Personvern

Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

Tegning av mann under mange overvåkningskameraer

Hva er personvern?

Personvern kan defineres og beskrives på ulike måter. Uansett hvilken innfallsvinkel man velger, står det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred sentralt.

Hammer som brukes av dommer i retten med en lovbok bak

Datatilsynets og Personvernnemndas saksbehandling

Dersom du mener at noen behandler opplysninger om deg i strid med personopplysningsloven eller forskriftene til loven, og de ikke vil rette behandlingen på oppfordring fra deg, kan du ta saken opp med Datatilsynet.

Digital overvåking

Nye personvernregler i EU

25. januar 2012 la Europakommisjonen frem forslag til modernisering av EUs personvernregler gjennom en såkalt personvernpakke. Et av hovedelementene i pakken er et forslag til en generell forordning om behandling av personopplysninger.

Aktuelt nå

Nye unntak fra melde- og konsesjonsplikt ved behandling av personopplysninger

Forskriftsendringene innebærer at det gjøres fire nye unntak fra meldeplikten og fem unntak fra både melde- og konsesjonsplikten ved behandling av personopplysninger. Felles for disse behandlingene er at de utgjør en liten personverntrussel og at de allerede er kjent for Datatilsynet.

Personvernnemnda for perioden 2017 - 2020

Nye medlemmer og varamedlemmer til Personvernnemnda oppnevnes fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. Nemnda behandler klager på vedtak som Datatilsynet fatter i medhold av personopplysningsloven og enkelte andre lover.