Justis- og beredskapsdepartementet

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister og fungerande justis- og innvandringsminister

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Samfunnssikkerhetsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Illustrasjon til nasjonal strategi for digital sikkerhet: Collage med symboler for lås, pc, tannhjul, globus m.m.

Digital sikkerhet

Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. En forutsetning for vellykket digitalisering er at digital sikkerhet og personvern ivaretas.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Modernisering av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. 2019 er et viktig år for implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

NOU 2018: 14

IKT-sikkerhet i alle ledd

Utredning fra utvalg som har vurdert regelverket og de nye digitale samfunnsutfordringene på IKT-sikkerhetsområdet.

Prop. 1 S (2018–2019)

Statsbudsjettet 2019

Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag.

Aktuelt fra departementet

Medlemmene i forvaltningslovutvalget, med leder Inge Lorange Backer i midten.

Overlevering av forvaltningslovutvalgets utredning

14.03.2019: Forvaltningslovutvalget ved utvalgets leder, professor Inge Lorange Backer, la i dag fram utredningen «NOU 2019:5 Ny forvaltningslov» i Justis- og beredskapsdepartementet.

Illustrasjon fra Nasjonal strategi for digital sikkerhet

Nye nasjonale strategier – et felles løft for digital sikkerhet

30.01.2019: Regjeringen lanserer nå nye nasjonale strategier for å styrke samfunnets digitale sikkerhet. Digital sikkerhet angår alle og er en hovedprioritet for regjeringen.

Til toppen