Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Jente ser ut av vinduet

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Barn i vindu

Barn i lavinntektsfamilier

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle i samfunnet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Padling

71 millionar til ferie- og fritidsaktivitetar for barn og unge

30.06.2021: Barne- og familiedepartementet deler no ut 71 millionar kroner til frivillige organisasjonar og kommunar som organiserer ferie- og fritidsaktivitetar og opne møteplassar for barn og unge.

Ferie og fritid

18 millionar kroner til samarbeid om aktivitetar for barn og unge

03.06.2021: I dag blir 18 millionar kroner delte ut til nye tiltak for koordinering av samarbeid mellom tenester og utprøving av arbeidsmodellar. Totalt har regjeringa løyvd 370 millionar kroner til Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge i 2021.

Dokumenter

Meld. St. 34 (2020–2021)

Sammen mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Stortingsmeldingen beskriver status, utvikling og utfordringer når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminaliteten i Norge. Regjeringens politikk er forebygging gjennom tidlig og samordnet innsats på tvers av sektorer.

Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025

Strategien gir en helhetlig fremstilling av regjeringens mål, prioriteringer og tiltak på fosterhjemsområdet.

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 25 19
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo