Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

""

Ny lov og melding om tros- og livssynssamfunn

21. juni gikk ny felles lov med meldingsdel om tros- og livssynspolitikken i statsråd.

meld st. 29

Stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond

21. juni la regjeringen fram ny stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Styrker sikring av middelalderkirker

Det er et stort behov for restaurering og brannsikring av mange kirker i hele landet. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til istandsetting og sikring av noen av de mest verneverdige kirkene.

""

Utlysning: 5 mill. kroner i tilskudd til finansiering av private kirkebygg 2019

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019, bevilget Stortinget 5 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.

Dokumenter

Rundskriv V-001/19 B - Tilskudd til private kirkebygg 2019

I behandlingen av statsbudsjettet for 2019 bevilget Stortinget 5 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, kap 341, post 75.

Tilskudd til private kirkebygg. Retningslinjer og søknadsskjema, kapittel 341, post 75.

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenom Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke mulighet til å bygge eller kjøpe kirkebygg med lavere egenfinansiering.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen