Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Jernbanereformen

For å gjøre jernbanen attraktiv for både person- og godstransport, bruker staten store ressurser på å bygge ut og holde jernbanen i stand. Målet er at jernbanetransporten skal spille en enda viktigere rolle for å løse transport-, miljø- og klimautfordringer.

""

Spørsmål og svar om fjerde jernbanepakke

Hva er egentlig EUs fjerde jernbanepakke og hva er hensikten med den? Kan Norge beholde nasjonale krav til sikkerhet og togmateriell? Må alle persontogtilbudene ut på på anbud?

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Milepåle passert i satsing på jernbane – foreslår å løyve over 30 milliardar kroner

- Forslaget er historisk. For fyrste gong blir det lagt opp til å løyve over 30 milliardar kroner til jernbaneformål. Dette er meir enn ei dobling frå budsjettet i 2013 under regjeringa Stoltenberg II. Det er altså ikkje aktuelt å avslutte satsinga på jernbane, slik einskilde presseoppslag i det siste kan ha gitt inntrykk av, men vi er opptekne av å få meir igjen for dei felles midlane som vi bruker på jernbane, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

EUs fjerde jernbanepakke: Lovavdelingens konklusjon støtter regjeringens vurdering om lite inngripende myndighetsoverføring

- Jeg registrerer at Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har konkludert på samme måte som oss når det gjelder å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Dette betyr at jernbanepakken innebærer en lite inngripende myndighetsoverføring, og at Stortinget kan treffe vedtak i saken med alminnelig flertall, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.