Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Reform av jernbanesektoren

Mye fungerer på det norske jernbanenettet i dag. Med jernbanereform vil regjeringen legge til rette for at sektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Over 100 millionar kroner meir til vedlikehald og investeringar på Bergensbanen og Sørlandsbanen

- Regjeringas arbeid for å redusera forfallet på jernbanen blir ytterlegare styrkt i revidert nasjonalbudsjett. Midlane vil bli spesielt innretta mot tiltak på Sørlandet og Vestlandet, der arbeidsløysa har auka den siste tida, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

NSB med ny passasjerrekord – igjen

- Regjeringen er opptatt av å legge forholdene til rette for at flere kan ta toget i og mellom byområdene. Det er derfor svært gledelig at NSB nok en gang setter ny passasjerrekord. Hardt arbeid over lang tid gjør at NSB lykkes. Togtransport blir viktig for å ta unna reisebehovet til en stadig voksende befolkning. Regjeringen satser derfor på nye passasjerrekorder i årene som kommer.

Samferdselsministeren i Wien: På sporet av en bedre grensekryssende godstransport

- Gode og effektive transportårer er avgjørende for at varer skal komme fram til folk og næringsliv i tide. Det er derfor svært positivt med internasjonale tiltak som gir bedre og enklere rammevilkår for godstransport på bane. Godskorridoren, som Norge er en del av, skal bidra til å gjøre varetransport på bane mer konkurransedyktig på tvers av landegrensene. Regjeringen vil legge til rette for at infrastrukturen på den norske delen av korridoren blir stadig bedre. Dette vil i første rekke skje ved å forbedre infrastrukturen.

Flere saker om Jernbane

Dokumenter

Stortingsmelding om jernbanereform

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

Bergensbanen (Voss) – Arna; Supplerende utredning KVU Voss - Arna

Tilleggsutredning om Vossebanen og E16 - utarbeidet av Jernbaneverket i samråd med Statens vegvesen.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo