Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Korona-virus

Koronavirus (Covid-19)

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. I videreutviklingen av politiet arbeides det med implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 122 L (2019–2020)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.

Forslag til midlertidig lov som skal avhjelpe konsekvensene utbruddet av covid-19 har for saksavviklingen i domstolene, politiet og påtalemyndigheten.

Prop. 124 L (2019–2020)

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Forslag til midlertidig særlov som er særskilt innrettet mot å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

35 millioner til teknisk utstyr i domstolene

12.05.2020: Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Dette vil gjøre det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Egen tiltakspakke for sårbare barn og unge på justisområdet

12.05.2020: Regjeringen vil forbedre situasjonen for sårbare barn og unge, og foreslår å styrke arbeidet mot overgrep over internett, utvide aktivitetstilbudet til barn på asylmottak, og forsterke oppfølgingen av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Til toppen