Personvern

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Tegning av mann under mange overvåkningskameraer

Hva er personvern?

Personvern kan defineres og beskrives på ulike måter. Uansett hvilken innfallsvinkel man velger, står det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred sentralt.

Hammer som brukes av dommer i retten med en lovbok bak

Datatilsynets og Personvernnemndas saksbehandling

Dersom du mener at noen behandler opplysninger om deg i strid med personopplysningsloven eller forskriftene til loven, og de ikke vil rette behandlingen på oppfordring fra deg, kan du ta saken opp med Datatilsynet.

Digital overvåking

Nye personvernregler i EU (GDPR)

25. januar 2012 la Europakommisjonen frem forslag til modernisering av EUs personvernregler gjennom en såkalt personvernpakke. Et av hovedelementene i pakken er et forslag til en generell forordning om behandling av personopplysninger.

Aktuelt nå

Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

19.12.2017: Utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet er sendt på høring, med høringsfrist 19. mars 2019. Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk trer i kraft våren 2018.