Justis- og beredskapsdepartementet

Jøran Kallmyr (Frp)

Justis- og innvandringsminister

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Samfunnssikkerhetsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Illustrasjon til nasjonal strategi for digital sikkerhet: Collage med symboler for lås, pc, tannhjul, globus m.m.

Digital sikkerhet

Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. En forutsetning for vellykket digitalisering er at digital sikkerhet og personvern ivaretas.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Modernisering av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. 2019 er et viktig år for implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Meld. St. 2 (2018–2019)

Revidert nasjonalbudsjett 2019

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

NOU 2019: 5

Ny forvaltningslov

Forvaltningslovutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 14. mars 2019. Utvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning, som er ment å avløse gjeldende forvaltningslov fra 1967.

Aktuelt fra departementet

Professor Benedikte Moltumyr Høgberg, leder av beredskapshjemmelutvalget, og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde ved overlevering av utvalgets utredning «Når krisen inntreffer».

Beredskapshjemmelutvalgets NOU

«Når krisen inntreffer»

14.06.2019: Beredskapshjemmelutvalget, ved utvalgets leder professor Benedikte Moltumyr Høgberg, overleverte i dag utvalgets utredning «Når krisen inntreffer» til samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Politibiler

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Styrking av politiet

14.05.2019: Regjeringen foreslår å bevilge 151 millioner kroner til politiet i Revidert nasjonalbudsjett. Det foreslås å bruke 100 millioner kroner til utstyrsanskaffelse i politiet, i tillegg til at man unntar gevinstrealisering på 51 millioner i 2019.

Til toppen