Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

Lovverk

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Høring

Forslag til forskrift om rett til erstatning etter politiloven § 23 a

25.04.2022: Politiloven § 23 a om erstatning for skader som skyldes pålagt trening, ble vedtatt ved lov 18. juni 2021 nr. 123, men er ikke satt i kraft i påvente av utarbeidelse av tilhørende forskrift. Nå sendes altså saken på høring, med høringsfrist 3. juni 2022. Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser kan uttale seg i høringen.

GI–06/2022

Medisinsk evakuering av ukrainske borgere mv. fra naboland innen rammen av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

01.04.2022: Instruksen gjelder forberedelse og gjennomføring av Norges bidrag til medisinsk evakuering av ukrainske borgere, ev. tredjelandsborgere eller statsløse etter nærmere angitte kriterier, som befinner seg i Ukrainas naboland som er EU-land.

Aktuelt fra departementet

""

Revidert nasjonalbudsjett

Foreslår 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen

12.05.2022: I forslag til revidert budsjett foreslår regjeringen en bevilgning på 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen. Regjeringen foreslår også 17,2 mill. kroner til å styrke den barnefaglige kompetansen ved asylmottak.

tastatur med hender som skriver

Pressemelding

Kampen mot digital kriminalitet skal styrkes

05.05.2022: Regjeringen vil jobbe sammen med private selskaper for å fange opp ulovlig aktivitet og misbruk av barn på nett. – Jeg har tatt initiativ til et møte med POD, Kripos, Telia, Telenor og Vipps hvor vi skal diskutere digital kriminalitet, særlig med tanke på nettovergrep og formidling av dette via digitale plattformer og betalingsløsninger, sier justisministeren.