Luftfart

Luftfart er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og til og fra utlandet. Næringen er  internasjonal og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

Flypassasjer

Luftfarten i Norge

Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med krevende topografi og spredt bosetting. Luftfarten binder landet sammen, og knytter Norge sammen med resten av verden.

Flyplass

Organisering og virkemidler

Samferdselsdepartementet er øverste myndighet for luftfarten i Norge og eier av de fleste lufthavnene i Norge.

""

Luftfarten - en internasjonal næring

Sivil luftfart er i stor grad underlagt internasjonal regulering. De alle fleste sidene av luftfartsvirksomheten i Norge er omfattet av EU-regler.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2022-2033

En konkurransedyktig norsk luftfart også etter korona

- Et velfungerende flytilbud er viktig for folk og næringsliv i hele landet. Koronapandemien har ført til et dramatisk fall i antall flyreiser, og det er usikkert når situasjonen vil normalisere seg. Regjeringen følger situasjonen tett, og ønsker en konkurransedyktig norsk luftfartsbransje også etter korona. Framover vil vi styrke arbeidet med å utvikle luftfarten i utslippsfri retning, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tiltak for 7 milliarder kroner til luftfarten i 2021

- Luftfart er viktig for næringslivet og folk i hele Norge, og regjeringen ønsker å opprettholde tilbud også i tider med korona og reiserestriksjoner. Nå foreslår vi ytterligere 4 milliarder kroner til tiltak for flyselskap og flyplasser, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Dokumenter

Nasjonal transportplan 2022-2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.