Barneloven

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser