Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

Lovverk

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Rundskriv GI-14/2022

Revidert instruks om medisinsk evakuering av ukrainske borgere mv. fra naboland innen rammen av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

11.07.2022: Instruksen gjelder forberedelse og gjennomføring av Norges bidrag til medisinsk evakuering av ukrainske borgere, ev. tredjelandsborgere eller statsløse etter nærmere angitte kriterier, som befinner seg i Ukrainas naboland som er EU-land

Høring

Tilleggsfordeler ved kredittopptak

21.06.2022: Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring et forslag om å forby tilbud av tilleggsfordeler som bare kan oppnås ved at kunden inngår kredittavtale eller bruker kreditt etter en allerede inngått kredittavtale. Høringsnotat er utarbeidet av Finanstilsynet.

Aktuelt fra departementet

Justisminister Emilie Enger Mehl snakker med representanter for muslimske organisasjoner.

Nyhet

Regjeringens første møte i Forum om muslimfiendtlighet

08.08.2022: I dag møttes regjeringen og representanter for den muslimske befolkningen i Forum om muslimfiendtlighet. – På onsdag er det tre år siden terrorangrepet mot Al Noor-moskeen. Ingen skal føle seg utrygge i moskeen. Innsatsen mot radikalisering og terror er høyt prioritert av regjeringen, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Sort-hvitt-bilde av en gutt som kikker gjennom persiennene på et vindu sett bakfra.

Nyhet

Konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn

28.07.2022: Konferansen arrangeres sammen med Sametinget i Alta 30.-31. august 2022 og tar opp temaer som vold og seksuelle overgrep i en urfolkskontekst, samarbeidsformer og samarbeidsforum, det kommunale og regionale hjelpetilbudet og politiets roller og ansvar.