Jernbane

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Jernbanereformen

Med jernbanereformen vil regjeringen gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud og legge til rette for at jernbanesektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nye togtilbud, flere avganger og kortere reisetider

- Regjeringen skal gjennomføre tidenes jernbanesatsing for å gjøre jernbanen mer attraktiv i hverdagen. Regjeringens planer i ny Nasjonal transportplan innebærer flere avganger, kortere reisetid, bedre materiell, store investeringer og økt vedlikehold. For å få flere reisende og økte godsvolumer skal vi styrke tilbudet betydelig, slik at vi kan forsterke den positive utviklingen vi har sett de siste årene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan 2018-2029

Godspakke skal styrke konkurranseevnen til godstransport på bane

- Det er et betydelig potensial for å frakte mer gods på jernbanen. I Nasjonal transportplan foreslås det å bruke hele 18 milliarder kroner på å styrke konkurranseevnen gjennom en egen godspakke. Dette markerer en kraftig oppgradering av godstransportens rolle på jernbanen, og vil samtidig gi mange positive virkninger for persontogtilbudet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nasjonal transportplan 2018-2029

Fjerner hele vedlikeholdsetterslepet i navigasjonsinfrastrukturen, reduserer med 1/3 på riksvei- og jernbanenettet

- Vi skal bygge mye nytt de neste tolv årene, men vel så viktig er det at vi holder den infrastrukturen vi allerede har i god stand. Over mange tiår har det bygget seg opp et vedlikeholdsetterslep. I denne stortingsperioden har vi klart å snu utviklingen. Forfallet reduseres, det motiverer. I ny Nasjonal transportplan øker vi innsatsen ytterligere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere saker om Jernbane

Dokumenter

Konseptvalgutredning om riksvei 4 og Gjøvikbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennomført en konseptvalgutredning for riksvei 4 mellom Jaren-Mjøsbrua og Gjøvikbanen på strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv.

Stortingsmelding om jernbanereform

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo