Drift og vedlikehold er avgjørende for en sikker og punktlig togtrafikk

En vesentlig andel av jernbanebevilgningene hvert år går til drift og vedlikehold. Dette er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil jernbane.

Å styrke vedlikeholdet og redusere vedlikeholdsetterslepet gjør at driftsstabiliteten på jernbanenettet blir bedre. Dette er avgjørende for at togene kommer og går når de skal. 

Vedlikeholdsbehovet er stort

Store deler av det norske jernbanenettet er gammelt, nedslitt og stedvis utdatert. Etterslepet i fornyingen av anleggene er beregnet til å være på 24,4 milliarder kroner ved utgangen av 2022. Etterslepet er beregnet ut fra hvor store deler av infrastrukturen som har passert sin tekniske/økonomiske levetid og som skulle ha vært skiftet ut.

I Nasjonal transportplan 2022-2033, som Stortinget behandlet våren 2021, er målet å stanse økningen i vedlikeholdsetterslepet i første seksårsperiode – selv om presset på infrastrukturen tiltar. Knekkpunktet er ventet å bli i  2024/2025, med ett etterslep på om lag 25 milliarder kroner. Fra dette toppunktet er det lagt opp til å redusere vedlikehaldsetterslepet med om lag 10 milliarder kroner, eller over en tredjedelel, frem mot 2033.

Bane NOR og ERTMS

Bane NOR SF drifter og vedlikeholder det norske jernbanenettet gjennom en flerårig kjøpsavtale inngått med staten ved Jernbanedirektoratet. I denne avtalen er det satt et maksimumsnivå for driftsutgiftene som dekkes av staten og et minimumsnivå for aktiviteter innen fornying (vedlikehold). Disse kravene er blant annet begrunnet i regjeringens mål om henholdsvis mer effektiv drift og en mest mulig driftsstabil jernbane. 

I Bane NORs punktlighetsportal er det oppdatert informasjon om punktlighet og regularitet for togtrafikken.

For øvrig skal hele det norske jernbanenettet utstyres med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Dette skal også bidra til en sikrere og mer effektiv avvikling av togtrafikken. ERTMS-prosjektet er for tiden Norges største digitaliseringsprosjekt.

Klimaendringer krever prioritering av vedlikehold

En stor del av jernbanenettet i Norge følger de store dalførene langs store elveløp, og er utsatt for flom, spesielt dersom vegetasjonen i dalsidene er endret blant annet som følge av endret bruk. Klimaendringene de siste årene med kraftigere regnvær, ofte på begrensede områder som har medført flom, ras og store skader på infrastrukturen og påfølgende driftsavbrudd, representerer derfor en utfordring. 

Lange driftsavbrudd etter skader fra flom og ras har hatt spesielt store konsekvenser for godstrafikken, med mange innstilte tog. Dette henger sammen med at jernbanenettet har få eller ingen omkjøringsmuligheter når deler av infrastrukturen faller ut. Både av hensyn til sikkerheten og til driftsstabiliteten for person- og godstransport på jernbanen, har Bane NORs arbeid med å kartlegge potensielt flom- og rasutsatte områder, og iverksetting av tiltak som reduserer faren for slike hendelser, høy prioritet.

Drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbanen

Drift

  • drift av jernbaneinfrastrukturen, bl.a. vinterdrift, strømforsyning og drift av stasjoner, rydding/renhold av stasjoner og arealer, samt opprydding og utbedringer etter skader etter natur- og trafikkhendelser som flom, ras, brann, avsporinger, m.m.
  • trafikkstyring, kapasitetsfordeling, ruteplanlegging, samt togledelse og -togekspedering
  • kundeinformasjon og -service
  • forvaltning og konkurranseutsetting av drift av godsterminaler

Vedlikehold

  • Korrektivt vedlikehold: Beredskap og retting av feil i infrastrukturen
  • Forebyggende vedlikehold: Periodisk kontroll og tiltak for å opprettholde levetiden på den eksisterende infrastrukturen
  • Fornying: Større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Anlegg fornyes når feilratene øker på grunn av alder og slitasje, og når det er rimeligere å skifte ut anleggene fremfor å kontrollere, utbedre eller skifte anleggsdeler og komponenter.