Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Jente ser ut av vinduet

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Barn i vindu

Barn i lavinntektsfamilier

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle i samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Dokumenter

Prop. 94 L (2021–2022)

Lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet mv.

Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag til en ny lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet. I tillegg foreslår regjeringen enkelte mindre endringer i adopsjonsloven, barnevernsloven og lov om Haagkonvensjonen 1996.

Prop. 15 L (2021–2022)

Endringer i folketrygdloven mv. (styrking av fedres rett til foreldrepenger mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å gi fedre en selvstendig rett til å ta ut foreldrepenger i åtte uker. Endringen innebærer at i tilfeller der bare far har opptjent rett til foreldrepenger, kan far ta ut foreldrepenger i åtte uker, selv om mor ikke går ut i arbeid mv. etter fødselen. Fedre får også mulighet til å ta ut to av foreldrepengeukene sine i forbindelse med fødselen.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 25 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo