Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Aktuelt

Et bårn hold hånden mot glass i en dør

Foreslår utvidede foreldelsesfrister

25.05.2018: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å utvide foreldelsesfristen ved overgrep mot barn. Dette er ett av forslagene til endringer i straffeloven og andre lover som i dag sendes på høring.

Datamaskiner i serverpark med teksten GDPR

Når får vi ny personopplysningslov?

07.06.2018: Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov. Den nye loven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

Dokumenter

Høring

Forslag om varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

29.05.2018: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre utlendingsloven slik at vertsfamilier som utnytter au pairer kan ilegges varig karantene. I dag kan det bare ilegges midlertidig karantene i slike tilfeller.

Prop. 70 L (2017–2018)

Endringer i politiloven

06.04.2018: Forslaget innebærer at det gis adgang til å fastsette bestemmelser om tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, såkalt punktbevæpning