Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Slik er norsk jernbane organisert

Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer. I over 100 år hadde NSB ansvaret for nesten alt. De siste 25 årene har det blitt flere aktører i jernbanesektoren.

Østfoldlandskap

Et godt togtilbud

Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst i byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Dersom mer gods kan fraktes på skinner, er det positivt for framkommeligheten og trafikksikkerheten på veinettet. Mesteparten av godstransporten på jernbane i Norge foregår på strekninger med elektrisk drift og er derfor miljøvennlig.

Kontakt

Baneseksjonen (BS)

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo