Forsvarssektorens personell

Forsvarssektorens personell er et begrep som dekker alle som har tjenestegjort eller jobbet i Forsvaret.

Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte.

Soldater fra de tre forsvarsgrenene Hær, Sjø og Luft sammen på Akershus festning ifm innføringen av allmen verneplikt

Kompetansereformen i forsvarssektoren

I den nye langtidsplanen for forsvarssektoren lanserte regjeringen en reform på personell- og kompetanseområdet. Som et første steg i reformen fremmet regjeringen for Stortinget en stortingsmelding om dette arbeidet i mars 2013 (Meld. St. 14 (2012–2013) - Kompetanse for en ny tid).

Frigjørings- og veterandagen 2014 ble markert på Akershus festning 8 mai. Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland mottok krigskorset med sverd for sin innsats i Bosnia i 1994

Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 120 000 menn og kvinner i over 40 utenlandsoppdrag. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Illustrasjonsbilde

Holdning, etikk og ledelse

Å arbeide med holdninger, etikk og ledelse er en grunnleggende forutsetning for en moderne kompetanseorganisasjon. Her kan du lese mer om forsvars-sektorens verdigrunnlag, HEL og etisk råd for forsvarssektoren.

Aktuelt nå

Vernepliktsutvalget overleverte sin rapport

I rapporten som Vernepliktsutvalget overleverte til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide tirsdag 27. oktober, anbefales det blant annet å opprette en trenet og øvet reserve i hver forsvarsgren. Utvalget foreslår at reservister i fremtiden vil bli innkalt til årlig øving.

Bildet viser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Ny ordning for militært personell

-Jeg er glad for at vi nå følger opp regjeringserklæringen og tar et viktig skritt videre i arbeidet med ny personellordning. Forslaget innebærer at befalsordningen og ordningen for vervede slås sammen til én ordning for militært personell, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Øvelse Joint Viking 15

Varslingskanaler i Forsvarssektoren

Her kan du lese om varslingskanaler i Forsvarssektoren. Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Kritikkverdige forhold er forhold som du har blitt kjent med gjennom ditt arbeid i Forsvaret og som er eller kan være i strid med lover og regler, inkludert Forsvarets egne bestemmelser - samt etiske retningslinjer.

Flere saker om Forsvarssektorens personell

Dokumenter

Ressurser

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.