Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Reform av jernbanesektoren

Mye fungerer på det norske jernbanenettet i dag. Med jernbanereform vil regjeringen legge til rette for at sektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm starter som planlagt i august 2015

- Vi er glade for at hurtigtogtilbudet mellom Oslo og Stockholm nå er på plass. Faren for utsettelse av tilbudet er dermed borte. Vi har hatt gode og konstruktive samtaler med Jernbaneverket, SJ og svenske Näringsdepartementet for å finne en løsning i en krevende situasjon. Jernbaneverket har kommet fram til at det er mulig å utsette vedlikeholdsarbeidet på Kongsvingerbanen i minst to år. SJ kan fra august i år tilby de reisende et sterkt forbedret togtilbud mellom de to hovedstedene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanereform: Ny organisering og oppgavedeling skal gi passasjerer og godstransportører et bedre togtilbud

- Jernbanens rolle i transportsystemet skal styrkes. Gjennom økte bevilgninger, klarere ansvarsfordeling og mer langsiktighet i sektoren skal vi løfte norsk jernbane. I reformen går vi inn for fortsatt statlig eierskap av infrastrukturen, mer langsiktig vedlikehold, å samle ansvarsoppgaver og å åpne for konkurranse om flere oppgaver i jernbanesektoren.

2015 - året då fortfallet blir redusert

Etter mange år med auka forfall, er 2015 året der Jernbaneverket kan glede seg over at vedlikehaldsetterslepet blir redusert. - Vi ønskjer å gjere jernbanen meir påliteleg og gjer no eit ekstraordinært løft på vedlikehaldsfronten. Eg meiner satsinga både er lønsam og bra for alle som nyttar jernbanen. Vi ønskjer at jernbanen skal bli meir påliteleg. Satsinga vil leggje til rette for betre punktlegheit og auka regularitet i togtrafikken, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flere aktuelle saker om Jernbane

Dokumenter

Stortingsmelding om jernbanereform

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

Forslag til endringer i jernbaneloven - sikring mot tilsiktede uønskede handlinger

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en lovendring som gir forskriftshjemmel for nærmere bestemmelser om terrorberedskap/sikring.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo