Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Politiets beredskapstropp under øvelse

Politiets nasjonale beredskapssenter skal planlegges på Taraldrud i Ski kommune

21.10.2016: Regjeringen har besluttet at videre arbeid i forprosjekteringen av politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.

Statsbudsjettet 2017

Regjeringen foreslår en kraftig styrking av integreringsarbeidet

06.10.2016: Regjeringen foreslår samlet 484,9 millioner kroner til styrking av integreringstiltak i 2017. Tiltakene følger blant annet opp føringene som ble gitt i stortingsmeldingen om integrering om at tiden i mottak skal benyttes effektivt, og at bosetting og målrettet kvalifisering til arbeidslivet skjer raskt etter vedtak om opphold.

Dokumenter

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Meld. St. 32 (2015–2016)

Stortingsmelding om Svalbard

11.05.2016: Regjeringen vil videreutvikle Svalbard gjennom å satse på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Det kommer frem i regjeringens stortingsmelding.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,