Justis- og beredskapsdepartementet

Jøran Kallmyr (Frp)

Justis- og innvandringsminister

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Samfunnssikkerhetsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Illustrasjon til nasjonal strategi for digital sikkerhet: Collage med symboler for lås, pc, tannhjul, globus m.m.

Digital sikkerhet

Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. En forutsetning for vellykket digitalisering er at digital sikkerhet og personvern ivaretas.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. 2019 er et viktig år for implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 1 S (2019–2020)

Statsbudsjettet 2020

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2020.

NOU 2019: 17

Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 11. august 2017. 1. oktober 2019 ble første delutredning, som tar for seg domstolenes struktur, overlevert justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Aktuelt fra departementet

Statssekretær Alf Erik Andersen (til venstre) delte ut prisen til fylkesmannen i Nordland, Tom Cato Karlsen, på RVTS Sør sin konferanse om samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner i Kristiansand i dag.

Jasska/Trygg får årets samarbeids- og samordningspris

10.12.2019: Justis- og beredskapsdepartementets pris for samarbeid og samordning i arbeidet mot vold i nære relasjoner for 2019 tildeles prosjektet Jasska/Trygg.

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i liten båt ved Sysselmannens skip «Polarsyssel».

Regjeringen vurderer generelt tungoljeforbud og størrelsesbegrensninger på skip på Svalbard

09.12.2019: Om Svalbard skal bevares som et attraktivt reisemål også i fremtiden, må ferdselen reguleres, slik at den sårbare villmarksnaturen på Svalbard bevares. Regjeringen vurderer nå flere tiltak, som utvidelse av tungoljeforbudet, begrensninger knyttet til størrelse på skip, strengere regler om forstyrrelse av isbjørn, og ilandstigning i sårbare områder.

Til toppen