Prop. 133 L (2022–2023)

Endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i forsvarsloven mv. I proposisjonen foreslås det å i hovedsak videreføre gjeldende rett om militær disiplinærmyndighet, men å forenkle regelverket og ta utgangspunkt i de alminnelige reglene for administrative sanksjoner i forvaltningsloven. Det foreslås å flytte aktuelle disiplinærbestemmelser til forsvarsloven. Det foreslås blant annet å fjerne arrest som refselsesmiddel i fredstid og krigstid, innføre klageadgang for den som er personlig fornærmet i en disiplinærsak og å forenkle klage- og kontrollordningen i disiplinærsaker. Videre foreslås endringer i den påtalemessige behandlingen av militære straffesaker. Det foreslås å avvikle Generaladvokatembetet som egen etat, og at samtlige oppgaver videreføres i henholdsvis den sivile påtalemyndigheten og Forsvaret. Forslaget innebærer å avvikle den militære rettergangsordningen og at ordningen med et særskilt militært rettsvesen bortfaller.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget