Forsvar

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Forsvarsdepartementet er regjeringskontoret med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Hvorfor et forsvar?

Mål og oppgaver i forsvarssektoren

Omstillingen av Forsvaret til et innsatsforsvar har gitt Norge et moderne forsvar av høy kvalitet. Norge kan i dag stille etterspurte og relevante bidrag i internasjonale operasjoner på kort varsel. Forsvaret leverer godt på sine fredstidsoppgaver, fra overvåking og suverenitetshevdelse til støtte til det sivile samfunn.

Allmenn verneplikt

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom landets borgere og staten. Når Norge innførte allmenn verneplikt 1. januar 2015, ble vi det første NATO-landet som gir både menn og kvinner lik plikt til å verne om sitt land.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Det jobbes nå med en ny langtidsplan for forsvarssektoren som regjeringen tar sikte på å legge frem for Stortinget våren 2016. Som ett av flere, men et helt sentralt innspill til utarbeidelsen av langtidsplanen, har forsvarsministeren bedt om råd fra Forsvarssjefen om den videre utviklingen av Forsvaret.

Aktuelt nå

Medaljer

Vil finne glemte helter

Forsvarsdepartementet ber nå alle som har kunnskap om ekstraordinær innsats i kampen mot aksemaktene under andre verdenskrig, om å sende inn forslag til personer som fortjener dekorasjoner. De aktuelle medaljene er Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Forslaget må inneholde en fullstendig og dokumentert framstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

Joint Viking

Tilbyr NATO å øve i Norge i 2018

Afghanistan og Ukraina var sentrale tema på Natos forsvarsministermøte som ble avholdt 26. og 27. februar. Møtet ga også viktige føringer for det videre arbeidet før Nato-toppmøtet i september. En hovedsatsning i NATO for tiden er å styrke øvelses- og treningssamarbeidet, som skal bidra til å ivareta og forbedre alliansens evne til militært samvike. Norge tilbyr nå å være vertskap for høyprofiløvelsen til NATO i 2018.

Afghanistanutvalget

Regjeringen oppnevnte 21. november 2014 et utvalg som skal evaluere og trekke lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 (Afghanistanutvalget).

Flere aktuelle saker om Forsvar

Dokumenter

Kontakt

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Pressevakt: 23 09 60 11
Pressekontakt: Kommunikasjonseininga (KE)
Adresse: Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Myntgata 1, 0032 Oslo