Tro og livssyn

Gravferd

Alle har rett til fri grav. Gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Spørsmål om gravferd, kremasjon og grav kan rettes til kirkelig fellesråd i kommunen.

Kirke

Bestemmelser om gravplasser, kremasjon og gravferd

Informasjon om hvilke bestemmelser som er knyttet til gravplasser, kremasjon og gravferd.

Blomster

Statsforvalternes oppgaver etter gravplassloven

Dersom du som privatperson har spørsmål om gravplasser og gravlegging, må du kontakte gravplassmyndigheten i kommunen din. Det er de fleste steder fellesrådet i Den norske kirke.

Bergen, Møllendal krigsgravplass.

Krigsgraver

Graver i Norge for utenlandske soldater og krigsfanger fra første og andre verdenskrig skal være fredet og holdes i stand. Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for dette.

Aktuelt nå

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Prop. 65 L (2021–2022)

Endringar i gravplassloven (teieplikt og arkiv m.m.)

Proposisjonen inneheld mellom anna framlegg om teieplikt og arkivplikt for dei kyrkjelege fellesråda som gravplasstyresmakt og ein heimel for departementet til å gi løyve til forsøk med ny teknologi.

Rundskriv

Endringer i gravferdsloven mv. (urnevegg mv.)

Hovudtema i dette rundskrivet er forskriftsendringane Barne- og familiedepartementet fastsette ved forskrift 14. desember 2021 nr. 3560. Desse endringane var på høyring sommaren og hausten 2021, og tok til å gjelde 1. januar 2022.

Kontakt

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Telefon: 22 24 24 53
Adresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo