Justis- og beredskapsdepartementet

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap

Regjeringen har det øverste ansvaret for beredskapen i Norge, herunder det overordnede politiske ansvaret for styring og håndtering av kriser. Her kan du lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeidet.

Lovverk

Arveloven

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er i dag nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven. 1. januar 2021 ble disse reglene være samlet i en ny arvelov.

Stortinget

Lover og lovarbeid

Arbeid med lover og forskrifter er en viktig del av departementenes oppgaver. Dette omfatter å vurdere om lovene er hensiktsmessige, og å utarbeide forslag til nye lover overfor Stortinget.

Dokumenter

Prop. 1 S (2021–2022)

Departementets budsjettforslag

12.10.2021: Budsjettforslaget til Regjeringen Solberg på Justis- og beredskapsdepartementets område, utgiftskapittel: 61, 400–491, inntektskapittel: 3400–3490.

Prop. 1 S (2021–2022)

Forslag til Svalbardbudsjett for 2022

12.10.2021: Regjeringen Solbergs forslag til svalbardbudsjett for 2022.

Aktuelt fra departementet

Regjeringen Støre på Slottsplassen

Ansvarsfordelingen i Jonas Gahr Støres regjering

14.10.2021: Etter å ha blitt utnevnt av Kongen i statsråd i dag kl. 10.00, møtte Jonas Gahr Støres regjering til sitt første statsråd i dag kl. 12.00. Norges nye justis- og beredskapsminister er Emilie Enger Mehl (Sp).