Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Kvinne som tenner et lys i kirken.

Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Grav

Gravplass, kremasjon og gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til gravplassmyndigheten i kommunen. Det er de fleste steder fellesrådet i Den norske kirke.

Kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Aktuelt nå

Hove kyrkje

Revidert nasjonalbudsjett

Fleire midlar til steinkyrkjer

12.05.2022: Dei eldste steinkyrkjene i landet skal setjast i stand til tusenårsmarkeringa av Stiklestad i 2030. – Regjeringa føreslår å løyve fem millionar kroner som eit bidrag i dette arbeidet, seier trus- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp).

Gruppe

Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling på tros- og livssynsfeltet

06.05.2022: Barne- og familiedepartementet utlyser 4,83 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Dokumenter

Prop. 65 L (2021–2022

Endringar i gravplassloven (teieplikt og arkiv m.m.)

Proposisjonen inneheld mellom anna framlegg om teieplikt og arkivplikt for dei kyrkjelege fellesråda som gravplasstyresmakt og ein heimel for departementet til å gi løyve til forsøk med ny teknologi.

Rundskriv

Rundskriv om endringar i gravplassforskrifta (urnevegg osb.)

Hovudtema i dette rundskrivet er forskriftsendringane Barne- og familiedepartementet fastsette ved forskrift 14. desember 2021 nr. 3560. Desse endringane var på høyring sommaren og hausten 2021, og tok til å gjelde 1. januar 2022.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo