Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Kirke

Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

Informasjon om hvilke bestemmelser som er knyttet til gravplasser, kremasjon og gravferd.

Blomster

Gravplassrådgiver

Gravplassrådgiveren gir bistand til departementet, bispedømmerådene og fylkesmenn. Dersom du som privatperson trenger en gravplass, må du kontakte kirkevergen eller gravferdsmyndighetene i den gjeldende kommunen.

Bergen, Møllendal krigsgravplass.

Krigsgraver

Graver i Norge for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig skal være fredet og holdes i stand. Kulturdepartementet har det overordnede ansvaret for dette.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 130 L (2018–2019)

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

Proposisjonen omhandler forslag til ny lov om tros- og livssynsamfunn. Den inneholder i tillegg en meldingsdel om tros- og livssynspolitikken.

Rundskriv V-6/2018

Standard fastsatt av statens kartverk (SOSI) for gravplasser

Den enkelte gravplass, hvert gravfelt og hver grav skal ha egen ID i henhold til standard fastsatt av Statens kartverk (SOSI).

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo

Til toppen