Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Collage til statsbudsjettet 2018

Foreslår 867 millioner til økt beredskap

12.10.2017: Etablering av nytt beredskapssenter, investering i tre nye politihelikoptre med transportstøtte og økt yttergrensekontroll gir et solid beredskapsløft på regjeringens forslag til statsbudsjett 2018.

Collage til statsbudsjettet 2018

Regjeringen styrker integreringen

12.10.2017: Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til en mentorordning for unge utsatt for negativ sosial kontroll og 23 millioner kroner til arbeidskvalifisering.

Dokumenter

Prop. 149 L (2016–2017)

Videreføring av innstramninger

16.06.2017: Regjeringen vil videreføre de midlertidige innstramningstiltakene som ble vedtatt høsten 2015.

Prop. 154 L (2016–2017)

Endringer i reglene om utilregnelighet

16.06.2017: Lovendringene skal gi større treffsikkerhet ved identifiseringen av lovbrytere som ikke bør straffes – de utilregnelige som ikke kan klandres for sine handlinger.