Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Jente som står med bamse

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Ungt par som kysser, trær i forgrunnen

Ekteskap og samliv

Ekteskap kan inngåast mellom to personar av motsett kjønn eller to personar av same kjønn. Ekteskap får følgjer juridisk for ektefellene i ei rekkje tilhøve.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Far og barn

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

27.12.2017: For å styrke barns samvær med begge foreldrene, er det vedtatt endringer i barneloven fra 1. januar 2018. Delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale.

Ungt par som kysser

Endringer i ekteskapsloven: Kommunale vigsler

21.09.2017: Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene fra 1. januar 2018.

Jente i sandkasse, far i bakgrunnen

Føreslår å auke mødre- og fedrekvoten til 14 veker

03.11.2017: Regjeringa følgjer opp Stortingets oppmodingsvedtak og føreslår å auke fedrekvota til 14 veker. Samstundes er mødrekvoten føreslått endra til 14 veker. Endringane vil truleg tre i kraft 1. juli 2018.

Alle saker om Familie og barn

Dokumenter

Prop. 168 L

Forenklinger i foreldrepengeordningen

I proposisjonen foreslår departementet endringer i foreldrepengeregelverket. Endringene vil legge til rette for nye IKT-systemer i Arbeids- og velferdsetaten. Endringene vil også gjøre regelverket enklere å forstå for brukerne og mindre komplisert å forvalte for etaten.

Prop. 167 L

Bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep

Det foreslås å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen domfelles for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. Det foreslås også en ny bestemmelse i barneloven som klargjør at samvær ikke kan gjennomføres eller avtales når det er ilagt et kontaktforbud eller besøksforbud overfor barnet.

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Gå direkte til høringer, Stortings-meldinger, proposisjoner, rapporter.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 25 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.