Tro og livssyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Arbeidet med en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Regjeringen skal utforme en helhetlig politikk for tros- og livssynsfeltet. Kulturministeren ønsker å få flest mulig med på samtalen om fremtidens tros- og livssynspolitikk, og inviterer til å komme med innspill til et arbeid med ny lovgivning og med en stortingsmelding.

Prestehender som holder en oppslått Bibel

Den norske kirke

Regjeringen støtter opp under Den norske kirke som folkekirke og mener at både samfunnet, kirken og staten er best tjent med et tydelig skille mellom kirke og stat. Regjeringen arbeider for å etablere kirken som et selvstendig rettssubjekt utenfor staten.

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Aktuelt nå

Værdal kirke, Stjørdal

Statsbudsjettet 2017:

Fullføring av skillet mellom staten og Den norske kirke

Fra 1. januar 2017 blir Den norske kirke et eget rettssubjekt, skilt fra staten. Statskirkeordningen slik vi har kjent den siden reformasjonen i 1536, blir da avviklet. Det innebærer at den norske kirke får en rettslig selvstendighet, og at prestene ikke lenger vil være tilsatt i Kongens tjeneste.

Tilskudd til Islamsk Råd Norge reduseres i 2016

Islamsk Råd Norge (IRN) fikk i 2016 økt driftstilskudd med 484 000 kroner. Økningen ble bevilget med bakgrunn i IRNs søknad om økt tilskudd for å styrke IRNs sekretariat for å bedre kunne imøtekomme de oppgavene organisasjonen skal ivareta.

Utvalg om søndagsåpne butikker

Det blir ingen endringer i lovverket som regulerer søndagshandelen. Regjeringen oppnevner et utvalg som skal utrede spørsmål om søndagsåpne butikker bredt. Utvalget skal ledes av fylkesmann i Vestfold, Erling Lae. Utvalget får et bredt mandat og en bred sammensetning.

Flere saker om Tro og livssyn

Dokumenter

Rapport:

Det handler om verdensfreden!

En evaluering av rollen Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge har i dialogarbeidet.

NOU 2014: 2

Lik og likskap

Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

Ressurser

Kontakt

Kulturdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo