Forsvar

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Hvorfor et forsvar?

Mål og oppgaver i forsvarssektoren

Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar har gitt Norge et moderne forsvar av høy kvalitet. Norge kan i dag stille etterspurte og relevante bidrag i internasjonale operasjoner på kort varsel. Forsvaret leverer godt på sine fredstidsoppgaver, fra overvåking og suverenitetshevdelse til støtte til det sivile samfunn.

Allmenn verneplikt

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom landets borgere og staten. Når Norge innførte allmenn verneplikt 1. januar 2015, ble vi det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land.

"Kampkraft og bærekraft"

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: «Kampkraft og bærekraft». Regjeringen la 17. juni 2016 frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. – Vi forsterker den påbegynte kursendringen og foreslår en historisk satsing på Forsvaret. Vi skal fornye og forsterke vår forsvarsevne, sier statsminister Erna Solberg.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde: Soldater fra innsatsstyrke Ida & Lyra (HV-17) sikrer området rundt ubåten ‹‹Utsira›› under øvelse Joint Viking 2015.

Ubåter

Norge har operert ubåter i over hundre år. Ubåten er en fleksibel kapasitet i hele spekteret av operasjoner til havs, og betraktes som en kapasitet som er av vesentlig betydning for opprettholdelsen av en krigsforebyggende terskel. Norge har omfattende ansvarsområder og interesser til havs. Ubåter skal i fredstid operere i norske interesseområder, samt kunne delta i hele NATOs operasjonsområde.

Joint Viking

Sikkerhetsutvalget

Et offentlig utvalg som skal foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Klikk på lenken under for å komme til hjemmesiden til Sikkerhetsutvalget:

Afghanistanutvalget

Regjeringen oppnevnte 21. november 2014 et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 (Afghanistanutvalget).

Flere saker om Forsvar

Dokumenter

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo