Historisk arkiv

Velkommen jenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Leserinnlegg

Dette leserinnlegg skrevet av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har stått på trykk i flere lokal- og regionaviser.

1. januar 2015 skriver vi norsk historie. Alle kvinner som er født i 1997 og senere vil da være vernepliktige. Nå jobber Forsvaret med å forberede seg til at vernepliktige kvinner fra dette årskullet møter til førstegangstjeneste sommeren 2016.

Verneplikten er et bærende prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten. Både rettigheter og plikter skal fordeles likt blant alle. Men først nå – med innføringen av verneplikt for både kvinner og menn – kan vi si at hele denne kontrakten gjelder hele samfunnet, hele den norske befolkningen.

Et kompetansemangfold blant våre soldater er viktig. Det er avgjørende i en tid vi der ser en ny sikkerhetspolitisk situasjon i våre nærområder og Forsvaret har fått et stort tilfang av nye, komplekse oppgaver. Vi har i dag et høyteknologisk forsvar med høy endringstakt og dynamikk, som krever spesialisert og variert kompetanse. Denne kompetansen er jevnt representert i hele befolkningen. Med allmenn verneplikt kan Forsvaret rekruttere de best egnede og mest motiverte unge kvinner og menn. 

Betyr dette at alle kvinner skal avtjene førstegangstjeneste? Svaret er nei. Allmenn verneplikt endrer ikke på Forsvarets behov for antall soldater inne til førstegangstjeneste. Det handler først og fremst om å ivareta Forsvarets kompetansebehov, og evnen til å forsvare landets suverenitet og territorielle integritet. Innføring av allmenn verneplikt vil bidra til å bygge et fremtidsrettet forsvar som har god forankring i befolkningen, og som gjenspeiler det samfunnet det er satt til å verne.

Vi vet at mer enn halvparten av menn og om lag en fjerdedel av kvinner allerede på sesjon oppgir at de er motivert for tjeneste i Forsvaret. Selv om det ligger en plikt i bunn, ønsker vi at enda flere skal være motivert. Jeg tror det viktigste tiltaket for å motivere både kvinner og menn til førstegangstjeneste er at innholdet i den oppleves som meningsfylt og utviklende. Vi skal derfor motivere og legge forholdene til rette for at kvinner søker seg til – og blir – i Forsvaret. Det er den kompetansen de besitter, utøvd i samhandling med sine kolleger, som er nøkkelen til et godt forsvar med høy operativ evne.