Internasjonal transport og kabotasje

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Informasjon om regler for internasjonal transport på veg og kabotasje.

Adgangen til internasjonal transport på veg er i utgangspunktet begrenset til godstransport med lastebil eller persontransport med buss.  Gjennom avtale med Sverige er det inngått avtale som gir gjensidig adgang til å utføre grensekryssende persontransport med drosje mellom de to land. Se avtalen her.

Adgangen til å utføre de fire hovedtypene internasjonal transport avhenger av den tillatelsen man har, som igjen avhenger av hvilke(t) land man skal kjøre til, fra og gjennom:

1 Bilateral transport
Transport med utgangspunkt i den staten hvor transportøren er hjemmehørende og med endepunkt i en annen stat.

2 Transittransport
Transport med utgangspunkt i en av to stater og som går gjennom en annen stat uten å sette av eller ta opp last eller passasjerer.

3 Tredjelandstransport
Transport mellom territoriet til en stat hvor transportøren ikke hører hjemme og et tredjeland.

4 Kabotasje
Transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat.

Regler for internasjonal vegtransport

Det gjelder flere typer regler for internasjonal vegtransport, avhengig av hvilke land transporten skal foregå til, fra og gjennom:

  • Innenfor EØS er transportmarkedet i stor grad liberalisert. Godstransport foregår i henhold til en fellesskapstillatelse og persontransport i henhold til en fellesskapslisens. En slik tillatelse/lisens gir adgang til å utføre bilateral transport, transittransport, tredjelandstransport og midlertidig kabotasje. Løyver som er utstedt etter 1.1.2015 gir adgang til både nasjonal og internasjonal transport som nevnt over. For internasjonal rutetransport kreves særskilt tillatelse.
  • For transport mellom land som er en del av kvotesamarbeidet innenfor International Transport Forum (tidligere ECMT/CEMT) kan gods transporteres i henhold til en ECMT-tillatelse. En slik tillatelse gir adgang til å utføre bilateral transport, transittransport og tredjelandstransport. Kabotasje er ikke tillatt på grunnlag av en ECMT-tillatelse.
  • For land som Norge har inngått bilaterale eller multilaterale avtaler med, kan transport utføres i henhold til bestemmelser i disse avtalene. Som regel kreves det en egen tillatelse for hver tur/returreise (enkeltturtillatelse), men enkelte avtaler krever ikke tillatelse ved alminnelig inn- og utreise. 

Søknadsskjema til samtlige tillatelsesformer og ytterligere informasjon fås ved å kontakte Statens vegvesen.

Ved turvognkjøring i utlandet kreves det et eget kontrolldokument/kjøreskjema (ikke i de nordiske landene). NHO Transport utsteder dette - se transport.no for mer informasjon.

Kabotasje i Norge

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt.

En utenlandsk transportør kan bare frakte gods mellom to steder i Norge dersom det foreligger et spesielt grunnlag for det. Transportører fra EØS har likevel adgang til å utføre kabotasje i Norge etter gjeldende EØS-regelverk, se nærmere nedenfor.

For godstransport kan kabotasje utføres i forbindelse med en internasjonal transport. Dette betyr at transportøren må foreta en grensekryssende transport inn i Norge hvis han ønsker å utføre transport i Norge. Det er altså ikke adgang for en transportør til å komme til Norge uten last, for så å drive innenlands transport (kabotasje) i landet. Kabotasje kan kun utføres i en begrenset periode, og det må ikke skapes en permanent eller løpende aktivitet.

Basert på ovennevnte legges til grunn at transportører med fellesskapstillatelse fra et annet EØS-land vil (når de har utført internasjonal godstransport til Norge) innenfor en tidsperiode på 7 dager regnet fra tidspunktet da den internasjonale lasten ble losset i Norge, kunne utføre inntil 3 innenlandske transporter med samme kjøretøy. Deretter må transportøren ut av landet. I tillegg er det adgang til å utføre en av de tre kabotasjeturene i transitt gjennom et land uten å ha med internasjonal last inn i det landet.

Kabotasje regnes kun å være i samsvar med gjeldende regler hvis det, i tillegg til dokumentasjon for det internasjonale oppdraget, legges frem klart bevis for hver kabotasjetur som er utført i Norge

For persontransport utenfor rute kan kabotasje utføres midlertidig i Norge. Hva som menes med midlertidig er ikke nærmere spesifisert.  For persontransport i rute, er kabotasje begrenset til innenlandstrekninger som er en del av en internasjonal rute.

Dersom en utenlandsk operatør ønsker å drive permanent eller løpende transport i Norge, må vedkommende etablere seg i landet etter gjeldende regler og søke løyve for nasjonal transport.