Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Nett-tv

Se sendingen her

Presentasjon av Nasjonal transportplan 2018-2029

Onsdag 5. april presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ny Nasjonal transportplan. Pressekonferansen kan du se i opptak her.

""

Politisk plattform og satsingsområder

Slik vil regjeringen bygge landet

Norge skal få et moderne samferdselsnett på nivå med sammenlignbare land. Derfor skal en større del av avkastningen fra oljefondet investeres i veger, jernbane og annen samferdselsinfrastruktur. Det må bygges mer helhetlig, og mindre stykkevis og delt.

Mobilitets-og teknologirådet

Mobilitets- og teknologirådet

- Regjeringen ønsker at norsk industri og norske gründere deltar på like vilkår med internasjonale miljøer i den rivende utviklingen som nå skjer. Grønn og digital konkurransekraft er viktig for Norge, og Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver, sier samferdselsministeren.

Aktuelt nå

Nett-tv

""

Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april ny Nasjonal transportplan. Her kan du lese den nye transportplanen, se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

""

Eigarmelding Avinor: Meir konkurransedyktig og effektive lufthamnar

– Det er viktig å sikre eit godt flytilbod over heile landet og gode flysamband mellom Noreg og utlandet. Det er bra for innbyggjarane, for næringslivet og for utviklinga av ei konkurransedyktig luftfartsnæring. Avinor skal utviklast vidare som ein kostnadseffektiv og konkurransedyktig aktør, og levere sikre og velfungerande lufthamn- og flysikringstenester og konkurransedyktige luftfartsavgifter.

##

EU-transportministermøte: Norge sluttet seg til erklæring om trafikksikkerhet

- Det er positivt med en felleseuropeisk diskusjon av hvordan vi sammen kan få ned tallet på drepte og hardt skadde i trafikken, slik at vi styrker arbeidet for å nå det europeiske halveringsmålet for 2020. Jeg tror at erklæringen kan være med på å løfte dette arbeidet, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

Flere saker om Transport og kommunikasjon

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2018-2029

Meld. St. 33 (2016–2017)

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Eiermelding Avinor

Meld. St. 30 (2016–2017)

Avinor er eit aksjeselskap der staten ved Samferdselsdepartementet eig alle aksjane. Formålet og samfunnsoppdraget til Avinor er å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av lufthamner for den sivile luftfarten og flysikringstenester for den sivile og militære luftfarten. I meldinga presenterer Samferdselsdepartementet verksemda til Avinor dei siste fire åra, Avinor sine planar og strategiar for åra framover, Samferdselsdepartementet sine vurderingar av Avinor sine planar og strategiar og regjeringa sin politikk for eigarstyringa av selskapet.

Finn dokument

Søker etter dokumenter fra departementet her - blant annet meldingerproposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt

Samferdselsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo