Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

""

Jernbanereformen

Med jernbanereformen vil regjeringen gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud og legge til rette for at jernbanesektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Samferdselsdepartementet ber om kostnadsanslag for jernbane Fauske-Tromsø

- En jernbane nordover fra Fauske mot Tromsø har lenge vært et ønske fra mange i landsdelen. En slik jernbane vil kunne gi en ny transportåre for sikker og miljøvennlig transport. Samtidig er utbygging av jernbane kostbart og avstanden fra Fauske til Tromsø er lang. I vurderingen av en eventuell fremtidig jernbaneutbygging må derfor kostnadene avveies mot nytten utbyggingen vil gi, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsbudsjettet 2018

Fullt trykk i jernbanebyggingen, høy planleggingsaktivitet og flere nye tog

- Jernbanen er et viktig satsingsområde for regjeringen, for å kunne gi passasjerer og næringsliv et godt transporttilbud. I løpet av de siste årene har bevilgningene økt betraktelig, og vi opplever nå en betydelig passasjervekst, økt kundetilfredshet og en positiv utvikling for godstransporten. Regjeringen legger opp til å øke bevilgningene også i 2018. Vi prioriterer et høyt aktivitetsnivå innen planlegging for å gjøre nye prosjekter klare til bygging. Vi prioriterer også midler til innfasing av et nytt signalsystem som skal bidra til vesentlig færre forsinkelser og innstillinger enn det er i dag. I 2018 får enda flere passasjerer reise med nye tog, ikke minst på Gjøvikbanen og Vossebanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Kvalitetssikringsrapport om Grenslandsbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU Oslo-navet.

Kvalitetssikringsrapport (KS1) for Grenlandsbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket (nå Bane Nor AS) utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) om en mulig kobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (Grenlandsbanen). Nå har utredningen vært til ekstern kvalitetssikring.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane.