Yrkestransport

For å kunne drive yrkestransport med motorvogn og med fartøy i rute må man ha løyve. Løyveordningen sikrer trygg og tjenelig transport for brukerne og like konkurransevilkår mellom transportutøvere i EØS-markedet.

Lastebil

Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Buss

Løyver: Informasjon, vilkår og regelverk

Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen (eller Oslo kommune) der virksomheten er hjemmehørende.

Lastebiler på veg

Regelverk for yrkestransport

Lover, forskrifter og rundskriv som gjelder yrkestransport.

Aktuelt nå

Nye veikriterier legger til rette for modulvogntog

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene våre. For ett år siden gjorde vi modulvogntogordningen, som tillater vogntog på inntil 25,25 meter og 60 tonn, permanent. Nå etablerer vi kriterier som må være oppfylt før veistrekninger kan åpnes for slike vogntog.

Yrkestransportloven: Regjeringen vil sikre likebehandling i kollektivtrafikken

I dag kan man ikke sanksjonere mot fylkeskommuner og andre offentlige oppdragsgivere som bryter anbudsreglene ved kjøp av kollektivtransport når dette skjer ved såkalte tjenestekontrakter. Dette vil regjeringen endre.

Dokumenter

Lovforslag om bruk av hjullås

Prop. 45 L (2014-2015)

Proposisjonen omhandler forslag om å utvide tilbakeholdsretten i kjøretøy etter brudd på vegtrafikklovginingen. Myndighet til å bruke tilbakehold foreslås gitt til statens vegvesens regionvegkontorer og tollvesenet, i tillegg til politiet. Det foreslås videre konkrete hjemler for bruk av sikringsutstyr for å immobilisere kjøretøy som er holdt tilbake, tatt i forvaring eller nektet brukt i medhold av vegtrafikkloven § 36, 36a, 36b og 37.

Kontakt

Kollektiv- og yrkestransportseksjonen

Telefon: 22 24 80 90
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen