Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

""

Jernbanereformen

Med jernbanereformen vil regjeringen gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud og legge til rette for at jernbanesektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Samferdselsbudsjettet 2018

Fullt trykk i jernbanebyggingen, høy planleggingsaktivitet og flere nye tog

- Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen, for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud. I løpet av de siste årene har bevilgningene økt betraktelig, og vi opplever nå en betydelig passasjervekst, økt kundetilfredshet og en positiv utvikling for godstransporten. Regjeringen legger opp til å øke bevilgningene også i 2018. Vi prioriterer et høyt aktivitetsnivå innen planlegging for å gjøre nye prosjekter klare til bygging. Vi prioriterer også midler til innfasing av et nytt signalsystem som skal bidra til vesentlig færre forsinkelser og innstillinger enn det er i dag. I 2018 får enda flere passasjerer reise med nye tog, ikke minst på Gjøvikbanen og Vossebanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanereformen: Konkurransen om Trafikkpakke 1 Sør: Bedre togtilbud på Sørlands-, Jær- og Arendalsbanen

- Regjeringen har en offensiv satsing på jernbanen, med mål om et stadig bedre tilbud til de reisende. Konkurranse om driften av persontogtilbudene er en viktig del av regjeringens jernbanereform. Dette vil kunne bidra til et bedre togtilbud og sikrer at staten kjøper togtjenester til riktig pris. I dag har Jernbanedirektoratet sendt ut konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 1 Sør, som omfatter togtilbudene på Sørlandet. Vi er opptatt av å høste erfaringer og lære underveis, og derfor skal konkurransene om de øvrige persontogtilbudene lyses ut suksessivt de kommende årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Kvalitetssikringsrapport om Grenslandsbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ferdigstilte Jernbaneverket (nå Bane NOR SF) i fjor en konseptvalgutredning (KVU) om Grenlandsbanen - en mulig banestrekning som kan koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Den eksterne kvalitetssikringen av KVU-en er nå ferdig.

Konseptvalgutredning om riksvei 4 og Gjøvikbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennomført en konseptvalgutredning for riksvei 4 mellom Jaren-Mjøsbrua og Gjøvikbanen på strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo