Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Jente ser ut av vinduet

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Barn i vindu

Barn i lavinntektsfamilier

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle i samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Barn i vindu

Gi innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier

11.02.2020: Barne- og familiedepartementet arbeider med en ny strategi for barn i lavinntektsfamilier, og vi vil gjerne ha dine innspill om utfordringer og løsninger på området.

Familievern

Helhetlig vurdering av familievernet

21.11.2019: Familievernet skal bli enda mer tilgjengelig dersom Familievernutvalgets innstilling tas til følge. I dag mottok barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad en helhetlig gjennomgang av familievernet fra utvalgsleder Line Henriette Holten.

Dokumenter

Rapport som sammenligner barnevernet i fem land med Norge

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Universitetet i Bergen sammenlignet barnevernssystemet i fem land med det norske systemet.

Helsetilsynets gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Helsetilsynet undersøkt barnevernets oppfølging av to jenter som bodde på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 25 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen