Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

Lovverk

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

For budsjettåret 2022 – Endring av Prop. 1 S (2021–2022)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

08.11.2021: Regjeringen Støre sitt forslag til endringer i budsjettforslaget fra regjeringen Solberg. Blant annet foreslås det å bevilge 200 millioner kroner til politiet for bedre lokal tilstedeværelse, økt bemanning og styrket kriminalitetsbekjempelse.

Prop. 11 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)

29.10.2021: Lovproposisjon om å forlenge innreiserestriksjonsloven til 1. mai 2022. Loven har som formål å avgrense retten til innreise for utlendinger når det er nødvendig for å trygge folkehelsen mot utbruddet av covid-19.

Aktuelt fra departementet

Inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp heves.

Flere får fri rettshjelp

21.12.2021: Fri rettshjelp er offentlig støtte til juridisk bistand som gis i saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte. 1. januar ble inntektsgrensene for å få innvilget fri rettshjelp hevet med cirka 30 prosent, etter å ha stått stille siden 2009.

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Ansvarsfordelingen i Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021: Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00. Norges nye justis- og beredskapsminister er Emilie Enger Mehl (Sp).