Drift og vedlikehold er avgjørende for en sikker og punktlig togtrafikk

En vesentlig andel av jernbanebevilgningene hvert år går til drift og vedlikehold. Dette er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil jernbane.

Drift og vedlikehold av jernbanenettet har fått mer oppmerksomhet de senere år. Å styrke vedlikeholdet og redusere vedlikeholdsetterslepet gjør at driftsstabiliteten på jernbanenettet blir bedre. Dette er avgjørende for at togene kommer og går når de skal. 

Vedlikeholdsbehovet er stort
Store deler av det norske jernbanenettet er gammelt, nedslitt og stedvis utdatert. Etterslepet i fornyingen av anleggene var ved inngangen til 2019 beregnet til om lag 18,8 milliarder kroner. Etterslepet er beregnet ut fra hvor store deler av infrastrukturen som har passert sin tekniske/økonomiske levetid og som skulle ha vært utskiftet.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 har regjeringen som mål at vedlikeholdsetterslepet ved utgangen av planperioden skal være redusert med 1/3 sammenliknet med nivået i 2017.  

Bane NOR SF drifter og vedlikeholder det norske jernbanenettet gjennom en flerårig kjøpsavtale inngått med staten ved Jernbanedirektoratet. I denne avtalen er det satt et maksimumsnivå for driftsutgiftene som dekkes av staten og et minimumsnivå for aktiviteter innen fornying (vedlikehold). Disse kravene er blant annet begrunnet i regjeringens mål om henholdsvis mer effektiv drift og en mest mulig driftsstabil jernbane. 

I Bane NORs punktlighetsportal er det oppdatert informasjon om punktlighet og regularitet for togtrafikken.

For øvrig skal hele det norske jernbanenettet utstyres med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Dette skal også bidra til en sikrere og mer effektiv avvikling av togtrafikken. ERTMS-prosjektet er for tiden Norges største digitaliseringsprosjekt – se egen artikkel.

Eget selskap for drift og vedlikehold
Bane NORs datterselskap for drift og vedlikehold, Spordrift AS, ble operativt 1. juli 2019.   

Hensikten med Spordrift er å legge til rette for et mer effektivt vedlikehold, som igjen vil kunne gi et bedre og mer forutsigbart tilbud til de reisende. Et viktig virkemiddel er å dele opp jernbanenettet i 10 kontraktsområder om drift og vedlikehold. Alle de 10 kontraktsområdene skal være konkurranseutsatt innen utgangen av 2027.

Bane NOR vil fortsatt eie jernbanenettet og være ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen.

Klimaendringer krever prioritering av vedlikehold
En stor del av jernbanenettet i Norge følger de store dalførene langs store elveløp, og er utsatt for flom i disse, spesielt dersom vegetasjonen i dalsidene er endret blant annet som følge av endret bruk. Klimaendringene de siste årene med kraftigere regnvær, ofte på begrensede områder som har medført flom, ras og store skader på infrastrukturen og påfølgende driftsavbrudd, representerer derfor en utfordring. 

Lange driftsavbrudd etter skader fra flom og ras har hatt spesielt store konsekvenser for godstrafikken, med mange innstilte tog. Dette henger sammen med at jernbanenettet har få eller ingen omkjøringsmuligheter når deler av infrastrukturen faller ut. Både av hensyn til sikkerheten og til driftsstabiliteten for person- og godstransport på jernbanen, har Bane NORs arbeid med å kartlegge potensielt flom- og rasutsatte områder, og iverksetting av tiltak som reduserer faren for slike hendelser, høy prioritet.

 Oversikt over drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen

 Drift

  • drift av jernbaneinfrastrukturen, bl.a. vinterdrift, strømforsyning og drift av stasjoner, rydding/renhold av stasjoner og arealer, samt opprydding og utbedringer etter skader etter natur- og trafikkhendelser som flom, ras, brann, avsporinger, m.m.
  • trafikkstyring, kapasitetsfordeling, ruteplanlegging, samt togledelse og -togekspedering
  • kundeinformasjon og -service
  • forvaltning og konkurranseutsetting av drift av godsterminaler

Vedlikehold

  • Korrektivt vedlikehold: Beredskap og retting av feil i infrastrukturen
  • Forebyggende vedlikehold: Periodisk kontroll og tiltak for å opprettholde levetiden på den eksisterende infrastrukturen
  • Fornying: Større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Anlegg fornyes når feilratene øker på grunn av alder og slitasje, og når det er rimeligere å skifte ut anleggene fremfor å kontrollere, utbedre eller skifte anleggsdeler og komponenter.