Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Jernbanereformen

For å gjøre jernbanen attraktiv for både person- og godstransport, bruker staten store ressurser på å bygge ut og holde jernbanen i stand. Målet er at jernbanetransporten skal spille en enda viktigere rolle for å løse transport-, miljø- og klimautfordringer.

""

Spørsmål og svar om fjerde jernbanepakke

Hva er egentlig EUs fjerde jernbanepakke og hva er hensikten med den? Kan Norge beholde nasjonale krav til sikkerhet og togmateriell? Må alle persontogtilbudene ut på på anbud?

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

SJ skal bidra til eit betre togtilbod til passasjerane for ein langt lågare pris for staten

- Konkurransen på jernbanen verkar. Togtilbodet blir betre samtidig som staten skal bruke vesentleg mindre skattepengar på å kjøpe persontogtilbod.

Foreslår midlertidig støtteordning for gods på jernbane

Regjeringa foreslår å innføre en støtteordning på inntil tre år for godstransport på jernbane. Den midlertidige ordningen skal bidra til å få mer gods på jernbane ved å hjelpe godsnæringen på bane som sliter.

Dokumenter

Høring - EUs fjerde jernbanepakke

Som en del av arbeidet med å innføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett, gjennomførte Samferdselsdepartementet i 2018 en høringsrunde med forslag til endringer i jernbaneloven, jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven.

Kvalitetssikringsrapport (KS1) for Grenlandsbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket (nå Bane Nor AS) utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om en mulig kobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen). Nå har utredningen vært til ekstern kvalitetssikring.

Til toppen