Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Kvinne som tenner et lys i kirken.

Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Grav

Gravplass, kremasjon og gravferd

Bestemmelser knyttet til gravplass, kremasjon og gravferd er fastsatt i gravferdsloven og i lokale vedtekter for gravplassen.

Kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Aktuelt nå

Gruppe

Nye forskrifter for trus- og livssynssamfunn

18.12.2020: 1. januar trer fleire nye forskrifter til trussamfunnslova i kraft. Dermed konkretiserast mange av endringane frå ny lov om trus- og livssynssamfunn, som tek til å gjelde på nyåret. Dei tre nye forskriftene gjeld registrering og tilskot til trussamfunn, vigselsrett for trussamfunn og forvaltning av kyrkjebygg i Den norske kyrkja.

Gjerstad prestegård

Høyring om ny lov om Opplysningsvesenets fond

01.12.2020: Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje og stortingsmeldinga om Opplysningsvesenets fond, blir no forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond sendt på høyring.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo