Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Reform av jernbanesektoren

Mye fungerer på det norske jernbanenettet i dag. Med jernbanereform vil regjeringen legge til rette for at sektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Østre linje: Jernbaneverket anbefaler ny trasé inn mot Ski stasjon

- Det er viktig at flest mulig kan få nytte av Follobanen når den står ferdig i 2021. Jeg er derfor glad for at Jernbaneverket nå har levert en utredning som viser hvilke tiltak som kan gjennomføres for at reisende på Østre linje kan få glede av den reisetidsforbedringen som det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski gir. Et godt togtilbud mellom indre Østfold og Oslo er viktig for dagens pendlere, men kan også bidra til å spre den sterke befolkningsveksten i hovedstadsområdet.

Saltenpendelen: Ny holdeplass og økt kapasitet gir bedre togtilbud

- Nå setter vi inn ekstra togsett og feirer nyåpnet holdeplass på Tverlandet. Dette er noen av grepene som skal styrke togtilbudet mellom Bodø og Fauske. Vi håper dette bidrar til at lokaltogtilbudet mellom Bodø og Rognan passerer en ny milepæl i år, nemlig 100 000 reisende på ett år.

Hurtigtig mellom Oslo og Stockholm: - En merkedag for togtrafikken

- Dette er en merkedag for togtrafikken mellom Norge og Sverige! Med flere avganger og en reisetidsreduksjon som på de raskeste avgangene er på om lag halvannen time innebærer det nye hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm en sterk forbedring for både fritidsreisende og forretningsreisende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om Jernbane

Dokumenter

Stortingsmelding om jernbanereform

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

Forslag til endringer i jernbaneloven - sikring mot tilsiktede uønskede handlinger

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en lovendring som gir forskriftshjemmel for nærmere bestemmelser om terrorberedskap/sikring.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo