Forsvarssektorens personell

Forsvarssektorens personell er et begrep som dekker alle som har tjenestegjort eller jobbet i Forsvaret.

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte.

Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen verneplikt

Kompetansereformen i forsvarssektoren

I den nye langtidsplanen for forsvarssektoren lanserte regjeringen en reform på personell- og kompetanseområdet. Som et første steg i reformen fremmet regjeringen for Stortinget en stortingsmelding om dette arbeidet i mars 2013 (Meld. St. 14 (2012–2013) - Kompetanse for en ny tid).

Frigjørings- og veterandagen 2014 ble markert på Akershus festning 8 mai. Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland mottok krigskorset med sverd for sin innsats i Bosnia i 1994

Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Illustrasjonsbilde

Holdning, etikk og ledelse

Å arbeide med holdninger, etikk og ledelse er en grunnleggende forutsetning for en moderne kompetanseorganisasjon. Her kan du lese mer om forsvars-sektorens verdigrunnlag, HEL og etisk råd for forsvarssektoren.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Vernepliktsutvalget overleverte sin rapport

I rapporten som Vernepliktsutvalget overleverte til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tirsdag 27. oktober, anbefales det blant annet å opprette en trenet og øvet reserve i hver forsvarsgren. Utvalget foreslår at reservister i fremtiden vil bli innkalt til årlig øving.

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Ny ordning for militært personell

-Jeg er glad for at vi nå følger opp regjeringserklæringen og tar et viktig skritt videre i arbeidet med ny personellordning. Forslaget innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning for militært personell, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Dokumenter

Til toppen