Transport og kommunikasjon

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Politisk plattform og satsingsområder

Slik vil regjeringen bygge landet

Norge skal få et moderne samferdselsnett på nivå med sammenlignbare land. Derfor skal en større del av avkastningen fra oljefondet investeres i veger, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Det må bygges mer helhetlig, og mindre stykkevis og delt.

Kart: Se hva som skjer i Samferdsels-Norge

Her finner du oversikt over veg-, bane-, havne- og lufthavnprosjekter - både fullførte, under bygging eller omtalte i Nasjonal transportplan.

Ny NTP i arbeid: Høring og høringssvar

Forslag til ny NTP - og alle høringssvar fra fylker og andre interessenter.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Satsinga på samferdsel held fram

- Samferdselssektoren blir igjen prioritert. Auken i samferdselsbudsjettet styrkjer konkurranseevna til næringslivet og knyter regionane tettare saman. Satsing på vedlikehald og fornying av veg, kyst og jernbane gir ein meir føreseieleg og tryggare reisekvardag. Vi styrkjer kollektivtransporten i byområda for å gi spesielt pendlarane betre alternativ og for å forbetre bymiljøet. Vi skal få til det grøne skiftet gjennom auka mobilitet og ein betre reisekvardag, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statsbudsjettet 2017

Økte bevilgninger gir mer vedlikehold og bedre trafikksikkerhet på veinettet

- Vi fortsetter å øke bevilgningene til veiformål. Bedre veier styrker næringslivets konkurransekraft og sikkerheten for trafikanter. Vi har prioritert flere store riksveiprosjekter og sørger samtidig for en fortsatt reduksjon i vedlikeholdsetterslepet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Statsbudsjettet 2017

Høgt aktivitetsnivå på jernbanen – i eit år med endringar i sektoren

- Regjeringa held fram med å satse på jernbane i 2017. Det vil vere optimal framdrift på alle dei store utbyggingsprosjekta og høg planleggingsaktivitet for å gjere nye prosjekt klare til anleggsstart. Aktiviteten innan vedlikehald og fornying av det eksisterande jernbanenettet vil vere stor, og fleire nye tog blir sette i trafikk. Vi ønskjer å gi eit styrkt jernbanetilbod til pendlarar og næringsliv i framtida. Difor gjennomfører vi nå ei omfattande reform av sektoren for å samle ansvar og oppgåver på ein betre måte, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Transport og kommunikasjon

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Prop. 1 S (2016–2017)

Regjeringa vil leggje til rette for eit moderne transportnett i Noreg med riks- og fylkesvegar, jernbane og anna kollektivtransport, og infrastruktur for luft- og sjøtransport som tek omsyn til framkome, miljø, transporttryggleik og tilgjenge. Løyvingane til veg, jernbane og kystformål er auka, og regjeringa overoppfyller planrammene i Nasjonal transportplan 2014–2023 for dei første fire åra av planperioden. Med budsjettforslaget er rammene overoppfylte med 9 mrd. kr etter fire år.

Meld. St. 40 (2015–2016)

Stortingsmelding om arbeidet med trafikksikkerhet

Meldingen omhandler samordning på overordnet nivå og tverrsektorielle utfordringer i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsarbeidet favner langt utover vegmyndighetenes ansvarsområder, og et velfungerende samarbeid på tvers av sektorer blir stadig viktigere ettersom stadig lavere ulykkestall gjør det mer utfordrende å finne effektive og målrettede ulykkesreduserende tiltak. Meldingen redegjør for områder der forbedret tverrsektoriell samordning kan bidra til ytterligere forankring og målretting av trafikksikkerhetsarbeidet hos aktørene i berørte sektorer. Stortingsmeldingen beskriver hovedtrekk ved ulykkesbildet og ulykkesårsaker, i tillegg til framtidige utviklingstrekk og trafikksikkerhetsutfordringer. Meldingen gir videre en beskrivelse av sentrale aktører, tiltak og virkemidler i dagens trafikksikkerhetsarbeid. Områder der det er et særlig behov og potensial for ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet trekkes fram. Deretter presenteres seks utvalgte satsingsområder for å styrke samordningen på tvers av berørte sektorer.

Finn dokument

Søker etter dokumenter fra departementet her - blant annet meldingerproposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo