Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Barne- og familiedepartementet

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Regjeringens fosterhjemsstrategi 2021–2025

Strategien gir en helhetlig fremstilling av regjeringens mål, prioriteringer og tiltak på fosterhjemsområdet.

Prop. 133 L (2020–2021)

Ny barnevernslov

Proposisjonen inneholder forslag til ny barnevernslov. Gjeldende barnevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov tilpasset dagens samfunn. Ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Loven skal avløse lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Aktuelt fra departementet

Ferie og fritid

18 millionar kroner til samarbeid om aktivitetar for barn og unge

03.06.2021: I dag blir 18 millionar kroner delte ut til nye tiltak for koordinering av samarbeid mellom tenester og utprøving av arbeidsmodellar. Totalt har regjeringa løyvd 370 millionar kroner til Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge i 2021.

Jente i vindu

Revidert nasjonalbudsjett

Tiltakspakker for sårbare grupper

11.05.2021: Regjeringa styrkjer innsatsen for å redusere negative konsekvensar av koronapandemien for sårbare grupper – og føreslår no tre tiltakspakker på nærare 830 millionar kroner.