Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

""

Politisk plattform - samferdsel

Regjeringen skal bidra til en enklere og tryggere reisehverdag med reduserte miljøkonsekvenser. Bedre infrastruktur skal gi en enklere og tryggere hverdag for de reisende, kortere reisetider, økt mobilitet og sterkere konkurransekraft i hele landet.

Nett-tv

Se sendingen her

Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april 2017 ny Nasjonal transportplan. Her kan du lese den nye transportplanen, se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

Mobilitets-og teknologirådet

Mobilitets- og teknologirådet

- Regjeringen ønsker at norsk industri og norske gründere deltar på like vilkår med internasjonale miljøer i den rivende utviklingen som nå skjer. Grønn og digital konkurransekraft er viktig for Norge, og Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver, sier samferdselsministeren.

Aktuelt nå

Samferdselsministeren mottok plan med 136 tiltak for bedre trafikksikkerhet

– Norske veier er tryggest i verden, men vi skal bli enda bedre. Et godt og tett samarbeid mellom de sentrale aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet har vært grunnleggende for den gode utviklingen. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet er det beste eksempelet på dette brede, profesjonelle og tverrsektorielle arbeidet med trafikksikkerhet som utføres i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsbudsjettet 2018

Satsingen på samferdsel fortsetter

– Med en økning av samferdselsbudsjettet på i overkant av fire milliarder kroner, bidrar regjeringen til sysselsetting, økt konkurransedyktighet for næringslivet og til å knytte landet tettere sammen. Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2018-2029

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Finn dokument

Søker etter dokumenter fra departementet her - blant annet meldingerproposisjoner og høringer.