Justis- og beredskapsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Styrket samarbeid mot menneskehandel

01.12.2016: Regjeringen lanserer i dag en ny handlingsplan mot menneskehandel. Handlingsplanen legger opp til en koordinert innsats, der offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner jobber sammen for å stoppe overgrep og verne ofre.

Kart over Europa

Få asylsøkere i 2016 gir mer penger til hjelp i nærområdene

25.11.2016: Færre asylsøkere i 2016 gir reduserte utgifter og mulighet for å styrke innsatsen for å hjelpe flyktninger i Syrias nærområder med hele 500 millioner kroner.

Dokumenter

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Meld. St. 32 (2015–2016)

Stortingsmelding om Svalbard

11.05.2016: Regjeringen vil videreutvikle Svalbard gjennom å satse på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Det kommer frem i regjeringens stortingsmelding.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,