IT-politikk

Målet med IT-politikken er å påvirke utviklingen innen IT-området for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og sikre en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. IT-politikken griper på tvers av samfunnssektorene og DFD har ansvar for å samordne politikken.

Illustrasjon hentet fra forsiden av strategien

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor

Digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025.

""

Digital deltagelse og universell utforming

Digital kompetanse og universell utforming er en forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digital deltakelsen i Norge.

digitalt mønster

Ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Regjeringa har starta arbeidet med ein ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal mellom anna stake ut kursen for vidare digitalisering av offentleg sektor, legge betre til rette for næringsretta digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er sterkare samordning og utvikling av ein heilskapleg politikk som går på tvers av offentleg og privat sektor. Strategien skal etter planen vere klar i 2024.

Relaterte tema

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo