Barne- og familiedepartementet

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Høring

Forslag til endringer i gjeldsinformasjonsforskriften

BFD sender på høring forslag til endring i gjeldsinformasjonsforskriften. Forslaget går ut på å innlemme pantesikret gjeld i ordningen med gjeldsinformasjon

Høring

Fire forskrifter til ny barnevernslov

Forskrift om barns medvirkning i barnevernet. Forskrift om samtaleprosess. Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner. Forskrift om sentre for foreldre og barn.

Aktuelt fra departementet

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la 6. oktober frem sitt forslag til statsbudsjettet 2023. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om prioriteringene fra Barne- og familiedepartementet.

Ungdom som kaster basketball

Statsbudsjettet 2023

Meir midlar til utsette barn og unge

06.10.2022: Regjeringa vil styrke innsatsen for utsette barn og unge og føreslår ei rekke tiltak i budsjettet for 2023. Mellom anna blir det føreslått å auke ordninga Tilskot til inkludering av barn og unge med 96 millionar kroner.