Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Illustrasjonsbilde: gravstener på kirkegård

Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

Informasjon om hvilke bestemmelser som er knyttet til gravplasser, kremasjon og gravferd.

Illustrasjonsbilde: En hånd slår et nummer på en analog telefon.

Gravplassrådgiver

Gravplassrådgiveren gir bistand til departementet, bispedømmerådene og fylkesmenn. Dersom du som privatperson trenger en gravplass, må du kontakte kirkevergen eller gravferdsmyndighetene i den gjeldende kommunen.

Bergen, Møllendal krigsgravplass.

Krigsgraver

Graver i Norge for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig skal være fredet og holdes i stand. Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for dette.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 130 L (2018–2019)

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken.

Rundskriv V-6/2018

Standard fastsatt av statens kartverk (SOSI) for gravplasser

Den enkelte gravplass, hvert gravfelt og hver grav skal ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI).

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen