Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, asyl og innvandring, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Endringer i forsikringsavtaleloven - på høring

06.03.2018: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt et forslag til endringer i forsikringsavtaleloven ut på høring. Hovedformålet med forslaget er å gjennomføre forventede EØS-regler om forsikringsformidlingsvirksomhet.

Soningskøen er avviklet – nå avsluttes leiekontrakt med Nederland

21.02.2018: Etter at soningskøen har blitt avviklet er det ikke lenger behov for å leie fengselsplasser i Nederland. Regjeringen har derfor besluttet å ikke forlenge kontrakten om Norgerhaven fengsel, som utløper 31. august 2018.

Dokumenter

Prop. 39 L (2017–2018)

Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv.

26.01.2018: Forslag til endringar i verjemålslova, lov om forsvunne personar og visse andre lover.

Høring

Forslag om endringer i rettsgebyrloven

01.02.2018: Forslag om endringer i rettsgebyrloven. Det foreslås å gebyrlegge domstolenes utstedelse av skifte- og uskifteattester og fullmakt ved privat skifte.