Luftfart

Luftfart er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og til og fra utlandet. Næringen er  internasjonal og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge.

Flypassasjer

Luftfarten i Norge

Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa, med krevende topografi og spredt bosetting. Luftfarten binder landet sammen, og knytter Norge sammen med resten av verden.

Flyplass

Organisering og virkemidler

Samferdselsdepartementet er øverste myndighet for luftfarten i Norge. Myndigheten utøves blant annet gjennom eierstyring av Avinor og etatsstyring av Luftfartstilsynet

""

En internasjonal næring

Sivil luftfart er i stor grad underlagt internasjonal regulering. De alle fleste sidene av luftfartsvirksomheten i Norge er omfattet av EU-regler.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2018-2029

Mer effektiv og konkurransedyktig luftfart

– Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder. Gjennom Avinor driftes de aller fleste lufthavnene i Norge, og Avinor har store investeringsplaner de neste årene. To prosjekt krever samtidig tilførsel av statlige midler utover Avinors investeringsportefølje, og i Nasjonal Transportplan foreslås det å avsette 3,87 milliarder kroner til flytting av Bodø lufthavn og bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Eigarmelding Avinor: Meir konkurransedyktig og effektive lufthamnar

– Det er viktig å sikre eit godt flytilbod over heile landet og gode flysamband mellom Noreg og utlandet. Det er bra for innbyggjarane, for næringslivet og for utviklinga av ei konkurransedyktig luftfartsnæring. Avinor skal utviklast vidare som ein kostnadseffektiv og konkurransedyktig aktør, og levere sikre og velfungerande lufthamn- og flysikringstenester og konkurransedyktige luftfartsavgifter.

Dokumenter

Eigarmelding Avinor

Meld. St. 30 (2016–2017)

Avinor er eit aksjeselskap der staten ved Samferdselsdepartementet eig alle aksjane. Formålet og samfunnsoppdraget til Avinor er å eige, drive og utvikle eit landsomfattande nett av lufthamner for den sivile luftfarten og flysikringstenester for den sivile og militære luftfarten. I meldinga presenterer Samferdselsdepartementet verksemda til Avinor dei siste fire åra, Avinor sine planar og strategiar for åra framover, Samferdselsdepartementet sine vurderingar av Avinor sine planar og strategiar og regjeringa sin politikk for eigarstyringa av selskapet.

Konsekvensutredning - Regelverksendringer offshore helikopteroperasjoner

Rapporten dokumenterer Safetecs resultater fra en konsekvensutredning av mulige regelverksendringer for offshore helikopteroperasjoner i Norge.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om luftfart. 

Kontakt

Luftfartsseksjonen

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen