Barneloven

Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova)

Barneloven gir regler om foreldreskap (farskap og morskap), foreldreansvar, samvær og underholdsplikt. Loven inneholder videre regler om foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser