Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Ekteskap og samliv

Ekteskap kan inngåast mellom to personar av motsett kjønn eller to personar av same kjønn. Ekteskap får følgjer juridisk for ektefellene i ei rekkje tilhøve.

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Ny adopsjonslov

05.04.2017: Regjeringa foreslår ei ny og betre strukturert adopsjonslov, som er enklare å forstå for brukarane. Det vert også foreslått fleire viktige endringar i den nye lova.

Utgreiing om offentleg støtte til barnefamiliane på høyring

07.04.2017: Regjeringa sender i dag NOU om offentleg støtte til barnefamiliane på høyring. Barnefamilieutvalet overleverte si utgreiing til barne- og likestillingsminister Solveig Horne 6. mars 2017.

Barnevernsreformen: Bedre hjelp der barna bor

31.03.2017: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) la fredag 31. mars fram barnevernsreformen, som skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Endringene skal styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Flere saker om Familie og barn

Dokumenter

Høring – Forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep

Hovedforslaget gjelder tap av foreldreansvar, fast bosted og samvær når noen er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Det foreslås også innført i straffeloven en plikt for dommere til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for bestemte former for vold eller overgrep mot barn.

Meld. St. 24

Familiemeldingen

Meldingen er en bredt anlagt framstilling av familiens betydning, verdi og situasjon. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram. Økt mangfold i familieformer, barnets styrkede posisjon i familien, økt innvandring, kommunikasjonsteknologi og mer likestilt foreldreskap har skapt store endringer.

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Gå direkte til høringer, Stortings-meldinger, proposisjoner, rapporter.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 24 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo