Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Kvinne som tenner et lys i kirken.

Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Grav

Gravplass, kremasjon og gravferd

Bestemmelser knyttet til gravplass, kremasjon og gravferd er fastsatt i gravferdsloven og i lokale vedtekter for gravplassen.

Kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Aktuelt nå

Nes kirke i Luster, 1836

Statsbudsjettet 2021

70 millionar til verneverdige kyrkjer

07.10.2020: Regjeringa føreslår ein løyving på om lag 70 millionar kroner til istandsetting og sikring av kulturhistorisk verdifulle kyrkjer i 2021.

Forsamling

Nye løyvingar til dialog og kunnskap på trus- og livssynsfeltet

25.09.2020: Barne- og familiedepartementet gir 5,4 millionar kroner til dialogarbeid, samarbeid og kunnskapsutvikling på trus- og livssynsfeltet. Tilskotet skal fremje dialog og forståing mellom trussamfunn.

Dokumenter

Høring

Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til forskrift om forvaltning av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg i medhold av ny trossamfunnslov, jf. lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) § 15 annet ledd.

Høring

Ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

Departementet ber om merknader til forslag til ny forskrift om økonomiforvaltninga i Den norske kyrkja lokalt.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo