Personvern

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Digital overvåking

Ny personopplysningslov

Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. EU-direktiv 95/46, personverndirektivet, og personopplysningsloven fra 2000, er opphevet.

Tegning av mann under mange overvåkningskameraer

Hva er personvern?

Personvern kan defineres og beskrives på ulike måter. Uansett hvilken innfallsvinkel man velger, står det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred sentralt.

Hammer som brukes av dommer i retten med en lovbok bak

Datatilsynets og Personvernnemndas saksbehandling

Dersom du mener at noen behandler opplysninger om deg i strid med personopplysningsloven eller forskriftene til loven, og de ikke vil rette behandlingen på oppfordring fra deg, kan du ta saken opp med Datatilsynet.

Aktuelt nå

Ny personopplysningslov 20. juli

20.07.2018: Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å innlemme EUs personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen og gjennomføre forordningen i en ny norsk personopplysningslov. Den nye loven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

Dette vil ny personopplysningslov bety for deg

27.03.2018: Regjeringens forslag til ny personopplysningslov styrker ditt personvern og skjerper kravene til virksomheter som behandler informasjon om deg. 25. mai trer EUs personvernforordning i kraft, og EU-landene får nye personvernregler.

Veileder i vurdering av personvernkonsekvenser

23.03.2018: EUs personvernforordning er foreslått gjennomført i norsk rett ved ny personopplysningslov. Forordningen pålegger de behandlingsansvarlige å foreta vurderinger av personvernkonsekvensene ved planlagte og igangværende behandlinger av personopplysninger. Risiko som avdekkes skal møtes med tiltak for å ivareta de registrertes personvern.

Til toppen