Familie og barn

Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

Smilende barn

Informasjon om gransking av utenlandsadopsjoner

Regjeringen har nylig satt ned et offentlig utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Formålet er å få svar på om det har skjedd ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge.

Gutt i skoleklasse

Barn og unges rettigheter

Barn og unge har rett til innflytelse på sitt eget hverdagsliv, og de har rett til å medvirke i saker som angår dem.

Far med vogn og et barn som løper i forveien

Foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Jente ser ut av vinduet

Barnevern

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under tilhøve som kan skade deira helse og utvikling, får naudsynt hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Relaterte tema

Kontakt

Familie- og oppvekstavdelingen

Telefon: 22 24 24 76
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo