Justis- og beredskapsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Sylvi Listhaug og Grete Brochmann ved overleveringen av NOU-en

Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) mottok onsdag 1. februar NOU fra ekspertutvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Sivil-militær øvelse i 2015: redningspersonale med gassmasker

Melding om samfunnssikkerhet – risiko i et trygt samfunn

09.12.2016: Regjeringen presenterer i dag samfunnssikkerhetsmeldingen. Den er et viktig bidrag i regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere.

Dokumenter

NOU 2017: 2

Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

01.02.2017: Utredning fra utvalg som har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring.

Meld. St. 10 (2016–2017)

Stortingsmelding om samfunnssikkerhet

09.12.2016: Melding om regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet, og strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,