Høyring av forslag til forskrift om Digital gravferdsmelding og forskriftsendring om periodisering av festeinntekter

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om Digital gravferdsmelding.

Status: På høring

Høringsfrist: 21.05.2024

Vår ref.: 24/510

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høyring forslag til forskrift om Digital gravferdsmelding. Forskrifta er heimla i nye føresegner i gravplassloven som ikkje har teke til å gjelde, sjå Prop. 55 L (2022-2023). I tillegg høyrer departementet ei endring om periodiseringa av festeinntekter i forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den norske kyrkja.

Høyringa er open, og alle kan sende svar til oss. Vi ber mottakarane av dette brevet vurdere om høyringsnotatet også bør sendast underliggjande organ og andre som ikkje står på lista.

Vi ber om at høyringssvar blir levert digitalt på nettsidene våre, se www.regjeringen.no/id3029662. Høyringssvar er som hovudregel offentlege og vil bli publisert. Vi ber om merknader innan utgången av 21. mai 2024.

Med helsing

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

Martin Hill Oppegaard

utgreiingsleiar

Dokumentet er signert elektronisk og har derfor ikkje handskrivne signaturar

Alle landets kommuner

Alle departementer

Alle statsforvaltere

Alle landets kirkelige fellesråd

Alle bispedømmeråd

Arkivverket

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Kripos

Opplysningsvesenets fond

Oslo tingrett

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Riksrevisjonen

Sametinget

Sivilombudet

Statistisk sentralbyrå

Statsforvalterens fellestjenester

Den norske kirke

Den norske kirkes presteforening

Det norske Diakonforbund

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Fagforbundet

Fagforbundet TeoLOgene

Human-Etisk forbund

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Islamsk råd Norge

Hovedorganisasjonen KA

Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning KIFO

Kirkeansatte i Delta

Kirkelig undervisningsforbund (KUFO)

Kommunesektorens organisasjon

Kreftforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MF vitenskapelig høyskole

Miljødirektoratet

Muslimsk studentsamfunn (MSS)

Muslimsk Dialog Nettverk

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Institusjon for Menneskerettigheter

Norges kemner- og kommunekasseres forbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Kristne Råd

Norsk forening for gravplasskultur

Norsk senter for menneskerettigheter

Pensjonistforbundet

Revisorforeningen

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Senior Norge

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for seniorpolitikk

Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter

Senteret for et aldersvennlig Norge

Universitetet i Oslo

VID vitenskapelige høgskole

Virke Gravferd