Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

FFI og brannvesenet på øvelse med farlige stoffer på Sagene brannstasjon i Oslo. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Beredskapslaboratorium for rådgivning og analyse av farlige stoffer

10.01.2018: For å sikre nød- og beredskapsetatene rask rådgivning og analyse av farlige stoffer, er det i dag signert en avtale om etablering av et beredskapslaboratorium ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Ny rapport viser klar positiv effekt av integreringsmottak

06.12.2017: Rambølls ferske rapport viser at tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i integreringsmottak er positivt, og beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes.

Dokumenter

Prp. 165 L (2017-2017)

Forslag til ny våpenlov

01.09.2017: Regjeringen fremmer forslag til ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.

Prop. 154 L (2016–2017)

Videreføring av innstramninger

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015.