Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Jernbanereformen

For å gjøre jernbanen attraktiv for både person- og godstransport, bruker staten store ressurser på å bygge ut og holde jernbanen i stand. Målet er at jernbanetransporten skal spille en enda viktigere rolle for å løse transport-, miljø- og klimautfordringer.

""

Spørsmål og svar om fjerde jernbanepakke

Hva er egentlig EUs fjerde jernbanepakke og hva er hensikten med den? Kan Norge beholde nasjonale krav til sikkerhet og togmateriell? Må alle persontogtilbudene ut på på anbud?

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Samferdselsbudsjettet 2020

Høgt aktivitetsnivå på jernbanen med anleggsstart, nye tog og betre togtilbod

- Med budsjettforslaget for 2020 har vi auka løyvingane til jernbane med 88 prosent sidan regjeringsskiftet i 2013. I 2020 vil vi halde fram med å løfte norsk jernbane til eit moderne transportsystem, som kvar dag kan frakte fleire passasjerar og meir gods på ein miljøvenleg måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Betre nettdekning skal gjere togtilbodet meir attraktivt

- Betre mobildekning gir ei betre kundeoppleving. Tida om bord blir meir verdifull når du kan arbeide, strømme film eller berre surfe på nett. Norske tog AS er no i gang med å installere moderne mobilforsterkarar i nye tog som skal inn i trafikken på Austlandet og i Trøndelag dei komande åra. Dette skal bidra til å gjere togtilbodet meir attraktivt, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rapport om utvikling av Alnabru godsterminal

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om utvikling av Alnabru godsterminal i Oslo.

Rapport om utvikling av fjerntogtilbudet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet undersøkt mulighetene for å utvide fjerntogtilbudene og samtidig vurdert hvilke virkninger dette vil gi.

Til toppen