Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Koronavirus

Korona og transport

Samferdselsdepartementet følger nøye med på koronautbruddet og er i tett kontakt med helsemyndighetene. Etater og selskaper i sektoren setter i gang tiltak basert på beslutninger og råd fra dem.

Vei og veitrafikk

Arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033)

Arbeidet er i gang med neste Nasjoanl transportplan (NTP 2022-2033), som legges fram i 2021. Gjeldende NTP 2018-2019 ble lagt frem i april 2017.

Vegbygging

Politisk plattform - samferdsel

God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil fortsette å bygge ut et toppmoderne samferdselsnett i hele Norge. Det er viktig med god infrastruktur både for å få varer og tjenester frem til de store markedene og for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Tiltak som sikrer samfunnskritisk transportvirksomhet på veiene

- Transport spiller en veldig viktig rolle i håndteringen av koronaviruset, og for å holde hjulene i gang i samfunnet forøvrig. Derfor er det viktig med god flyt i vareleveringen. Dette betyr at personell og virksomheter som er sentrale innen transport må bli spesielt ivaretatt. For veitransporten har myndighetene iverksatt flere tiltak for å sikre at samfunnskritisk transportvirksomhet opprettholdes. Disse grepene bidrar til å sette helsesektoren i stand til å håndtere viruset, og samtidig begrense virkningene av koronatiltakene for folk og næringsliv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ny Nasjonal transportplan i arbeid

Samferdselsministeren har nå fått forslag til prioriteringer

Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres. – Disse forslagene, som nå er på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Ny NTP i arbeid

Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til sine transportvirksomheter på tema som er viktige for neste NTP - Nasjonal transportplan 2022-2033. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Transportvirksomhetenes svar på oppdragene er på høring fram til 1. juli 2020.

Gjeldende NTP

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Kontakt

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen