Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat

I januar 2017 ble en ny forvaltningsreform gjennomført. Den skapte et tydeligere skille mellom kirke og stat. I saksgangen under finnes oversikt over aktuelle hendelser og dokumenter i saken.

21. mai 2012 gjorde Stortinget vedtak om å endre bestemmelsene i Grunnloven som siden 1814 hadde regulert statskirkeordningen. Kongens særskilte kirkestyre ble etter dette avviklet, bestemmelsene om såkalt kirkelig statsråd er falt bort og biskoper og proster tilsettes nå av kirkelig valgte organer.

Grunnlovsendringene i 2012 la et nytt grunnlag for videre selvstendiggjøring av Den norske kirke. Med bakgrunn i Kirkemøtets vedtak i april 2013 om en ny kirkeordning og regjeringen Solbergs regjeringsplattform, ble det igangsatt en forvaltningsreform for et tydelig skille mellom staten og Den norske kirke.

Hovedforslagene i forvaltningsreformen var at det ved lov skulle opprettes et nytt rettssubjekt for Den norske kirke, og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet skulle overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet ved en virksomhetsoverdragelse. 

I tidslinjen under kan man følge prosessen fra Kirkemøtets vedtak om ny kirkeordning i april 2013 og fram til forvaltningsreformen ble gjennomført 1. januar 2017.