Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Jente ser ut av vinduet

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Barn i vindu

Barn i lavinntektsfamilier

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle i samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Barnevern over 18 år

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Meir til institusjonsbarnevernet

08.11.2021: Regjeringa føreslår 100 millionar kroner til å styrkje og omstille institusjonstilbodet i barnevernet neste år. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) ønskjer å auke bruken av offentlege og ideelle leverandørar innanfor barnevernet.

Fritidskortet

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Ingen nasjonal utrulling av fritidskort

08.11.2021: Regjeringa føreslår å ikkje setje i gang ei nasjonal ordning med fritidskort og å avslutte prøveprosjektet som planlagt 1. juli 2022. Arbeidet for å gjere fritidsaktivitetar tilgjengelege for alle barn held fram, men regjeringa vil prioritere andre tiltak.

Dokumenter

Prop. 15 L (2021–2022)

Endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å gi fedre en selvstendig rett til å ta ut foreldrepenger i åtte uker. Endringen innebærer at i tilfeller der bare far har opptjent rett til foreldrepenger, kan far ta ut foreldrepenger i åtte uker, selv om mor ikke går ut i arbeid mv. etter fødselen. Fedre får også mulighet til å ta ut to av foreldrepengeukene sine i forbindelse med fødselen.

Nasjonal strategi

Rett på nett

Formålet med strategien for trygg digital oppvekst er å utvikle overordnet, framtidsrettet og helhetlig politikk på området. Strategien peker på positive sider og muligheter ved barn og unges internettbruk, men også risikoer og utfordringer. Strategien ble lagt frem av Regjeringen Solberg.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 25 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo