Luftfart

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Luftfart er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og til og fra utlandet. Næringen er  internasjonal og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

Flypassasjer

Luftfarten i Norge

Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med krevende topografi og spredt bosetting. Luftfarten binder landet sammen, og knytter Norge sammen med resten av verden.

Flyplass

Organisering og virkemidler

Samferdselsdepartementet er øverste myndighet for luftfarten i Norge. Myndigheten utøves blant annet gjennom eierstyring av Avinor og etatsstyring av Luftfartstilsynet

En internasjonal næring

Sivil luftfart er i stor grad underlagt internasjonal regulering. De alle fleste sidene av luftfartsvirksomheten i Norge er omfattet av EU-regler.

Aktuelt nå

Konsekvensutredning lagt frem: Offshore helikopteroperasjoner

Samferdselsdepartementet besluttet i 2016 å foreta en konsekvensutredning av de sikkerhetsmessige, næringsmessige og sysselsettingsmessige konsekvensene av å eventuelt innføre felleseuropeiske tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner, forordning (EU) nr. 2016/1199, på norsk kontinentalsokkel. Rapporten er nå lagt frem.

Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Jeg heier på dronenæringen!

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Altaposten, Østlendingen og Dronemagasinet, oktober/november 2016.

Statsbudsjettet 2016: Anbodskonkurranse om drifta av Haugesund lufthamn

- Konkurranse gir rom for innovasjon og nytenking, slik at kundane får betre tenester. Regjeringa følgjer opp Sundvoldenerklæringa ved å leggje til rette for at kommunar og private aktørar kan delta i utviklinga på og rundt flyplassane. Til neste år vil Samferdselsdepartementet ta fatt på arbeidet med ei slik utvikling for Haugesund lufthamn, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Luftfart

Dokumenter

Rapport - samfunnsøkonomiske virkninger ved ny lufthavnstruktur på Helgeland

Samferdselsdepartementet har ønsket å få gjennomført en ekstern utredning av regionale konsekvenser ved en eventuell endring av lufthavnstrukturen på Helgeland. Den eksterne utredningen, som denne rapporten fra Urbanet Analyse er en del av, vurderer tre alternativer til framtidig lufthavnstruktur.

Rapport – Sammenlignende studie (benchmarking) av Luftfartstilsynet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Integra A/S gjennomført en sammenlignende studie (benchmarking) av Luftfartstilsynet. Integra har sammenlignet virksomheten i Luftfartstilsynet med luftfartsmyndighetene i Danmark, Finland, Sverige, Sveits og Storbritannia. Rapporten inneholder funn og tilrådinger om konkurransedyktighet og kostnadseffektivitet.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Luftfartsseksjonen

Telefon: 22 24 83 53
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo