Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Kvinne som tenner et lys i kirken.

Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Grav

Gravplass, kremasjon og gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til gravplassmyndigheten i kommunen. Det er de fleste steder fellesrådet i Den norske kirke.

Kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Aktuelt nå

Familievern

78 millionar til tiltak for barn, unge og sårbare grupper

14.01.2022: Som følgje av pandemien og konsekvensane av smitteverntiltaka føreslår regjeringa å løyve 78 millionar kroner retta mot barn, unge og sårbare grupper. Pengane skal gå til ulike tiltak i regi av frivilligheita, som sosiale aktivitetar, hjelpetelefonar og tiltak for å førebyggje vald og overgrep.

Nes kirke i Luster, 1836

Skal utarbeide plan for bevaring av kyrkjer

03.01.2022: No skal våre kulturhistoriske viktige kyrkjer setjast istand og sikrast. Regjeringa gjev Riksantikvaren, i samarbeid med Den norske kyrkja, i oppdrag å utarbeide ei fagleg tilråding om korleis ein nasjonal plan for bevaringsarbeidet bør innrettast.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Oppdragsbrev

Bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Barne- og familiedepartementet (BFD) gir med dette Riksantikvaren (RA) i oppdrag å utforme et eller flere forslag til nasjonale bevaringsprogram/vernestrategier for istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Høring

Endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag endringar i gravplasslova og gravplassforskrifta.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo