Familie og barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Ekteskap og samliv

Ekteskap kan inngåast mellom to personar av motsett kjønn eller to personar av same kjønn. Ekteskap får følgjer juridisk for ektefellene i ei rekkje tilhøve.

Overføringer til barnefamiliene

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Her kan du lese mer om de største overføringene til barnefamiliene i Norge.

Relaterte tema

Aktuelt nå

Haagkonvensjonen 1996 trer i kraft

Norges tilslutning til Haagkonvensjonen 1996 vil styrke samarbeidet med andre land i foreldrekonflikter og barnevernssaker på tvers av landegrenser. Konvensjonen får virkning fra 1. juli 2016.

Felles innsats for fritidsaktivitet til alle barn

Nå går kommunene, frivilligheten og staten sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. I dag signeres den nye Fritidserklæringen.

Ny rapport om foreldretvister i domstolene

I fjor kom det inn 2657 foreldretvister i norske tingretter. Foreldretvistsaker er saker som omhandler foreldreansvar, hvor barnet skal bo, og samvær. Foreldretvistene utgjorde totalt 16 prosent av alle saker som kom inn for domstolene i 2014.

Flere saker om Familie og barn

Dokumenter

Stortingsmelding

Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste

Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne.

Meld. St. 24

Familiemeldingen

Meldingen er en bredt anlagt framstilling av familiens betydning, verdi og situasjon. Det er 13 år siden forrige familiemelding ble lagt fram. Økt mangfold i familieformer, barnets styrkede posisjon i familien, økt innvandring, kommunikasjonsteknologi og mer likestilt foreldreskap har skapt store endringer.

Finn dokument

Her kan du søke etter dokumenter knyttet til temaet "Foreldre og barn".

Gå direkte til høringer, Stortings-meldinger, proposisjoner, rapporter.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22242419
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo