Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Koronavirus

Korona og transport

Den gradvise gjenåpningen av Norge påvirker transportsektoren.

Vei og veitrafikk

Arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033)

Arbeidet er i gang med neste Nasjoanl transportplan (NTP 2022-2033), som legges fram i 2021. Gjeldende NTP 2018-2019 ble lagt frem i april 2017.

Vegbygging

Politisk plattform - samferdsel

God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil fortsette å bygge ut et toppmoderne samferdselsnett i hele Norge. Det er viktig med god infrastruktur både for å få varer og tjenester frem til de store markedene og for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ny Nasjonal transportplan i arbeid

Samferdselsministeren har fått forslag til prioritering frå fylkeskommunane

Fylkeskommunane og fleire av dei største bykommunane har no lagt fram forslag til løysingar på viktige transportutfordringar: – Forslaga vert ein viktig del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Revidert nasjonalbudsjett

Avinor styrkes med fem milliarder kroner

- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Når alt ble stengt, mistet både flyselskap og tilknyttede virksomheter inntekter. Avinor står nå i en svært kritisk situasjon. Gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å styrke Avinor med fem milliarder kroner for de utfordringene de allerede har, og fortsatt kommer til å ha i tiden framover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Ny NTP i arbeid

Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til sine transportvirksomheter på tema som er viktige for neste NTP - Nasjonal transportplan 2022-2033. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Transportvirksomhetenes svar på oppdragene er på høring fram til 1. juli 2020.

Gjeldende NTP

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Kontakt

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen