Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Gutt i skoleklasse

Barn og unges rettigheter

Barn og unge har rett til innflytelse på sitt eget hverdagsliv, og de har rett til å medvirke i saker som angår dem.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Jente ser ut av vinduet

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Barn på huske

Arbeidet med stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet

Like muligheter for alle barn og unge er en av regjeringens viktigste prioriteringer. Regjeringen vil forsterke arbeidet med å redusere økonomiske og sosiale forskjeller, og det krever et bredt samarbeid. Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med en stortingsmelding som kommer våren 2025.

Smilende barn

Informasjon om gransking av utenlandsadopsjoner

Regjeringen har nylig satt ned et offentlig utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Formålet er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge.

Relaterte tema

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 24 76
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo