Transport og kommunikasjon

Jernbane

Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

Flirt-tog og flytog på stasjon

Slik er norsk jernbane organisert

Organiseringen av norsk jernbane har gjennomgått store endringer. I over 100 år hadde NSB ansvaret for nesten alt. De siste 25 årene har det blitt flere aktører i jernbanesektoren.

Østfoldlandskap

Et godt togtilbud

Persontransport med tog er viktig mange steder i landet, både av hensyn til miljøet og for å sikre de reisende et godt og effektivt kollektivtilbud. Dette gjelder ikke minst i byområdene.

Godstog ved Asker

Mer gods på bane

Dersom mer gods kan fraktes på skinner, er det positivt for framkommeligheten og trafikksikkerheten på veinettet. Mesteparten av godstransporten på jernbane i Norge foregår på strekninger med elektrisk drift og er derfor miljøvennlig.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2023:

Fullfører viktige prosjekt på jernbanen

– Krig og energikrise i Europa, og prisvekst her heime, gjer at vi må prioritere tryggleik og rettferdig fordeling. For å unngå at økonomien vert overoppheta, må vi halde att på pengebruken. På jernbanen prioriterer vi derfor å halde framdrifta i pågåande byggeprosjekt. Med eit budsjettforslag på over 30 milliardar kroner vil det høge aktivitetsnivået på jernbanen likevel halde fram. Målet er at fleire passasjerar og verksemder skal velje grøne togreiser, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Statsbudsjettet 2023

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 flyttes tilbake til Bane NOR og Nye Veier

– Vi står i en situasjon med stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at fordelene ved å bygge jernbane og vei som et fellesprosjekt er lavere enn antatt og vi mener det er viktig å samle jernbanekompetansen. Derfor velger vi å føre Ringeriksbanen tilbake til Bane NOR slik at det kan vurderes opp mot andre jernbaneprosjekter. Samtidig velger vi å legge veidelen inn i Nye Veiers ordinære portefølje slik at de kan vurderes opp mot andre veiprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.