Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Ekteskap og samliv

To personar av same kjønn eller to personar av motsett kjønn kan inngå ekteskap. Ekteskap har juridisk betydning for ektefellane på fleire område.

Adopsjon

Departementet har ansvar for adopsjonsfeltet og forvaltar adopsjonslova. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonslova.

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Vil likestille foreldrene til barnas beste

For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) likestille foreldrene som omsorgspersoner.

Vil stramme inn retten til barnetrygd ved utenlandsopphold

Barneminister Solveig Horne (FrP) vil motvirke at foreldre tar ut barna fra skolen over lengre perioder. Derfor foreslår hun å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold fra seks til tre måneder.

Haagkonvensjonen 1996

Stortinget vedtok 15. juni Prop. 102 LS (2014-2015) om gjennomføring av Haagkonvensjonen 1996 i norsk rett. Dette vil styrke samarbeidet med andre land i foreldretvister, barnevernsaker og barnebortføringssaker.

Flere aktuelle saker om Familie og barn

Dokumenter

Satsing på barn og ungdom

På denne nettsida finn du den samla politikken til regjeringa på barne- og ungdomsområdet. Den er òg eit oppslagsverk som kommunane kan nytte for å betre samordninga av tilbod til barn og ungdom på statleg, regionalt og kommunalt nivå.

Vold mot barn og unge

Tiltaksplan

Regjeringens tiltaksplan "En god barndom varer livet ut" ble lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon.

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Kontakt

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Akersgata 59, 0180 Oslo, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo