Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Fra forsiden av "Redusert tilbakefall til ny kriminalitet"

Ny strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff

Enklere overgang fra fengsel til samfunn

18.06.2017: Innsatte i fengsel må følges opp når de løslates. Regjeringen vil gjøre det enklere å få arbeid, utdanningstilbud, bolig, og behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser.

IKT-sikkerhet - Et felles ansvar

IKT-sikkerhet - Et felles ansvar

09.06.2017: – Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere – også på det digitale området. Men vi må alle ta ansvaret for en sikrere IKT-hverdag, sier justis- og beredskapsminister Amundsen.

Dokumenter

Prop. 149 L (2016–2017)

Videreføring av innstramninger

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015.

Prop. 154 L (2016–2017)

Endringer i reglene om utilregnelighet

16.06.2017: Lovendringene skal gi større treffsikkerhet ved identifiseringen av lovbrytere som ikke bør straffes – de utilregnelige som ikke kan klandres for sine handlinger.