Barnebidrag

Foreldre har forsørgelsesplikt for barna sine uavhengig av om de bor sammen med dem eller ikke. Barnebidrag skal betales av den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet sitt.

Begge foreldrene har plikt til å bære utgiftene til barnets forsørgelse og utdanning etter sine økonomiske evner.

Reglene om fastsettelse og endring av barnebidrag står i barneloven kapittel 8.

Begge foreldre har plikt til å bære utgiftene til barnets forsørgelse og utdanning etter deres økonomiske evne. Foreldre har plikt til å forsørge barnet sitt uavhengig av om de bor sammen med det eller ikke.

Hvis foreldrene ikke bor sammen, må den som ikke bor sammen med barnet, betale månedlige barnebidrag til barnet. Plikten til å betale barnebidrag varer normalt ut den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet går på videregående skole kan bidrag også pålegges etter at barnet har fylt 18 år. 

Barnebidrag er i utgangspunktet er privatrettslig anliggende, og foreldre kan avtale og betale barnebidraget uten at det offentlige blir involvert.

Dersom foreldrene ikke blir enige om barnebidraget, kan hver av dem be NAV om å fastsette det. I saker der NAV fatter vedtak om fastsettelse eller endring av bidraget, må hver av partene som utgangspunkt betale et gebyr hver. 

Ved offentlig fastsettelse av barnebidrag tar NAV utgangspunkt i hva barnets underhold koster (underholdskostnaden). Underholdskostnaden skal fordeles mellom foreldrene etter inntektene deres og innebærer at den av foreldrene som har best økonomisk evne, skal dekke den største andelen av kostnadene til barnet.

Videre skal det tas hensyn til den bidragspliktiges bidragsevne og samværet den bidragspliktige har med barnet.

Regelverket om fastsettelse og endring av barnebidrag forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). For informasjon og veiledning kan du henvende deg dit: nav.no.

Regelverk: