Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Reform av jernbanesektoren

Mye fungerer på det norske jernbanenettet i dag. Med jernbanereform vil regjeringen legge til rette for at sektoren er bedre rustet til å møte fremtiden.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Nye dobbeltspor gir bedre transport mellom byene

Med den sterke befolkningsveksten som er ventet de neste tiårene blir et godt togtilbud viktig for å unngå overfylte veier inn og ut av byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Regjeringen vil legge til rette for å transportere mer gods med jernbane, og overføre gods fra vei til jernbane der dette er hensiktsmessig.

Aktuelt nå

Lokaltogene stopper igjen på Steinberg stasjon

- Jeg er glad for at alle lokaltog igjen kan stoppe på Steinberg stasjon. Lokalbefolkningen har vist et stort engasjement for stasjonen sin, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Nytt signalanlegg på Østre linje: Første jernbanestrekning med ERTMS i Norge settes i drift

- Nyere og bedre teknologi vil gjøre jernbanen til et bedre produkt for kundene. Med nytt signalanlegg vil vi få færre forsinkelser og en mer effektiv drift av jernbanen. I dag markerer vi derfor en svært viktig milepæl i moderniseringen av norsk jernbane. Vi har åpnet den første jernbanestrekningen med signalanlegget ERTMS for trafikk. Østre linje er først ut i Norge med det som skal bli ett felles signalanlegg over hele Norge – og i Europa, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss: Mål om byggestart i 2019

- Ringeriksbanen har vært diskutert i over 125 år. Veiprosjektet E16 Skaret – Hønefoss har ventet på nødvendige avklaringer. Når Jernbaneverket og Statens vegvesen nå får klarsignal til å begynne planleggingen, er målet anleggsstart for både vei- og baneprosjektet i 2019. Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen sammen med Osloregionen, reiselivsstedene i Hallingdal bindes tettere mot Østlandet og Oslo og Bergen kommer én time nærmere hverandre i reisetid, sier statsminister Erna Solberg.

Flere aktuelle saker om Jernbane

Dokumenter

Stortingsmelding om jernbanereform

Stortingsmeldingen presenterer regjeringens reform av jernbanesektoren, som inkluderer omstrukturering av Jernbaneverket og NSB AS, samt økt konkurranse om persontogtrafikk.

Forslag til endringer i jernbaneloven - sikring mot tilsiktede uønskede handlinger

Samferdselsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en lovendring som gir forskriftshjemmel for nærmere bestemmelser om terrorberedskap/sikring.

Finn dokument

Søk etter høringer, lover, rapporter, meldinger til Stortinget og andre dokumenter om jernbane. 

Kontakt

Baneseksjonen

Telefon: 22 24 82 41
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo