Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

Lovverk

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer var tidligere nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Høring

Styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

01.09.2022: Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag om endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør med sikte på å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter. Høringsfristen er satt til 19. desember 2022.

Rundskriv GI-14/2022

Revidert instruks om medisinsk evakuering av ukrainske borgere mv. fra naboland innen rammen av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

11.07.2022: Instruksen gjelder forberedelse og gjennomføring av Norges bidrag til medisinsk evakuering av ukrainske borgere, ev. tredjelandsborgere eller statsløse etter nærmere angitte kriterier, som befinner seg i Ukrainas naboland som er EU-land

Aktuelt fra departementet

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la 6. oktober 2023 fram sitt forslag til statsbudsjett for 2023. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om forslag til statsbudsjett for justissektoren.

To personer slukker brann i en hytte i skogen

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen fortsetter styrkingen av sivil beredskap og samfunnssikkerhet

06.10.2022: Regjeringen foreslår å bevilge 417 millioner kroner til en videre opprusting av den sivile beredskapen i Norge. – Den sikkerhetspolitiske situasjonen har ikke bedret seg de siste månedene. Konsekvensene av Russlands invasjon av Ukraina er varige. Krigen kan bli langvarig. Derfor vil vi prioritere sivil beredskap og nasjonal sikkerhet høyt i budsjettet, forklarer Enger Mehl.