Barne- og familiedepartementet

Ida Lindtveit Røse (KrF)

Konstituert barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tema og innsikt

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Brev

Orientering om endringer i gravferdsloven fra 2021

Gravferdsloven er vedtatt endret fra årsskiftet. Dette informasjonsbrevet går til de kirkelige fellesrådene, kommunene som har overtatt gravplassmyndigheten og bispedømmerådene.

Høring

Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i ekteskapsloven som gjelder anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett.

Aktuelt fra departementet

Statsråden møter ungdomspanelet

Ungdom gir innspel for å hjelpe lavinntektsfamiliar

03.07.2020: Eit ungdomspanel har laga sin eigen rapport med innspel til kva som skal til for at barn og unge som veks opp med dårleg råd, kan få det betre. Rapporten er no overlevert til barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse.

Barnevern over 18 år

Vil skape fleire møteplassar for ungdommar

26.06.2020: Regjeringa tildeler i underkant av 43 millionar kroner til norske storbyar for å skape nye møteplassar for barn og unge. Pengane løyvast gjennom tilskotsordninga Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, med føremål om å utvikle tiltak som er med på å hindre barn og unge i å falle utanfor.

Til toppen