Forsvar

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Veteran

Norske militære bidrag internasjonalt i 2022

Her er en oversikt over hva Norge planlegger å bidra med i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats i 2022.

Illustrasjon Forsvaret

Hvorfor et forsvar?

Mål og oppgaver i forsvarssektoren

Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar har gitt Norge et moderne forsvar av høy kvalitet. Norge kan i dag stille etterspurte og relevante bidrag i internasjonale operasjoner på kort varsel. Forsvaret leverer godt på sine fredstidsoppgaver, fra overvåking og suverenitetshevdelse til støtte til det sivile samfunn.

Illustrasjon vernepliktige

Førstegangstjeneste og verneplikt:

Allmenn verneplikt

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom landets borgere og staten. Når Norge innførte allmenn verneplikt 1. januar 2015, ble vi det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land.

Aktuelt nå

Ukraina.  Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS

Norsk støtte til Ukraina og nabolandene

Under følger en oversikt over Norges støtte til Ukraina og nabolandene som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Oversikten vil bli oppdatert fortløpende.

Dokumenter

Prop. 123 S (2020–2021)

Regjeringa har bede om at Stortinget godkjenn fleire nye investeringsprosjekt på Ørland, Porsangmoen og Novik, og at Stortinget seier ja til endringar i bruk av Regionfelt Østlandet. I Investeringsproposisjonen svarar regjeringa også på Stortingets spørsmål om det er alternativ til dei maritime helikoptra. Regjeringa ber også Stortinget om å få skaffe fleire sjømålsmissil til Sjøforsvarets korvettar og om å få oppgradere F-35.

Prop. 91 L (2020–2021)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Formålet med loven er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien.

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo