Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Korona-virus

Koronavirus (Covid-19)

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. Regjeringen la 23. juni 2020 fram Politimeldingen – et politi for fremtiden. Med meldingen ønsker regjeringen å invitere til debatt om den videre utviklingen av politiet.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Aktuelt fra departementet

Forsvarsministeren, statsministeren og justis- og beredskapsministeren foran ett av helikopterne

SAR Queen tar over etter Sea King

01.09.2020: De første av Norges nye redningshelikoptre er i dag satt i drift på Sola redningsbase utenfor Stavanger. De nye helikoptrene – døpt SAR Queen – vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet.

Uniformert politi

Meld. St. 29 (2019-2020)

Stortingsmelding om politiet

23.06.2020: Vi trenger et politi som er rustet til å forhindre alvorlig kriminalitet som vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. I meldingen slås det dessuten fast at vi kal ha en nasjonal grunnbemanning på 2 politifolk per 1000.