Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Vei og veitrafikk

Arbeidet med neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033)

Arbeidet er i gang med neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033), som legges fram i 2021. Gjeldende NTP 2018-2019 ble lagt frem i april 2017.

Båt fortøyd

Høring

Ønsker mer trygghet på sjøen

Samferdselsdepartementet foreslår blant annet å innføre en generell fartsgrense for fritidsbåter.

Vegbygging

Politisk plattform - samferdsel

God infrastruktur er en grunnpilar i et moderne samfunn, og regjeringen vil fortsette å bygge ut et toppmoderne samferdselsnett i hele Norge. Det er viktig med god infrastruktur både for å få varer og tjenester frem til de store markedene og for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Aktuelt nå

Ny Nasjonal transportplan i arbeid

Samferdselsministeren har i dag fått nye svar om kostnader og lønnsomhet

Samferdselsdepartementets virksomheter leverer i dag oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter de har foreslått å prioritere. – Dette er et viktig grunnlag for vårt videre arbeid og som vil hjelpe oss å bruke ressursene best mulig i Nasjonal transportplan 2022–2033, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsbudsjettet 2021

80 milliardar kroner til betre samferdsel over heile landet

– Regjeringa sin samferdselspolitikk bind land og folk tettare saman. Vi byggjer veg og bane i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig i ei tid der vi skal ta Noreg ut av koronakrisa. Med satsinga på både nye prosjekt og vedlikehald av det vi allereie har, gjer vi Noreg tryggare, betre og meir miljøvenleg. Med statsbudsjettet for 2021 viser vi igjen at samferdselssektoren er viktig for denne regjeringa. Vi skaper ei grøn framtid og får folk tilbake i arbeid, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Ny NTP i arbeid

Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til sine transportvirksomheter på tema som er viktige for neste NTP - Nasjonal transportplan 2022-2033. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Transportvirksomhetenes svar på oppdragene var på høring fram til 1. juli 2020.

Gjeldende NTP

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Kontakt

Samferdselsdepartementet

Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo