Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tema og innsikt

Korona-virus

Koronavirus (Covid-19)

Informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

To smilende polititjenestepersoner i uniform

Videreutvikling av politiet

Globalisering, teknologisk utvikling og endrede befolkningsmønstre stiller nye krav til politiet. I videreutviklingen av politiet arbeides det med implementering av kvalitetstiltakene i nærpolitireformen og fortsatt kompetanseheving av de ansatte.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 66 L (2019–2020)

Endringer i straffeloven mv.

I denne proposisjonen foreslår regjeringen en rekke lovforslag i straffeloven, straffeprosessloven og enkelte andre lover. Proposisjonen følger opp syv anmodningsvedtak fra Stortinget og enkelte handlingsplaner. Den følger også opp utilsiktede konsekvenser ved ikrafttredelsen av straffeloven 2005.

Midlertidig lov

Koronaloven

Koronaloven var en midlertidig lov som ble opphevet 27. mai 2020.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

35 millioner til teknisk utstyr i domstolene

12.05.2020: Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Dette vil gjøre det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Egen tiltakspakke for sårbare barn og unge på justisområdet

12.05.2020: Regjeringen vil forbedre situasjonen for sårbare barn og unge, og foreslår å styrke arbeidet mot overgrep over internett, utvide aktivitetstilbudet til barn på asylmottak, og forsterke oppfølgingen av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

Til toppen