Justis- og beredskapsdepartementet

Jøran Kallmyr (Frp)

Justis- og innvandringsminister

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Samfunnssikkerhetsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Illustrasjon til nasjonal strategi for digital sikkerhet: Collage med symboler for lås, pc, tannhjul, globus m.m.

Digital sikkerhet

Norge skal være i front med å utvikle og levere digitale tjenester til innbyggere og næringsliv. En forutsetning for vellykket digitalisering er at digital sikkerhet og personvern ivaretas.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. 2019 er et viktig år for implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 1 S (2019–2020)

Statsbudsjettet 2020

Justis- og beredskapsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2020.

NOU 2019: 17

Domstolstruktur

Domstolkommisjonen ble oppnevnt av regjeringen 11. august 2017. 1. oktober 2019 ble første delutredning, som tar for seg domstolenes struktur, overlevert justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for statsbudsjettet 2019

Statsbudsjettet 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober 2019. Her finner du budsjettforslag og pressemeldinger fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Justisminister Jøran Kallmyr i samtale med Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen

Overlevering av domstolkommisjonens første delutredning

01.10.2019: Domstolkommisjonen, ved utvalgsleder sorenskriver Yngve Svendsen, overleverte i dag kommisjonens første delrapport, NOU 2019: 17 Domstolstruktur, til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Til toppen