Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Slik er norsk jernbane organisert

Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer. I over 100 år hadde NSB ansvaret for nesten alt. De siste 25 årene har det blitt flere aktører i jernbanesektoren.

Østfoldlandskap

Et godt togtilbud

Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst i byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Dersom mer gods kan fraktes på skinner, er det positivt for framkommeligheten og trafikksikkerheten på veinettet. Mesteparten av godstransporten på jernbane i Norge foregår på strekninger med elektrisk drift og er derfor miljøvennlig.

Aktuelt nå

Togtilbudet på Østlandet: Regjeringen avlyser konkurransene om trafikkpakkene 4 og 5

– Vi mener tydelig statlig styring vil være best for å utnytte den begrensede kapasiteten på jernbanen i hovedstadsområdet. Vi har derfor bedt Jernbanedirektoratet om å avlyse den pågående konkurransen om trafikkpakke 4 på Østlandet og ikke gå videre med trafikkpakke 5, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foreslår å reversere kutt i stønadsordning til godsoverføring frå veg til bane

– Hurdalsplattforma er klar på at regjeringa vil overføre meir gods frå veg til jernbane. Vi foreslår difor å reversere kuttet i tilskotsordninga for godsoverføring frå veg til bane i den førre regjeringas budsjettforslag for neste år. Det er meir klimavenleg å køyre gods på jernbane enn på veg, og difor er denne ordninga viktig, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.