Forsvar

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Hvorfor et forsvar?

Mål og oppgaver i forsvarssektoren

Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar har gitt Norge et moderne forsvar av høy kvalitet. Norge kan i dag stille etterspurte og relevante bidrag i internasjonale operasjoner på kort varsel. Forsvaret leverer godt på sine fredstidsoppgaver, fra overvåking og suverenitetshevdelse til støtte til det sivile samfunn.

Allmenn verneplikt

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom landets borgere og staten. Når Norge innførte allmenn verneplikt 1. januar 2015, ble vi det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land.

"Kampkraft og bærekraft"

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: «Kampkraft og bærekraft». Regjeringen la 17. juni 2016 frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. – Vi forsterker den påbegynte kursendringen og foreslår en historisk satsing på Forsvaret. Vi skal fornye og forsterke vår forsvarsevne, sier statsminister Erna Solberg.

Aktuelt nå

Illustration - German submarine.

Tyskland valgt som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter

Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet. Samarbeidet tar utgangspunkt i samkjøp av, og omfattende samarbeid rundt, identiske ubåter.

Joint Viking

Sikkerhetsutvalget

Et offentlig utvalg som skal foreslå et nytt lovgrunnlag for forebyggende nasjonal sikkerhet. Klikk på lenken under for å komme til hjemmesiden til Sikkerhetsutvalget:

Afghanistanutvalget

Regjeringen oppnevnte 21. november 2014 et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 (Afghanistanutvalget).

Flere saker om Forsvar

Dokumenter

Akershus Festning

Prop. 151 S (2015–2016)

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en kombinasjon av et økonomisk løft, fortsatt effektivisering og strukturendringer. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke forsvarsevnen og tilpasse Forsvaret til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Forsvarssektoren skal tilføres ressurser til å drifte og vedlikeholde den strukturen som Stortinget har vedtatt. Den nye langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo