

11.05.2021: Regjeringen foreslår å bevilge 1,4 milliarder ekstra kroner til justisfeltet i 2021, og barn og unge vil prioriteres.

Monica Mæland hos Kripos

Styrker kampen mot nettovergrep med lagring av IP-adresser

09.04.2021: Stadig flere overgrep skjer på nett, og da må politiet følge utviklingen. For å bekjempe overgrep mot barn og annen alvorlig kriminalitet, foreslår regjeringen å innføre lagringsplikt for IP-adresser i 12 måneder.