Transport og kommunikasjon

God infrastruktur for transport og elektronisk kommunikasjon er grunnpilarer i et moderne samfunn. Effektiv og trygg transport er viktig for hverdagen til folk flest, og for norsk næringsliv. IKT og bredbånd er en nøkkel til velferd og vekst, og regjeringen vil derfor sikre gode tilbud over hele landet.

Vegbygging

Politisk plattform - samferdsel

Regjeringen skal bidra til en enklere og tryggere reisehverdag med reduserte miljøkonsekvenser. Bedre infrastruktur skal gi en enklere og tryggere hverdag for de reisende, kortere reisetider, økt mobilitet og sterkere konkurransekraft i hele landet.

Nett-tv

Illustrasjon - NTP

Alt om Nasjonal transportplan 2018-2029

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april 2017 ny Nasjonal transportplan. Her kan du lese den nye transportplanen, se presentasjonen i opptak på nett-tv og lese pressemeldinger og fylkesvis oversikt.

Bygging av firefelts motorveg.

Samferdselsbudsjettet 2019

– Regjeringas satsing på samferdsel bind landet tettare saman. Vi byggjer veg og jernbane i eit tempo som aldri før, og vi satsar på teknologi. Gjennom det skaper vi ein enklare kvardag for folk flest, styrkjer næringslivets konkurransekraft, og utvider bu- og arbeidsregionane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Aktuelt nå

Gjennomgang for auka fartsgrenser

- Regjeringa ønsker å gjere reisekvardagen til folk så enkel og effektiv som mogleg. Vi ønsker dessutan å utnytte infrastrukturen vi bygger, best mogleg. Derfor ber eg no Vegdirektoratet vurdere om enkelte vegstrekningar som er dimensjonert for det, bør få høgare fartsgrense enn dei har i dag, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Jernbanereforma gir gevinst

- Vi som kjenner landbruket veit at ein skal hauste som ein sår. Eg gler meg over at vi no har kome til den fasen der vi kan begynne å hauste resultata av jernbanereforma. Utfallet av den første konkurransen om å drifte persontogtenester, lover godt, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Samferdselsbudsjettet 2019

Regjeringa foreslår å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

Finn dokument

Søker etter dokumenter fra departementet her - blant annet meldingerproposisjoner og høringer.

Til toppen