Forsvar

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Veteran

Norske militære bidrag internasjonalt i 2022

Her er en oversikt over hva Norge planlegger å bidra med i internasjonale operasjoner og internasjonal innsats i 2022.

Illustrasjon Forsvaret

Hvorfor et forsvar?

Mål og oppgaver i forsvarssektoren

Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar har gitt Norge et moderne forsvar av høy kvalitet. Norge kan i dag stille etterspurte og relevante bidrag i internasjonale operasjoner på kort varsel. Forsvaret leverer godt på sine fredstidsoppgaver, fra overvåking og suverenitetshevdelse til støtte til det sivile samfunn.

Illustrasjon vernepliktige

Førstegangstjeneste og verneplikt:

Allmenn verneplikt

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom landets borgere og staten. Når Norge innførte allmenn verneplikt 1. januar 2015, ble vi det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land.

Aktuelt nå

Dokumenter

Prop. 123 S (2020–2021)

Regjeringa har bede om at Stortinget godkjenn fleire nye investeringsprosjekt på Ørland, Porsangmoen og Novik, og at Stortinget seier ja til endringar i bruk av Regionfelt Østlandet. I Investeringsproposisjonen svarar regjeringa også på Stortingets spørsmål om det er alternativ til dei maritime helikoptra. Regjeringa ber også Stortinget om å få skaffe fleire sjømålsmissil til Sjøforsvarets korvettar og om å få oppgradere F-35.

Prop. 91 L (2020–2021)

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Formålet med loven er å sikre at Forsvaret kan opprettholde operativ evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien.

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Glacisgata 1, 0150 Oslo