Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Aktuelt

Lovforslag om inndragning av verdier fra kriminelle

07.09.2016: Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et lovforslag som skal gjøre det lettere å inndra verdier fra kriminelle.

Kart over Europa

Innstramninger i utlendingsloven

26.08.2016: Flere av innstramningene Stortinget vedtok i juni blir nå iverksatt, og flere vil tre i kraft i løpet av høsten.

Dokumenter

Meld. St. 30 (2015–2016)

Stortingsmelding om integrering

11.05.2016: I stortingsmeldingen "Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk" presenterer regjeringen hvordan integreringspolitikk og tiltak bør organiseres for at flere nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal komme raskere i jobb eller utdanning og få en fast tilknytning til arbeidslivet.

Meld. St. 32 (2015–2016)

Stortingsmelding om Svalbard

11.05.2016: Regjeringen vil videreutvikle Svalbard gjennom å satse på forskning, reiseliv og annen næringsvirksomhet. Det kommer frem i regjeringens stortingsmelding.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressekontakt: Pressekontakter i JD
Adresse: , Postboks 8005 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Gullhaug Torg 4A,