Justis- og beredskapsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Invitasjon til nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet

17.03.2017: Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og inviterer til nordisk konferanse om integrering av flyktninger i arbeidslivet tirsdag 13. juni 2017. Her kan du lese programmet og melde deg på.

Nett-tv

Statsminister Erna Solberg ved lanseringen av handlingsplanen

Retten til å bestemme over eget liv

08.03.2017: Regjeringen styrker arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med ny fireårig handlingsplan, fem innsatsområder og 28 tiltak.

Dokumenter

NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Meld. St. 10 (2016–2017)

Stortingsmelding om samfunnssikkerhet

09.12.2016: Melding om regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet, og strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,