Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Illustrasjon til nasjonal strategi for digital sikkerhet: Collage med symboler for lås, pc, tannhjul, globus m.m.

Digital sikkerhet

Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. En forutsetning for vellykket digitalisering er at digital sikkerhet og personvern ivaretas.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. I videreutviklingen av politiet arbeides det med implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 1 S (2019–2020)

Statsbudsjettet 2020

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2020.

NOU 2019: 17

Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 11. august 2017. 1. oktober 2019 ble første delutredning, som tar for seg domstolenes struktur, overlevert justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Aktuelt fra departementet

Statssekretær Thor Kleppen Sættem holder rapporten, omgitt av arbeidsgruppens medlemmer.

Foreslår ny inkassolov

27.01.2020: Arbeidsgruppen som har sett på inkassoloven overleverte i dag rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven» til Justis- og beredskapsdepartementet. Arbeidsgruppen foreslår blant annet en ny inkassolov og -forskrift.

Svalbard i solskinn med fjell, fjord og en båt i horisonten.

Regjeringen vil ha sertifiserte guider på Svalbard

14.01.2020: Regjeringen vil stille strengere krav til reiselivsnæringen på Svalbard. For å sikre økt kvalitet på tilbudene heller enn flere turister, vil regjeringen nå vurdere å innføre krav om sertifisering av guider.

Til toppen