Forsvar

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Regjeringen la frem Langtidsplanen for Forsvaret.

Stortinget har vetatt ny langtidsplan

Enighet om langtidsplanen for Forsvaret

Regjeringen vil i 2024 bruke 8,3 milliarder mer på forsvar enn i dag, med en jevn økning av forsvarsbudsjettet.

Illustrasjon Forsvaret

Hvorfor et forsvar?

Mål og oppgaver i forsvarssektoren

Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar har gitt Norge et moderne forsvar av høy kvalitet. Norge kan i dag stille etterspurte og relevante bidrag i internasjonale operasjoner på kort varsel. Forsvaret leverer godt på sine fredstidsoppgaver, fra overvåking og suverenitetshevdelse til støtte til det sivile samfunn.

Illustrasjon vernepliktige

Førstegangstjeneste og verneplikt:

Allmenn verneplikt

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom landets borgere og staten. Når Norge innførte allmenn verneplikt 1. januar 2015, ble vi det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land.

Aktuelt nå

Stridsvogner

Ny forsvarsindustristrategi skal styrke samarbeidet med norsk næringsliv

– Norge trenger en forsvarsindustri for å ta vare på vår egen sikkerhet. Vi skal styrke forsvarssektorens evne til å dra nytte av norsk industris kompetanse og innovasjon, for å bidra til et framtidsrettet forsvar og til nasjonal teknologisk utvikling, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Illustration - German submarine.

Enighet om ubåtkontrakt

Norge og Tyskland inngikk i 2017 et strategisk, maritimt materiellsamarbeid innrettet mot felles anskaffelse av identiske ubåter og sjømålsmissiler. Det er nå enighet mellom Norge og Tysklands anskaffelsesorganisasjoner og verftet ThyssenKrupp Marine Systems om kontrakten for nye, identiske ubåter. Det er også enighet om felles anskaffelse av missiler, samt utvikling av Future Naval Strike Missile.

Dokumenter

Prop. 151 S (2015–2016)

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en kombinasjon av et økonomisk løft, fortsatt effektivisering og strukturendringer. Regjeringen legger frem en rekke anbefalinger som vil øke forsvarsevnen og tilpasse Forsvaret til den sikkerhetspolitiske situasjonen. Forsvarssektoren skal tilføres ressurser til å drifte og vedlikeholde den strukturen som Stortinget har vedtatt. Den nye langtidsplanen skal sikre en reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

Meld. St. 9 (2015–2016)

Nasjonal forsvarsindustriell strategi

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo