Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Korona-virus

Koronavirus (Covid-19)

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. I videreutviklingen av politiet arbeides det med implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 1 S (2019–2020)

Statsbudsjettet 2020

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2020.

Høring

NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

Høring om Domstolkommisjonens utredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur, sammen med et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag.

Aktuelt fra departementet

Norges riksvåpen

Engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid – høring og instruks sendt ut i dag

24.02.2020: Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i utlendingsforskriften om en engangsløsning på høring. Forslaget innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse.

Boliger og skredsikring ved Sukkertoppen i Longyearbyen

Longyearbyen: Regjeringen vil samle boligforvaltningen hos Statsbygg og Store Norske Boliger

04.02.2020: Regjeringen vil gjøre forvaltningen av den offentlig eide boligmassen i Longyearbyen mer effektiv, og ønsker derfor å redusere antallet boligforvaltere. Det tas sikte på at boligmassen samles hos Statsbygg og Store Norske Boliger.

Til toppen