Tro og livssyn

Religions- og trosfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.

Kvinne som tenner et lys i kirken.

Tros- og livssynssamfunn

Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Grav

Gravplass, kremasjon og gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til gravplassmyndigheten i kommunen. Det er de fleste steder fellesrådet i Den norske kirke.

Kirke

Kirkebygg

Det er vel 1620 kirkebygg som faller inn under kirkelovens definisjon av kirke eller kapell. 220 av dem er fredet, og 760 kirker har status som verneverdige.

Aktuelt nå

Leikanger kyrkje

Statsbudsjettet 2023

Løyver meir pengar til kyrkjebygg

06.10.2022: Regjeringa føreslår å auke løyvinga til istandsetting av kulturhistoriske viktige kyrkjebygg med 30 millionar kroner.

Benkerad

Midlertidig straumstøtte til kyrkjene på 30 millionar kroner

30.09.2022: Regjeringa føreslår ei midlertidig tilskotsordning på 30 millionar kroner i 2022 til kyrkjebygg i Den norske kyrkja. Målet er å bidra til at færre kyrkjer reduserer aktiviteten i advents- og julehøgtida, slik at publikum kan få ei fin høgtid.

Dokumenter

Rundskriv

Sats for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn 2022

Satsen som skal nyttast for berekning av statstilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja i 2022, er 1 353 kroner per medlem.

Høyring

Digitalisering av gravferdsmeldinga og andre endringar i gravplassloven og gravplassforskriften

Barne- og familiedepartementet sender på høyring forslag til endringar i gravplassloven og gravplassforskriften som skal leggje til rette for effektive og brukarvennlege digitale prosessar og tenester for gjennomføring av gravferd.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo