Familie og barn

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Ekteskap og samliv

Ekteskap kan inngåast mellom to personar av motsett kjønn eller to personar av same kjønn. Ekteskap får følgjer juridisk for ektefellene i ei rekkje tilhøve.

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Ny rapport til FN om barnekonvensjonen

Norske styresmakter har levert ein ny rapport om korleis FNs barnekonvensjon blir gjennomført i Noreg. Det er femte gong Noreg rapporterer om arbeidet med å følgje opp og styrke posisjonen til barnekonvensjonen.

Statsbudsjettet 2017:

176 millionar kroner til opptrappingsplan mot vald og overgrep

Regjeringa styrker innsatsen for å førebygge og kjempe mot vald i nære relasjonar og ivareta barn som er utsette for vald og overgrep.

Endringer i barneloven for å likestille foreldrene

Regjeringen fremmer nå en egen lovproposisjon for Stortinget om likestilt foreldreskap. Målet er å styrke barns samvær med begge foreldrene.

Flere saker om Familie og barn

Dokumenter

Høring – Forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep

Hovedforslaget gjelder tap av foreldreansvar, fast bosted og samvær når noen er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Det foreslås også innført i straffeloven en plikt for dommere til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for bestemte former for vold eller overgrep mot barn.

Meld. St. 24

Familiemeldingen

Meldingen er en bredt anlagt framstilling av familiens betydning, verdi og situasjon. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram. Økt mangfold i familieformer, barnets styrkede posisjon i familien, økt innvandring, kommunikasjonsteknologi og mer likestilt foreldreskap har skapt store endringer.

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Gå direkte til høringer, Stortings-meldinger, proposisjoner, rapporter.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 24 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo