Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Tema og innsikt

Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 % av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstønad

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Nå tilbys finansforetak en løsning som skal hjelpe dem til å gjøre en mer korrekt kredittvurdering av dem som søker usikret forbrukskreditt.

Dokumenter

Høyring

Utgreiing om trygge rammer for fosterheimar

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOUen «Trygge rammer for fosterhjem» på høyring. Høyringsfristen er 20. mai 2019.

Prop. 73 L (2018–2019)

Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)

Et forslag om endringer i foreldrepengeperioden ved prematur fødsel innebærer at stønadsperioden blir forlenget i de tilfellene der fødselen skjer før utløpet av 32. svangerskapsuke.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Flere barn skal få mulighet til å ha fritidsaktiviteter

Regjeringen setter av 10 millioner kroner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter.

Nyfødt

Utvida rett til foreldrepengar ved premature fødslar

11.04.2019: Frå 1. juli i år vil foreldre med barn som er født seinast ved utgangen av svangerskapsveke 32 få ein foreldrepengeperiode som sluttar samstundes som den ville ha gjort ved fødsel på termin.

Til toppen