Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

""

Jernbanereformen

Med jernbanereformen vil regjeringen gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud og legge til rette for at jernbanesektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Samferdselsbudsjettet 2018

Samferdselsdepartementet ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø

- En jernbane nordover fra Fauske mot Tromsø har lenge vært et ønske fra mange i landsdelen. En slik jernbane vil kunne gi en ny transportåre for sikker og miljøvennlig transport. Samtidig er utbygging av jernbane kostbart og avstanden fra Fauske til Tromsø er lang. I vurderingen av en eventuell fremtidig jernbaneutbygging må derfor kostnadene avveies mot nytten utbyggingen vil gi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Fullt trykk i jernbanebyggingen, høy planleggingsaktivitet og flere nye tog

- Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen, for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud. I løpet av de siste årene har bevilgningene økt betraktelig, og vi opplever nå en betydelig passasjervekst, økt kundetilfredshet og en positiv utvikling for godstransporten. Regjeringen legger opp til å øke bevilgningene også i 2018. Vi prioriterer et høyt aktivitetsnivå innen planlegging for å gjøre nye prosjekter klare til bygging. Vi prioriterer også midler til innfasing av et nytt signalsystem som skal bidra til vesentlig færre forsinkelser og innstillinger enn det er i dag. I 2018 får enda flere passasjerer reise med nye tog, ikke minst på Gjøvikbanen og Vossebanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Kvalitetssikringsrapport om Grenslandsbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet ferdigstilte Jernbaneverket (nå Bane NOR SF) i fjor en konseptvalgutredning (KVU) om Grenlandsbanen - en mulig banestrekning som kan koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Den eksterne kvalitetssikringen av KVU-en er nå ferdig.

Konseptvalgutredning om riksvei 4 og Gjøvikbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen og Jernbaneverket gjennomført en konseptvalgutredning for riksvei 4 mellom Jaren-Mjøsbrua og Gjøvikbanen på strekningen Oslo-Gjøvik-Moelv.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.