Historisk arkiv

Bedre beskyttelse av barn mot vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen setter i gang en utredning av endringer i barneloven og straffeloven når en forelder eller steforelder dømmes for alvorlige overgrep. Hovedformålet med utredningen er å foreslå endringer i regelverket for å sikre bedre beskyttelse av barn som opplever alvorlig vold eller overgrep.

I dag må bostedsforelderen selv reise sak for domstolen om tap av foreldreansvar og samvær etter barneloven. Forelder må reise egen barnelovsak også der den andre forelderen i en straffesak dømmes for vold og overgrep mot felles barn.

– Noen foreldre har i denne vanskelige situasjonen ikke evne eller vilje til å reise en slik sak, og barneverntjenesten har begrensede virkemidler i barnelovsaken. Det kan derfor oppstå situasjoner hvor barnet ikke blir tilstrekkelig beskyttet mot overgrep. Vi må gi en tryggere ramme rundt livet til disse barna, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Regjeringen skal utrede om foreldreansvar og samvær kan behandles på en mer automatisk og forenklet måte, i saker der en forelder er dømt for alvorlige overgrep mot egne barn eller stebarn. Målet er å styrke barns rettssikkerhet.

I volds- og overgrepssaker kan foreldre eller steforeldre i dag ilegges kontaktforbud overfor egne barn eller stebarn, ofte begrunnet i faren for nye overgrep. Det vil som regel være tale om oppholdsforbud i eget hjem, dersom barnet bor der. Men dommeren har imidlertid ikke plikt til å vurdere et slikt kontaktforbud.

– Vi ønsker å styrke barns rettsvern og regjeringen vil derfor utrede om det bør innføres en lovfestet plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud i slike straffesaker, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Det følger av regjeringsplattformen at regjeringen vil «utrede en lovendring med sikte på endring av foreldreretten og samværsretten til barn der far/stefar eller mor/stemor har blitt dømt for alvorlige overgrep mot egne barn/stebarn».