Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Kvinne som tenner et lys i kirken.

Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Grav

Gravplass, kremasjon og gravferd

Bestemmelser knyttet til gravplass, kremasjon og gravferd er fastsatt i gravferdsloven og i lokale vedtekter for gravplassen.

Kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Kirke

52 millionar kroner ekstra til kyrkjebygg

29.05.2020: Regjeringa foreslår ei ekstraløyving på 52 millionar kroner i 2020 til tiltak for kulturhistorisk viktige kyrkjer frå før 1850. Løyvinga er ein del av regjeringas innsats for å få Noreg ut av koronakrisa.

Forsamling

Utlysning: Tilskudd til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling

15.04.2020: Barne- og familiedepartementet utlyser 5,4 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål.

Dokumenter

Brev

Orientering om endringer i gravferdsloven fra 2021

Gravferdsloven er vedtatt endret fra årsskiftet. Dette informasjonsbrevet går til de kirkelige fellesrådene, kommunene som har overtatt gravplassmyndigheten og bispedømmerådene.

Høring

Forslag til forskrifter til trossamfunnsloven

Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen