Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Kirke

Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

Informasjon om hvilke bestemmelser som er knyttet til gravplasser, kremasjon og gravferd.

Blomster

Statsforvalternes oppgaver etter gravplassloven

Dersom du som privatperson har spørsmål om gravplasser og gravlegging, må du kontakte gravplassmyndigheten i kommunen din. Det er de fleste steder fellesrådet i Den norske kirke.

Bergen, Møllendal krigsgravplass.

Krigsgraver

Graver i Norge for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig skal være fredet og holdes i stand. Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for dette.

Aktuelt nå

Dokumenter

Brev

Orientering om endringer i gravferdsloven fra 2021

Gravferdsloven er vedtatt endret fra årsskiftet. Dette informasjonsbrevet går til de kirkelige fellesrådene, kommunene som har overtatt gravplassmyndigheten og bispedømmerådene.

Prop. 86 L (2019–2020)

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Proposisjonen inneholder blant annet forslag om å tillate gravlegging i urnevegg (kolumbarium). I tillegg foreslås at kommunen gis hjemmel til å fastsette avgifter for anonym minnelund, navnet minnelund og urnevegg.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo