Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene til befolkningen.

Barne- og familiedepartementet

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.
Jente

Fosterheim

Ein fosterheim er ein privat heim som tek vare på barn som for ein periode ikkje kan bu hos foreldra sine. Om lag 80 prosent av alle barn som ikkje kan bu hos foreldra sine bur i fosterheim.

Far og barn

Foreldrepengar, barnetrygd og kontantstøtte

Dei to viktigaste overføringane til barnefamiliane i Noreg er barnetrygda og foreldrepengane. Barnetrygda er ei støtte til familiane som skal dekkje noko av kostnadene ved å ha barn. Den går til alle familiar med barn under 18 år.

Kvinne som handler

Gjeldsinformasjonsloven

Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Høy gjeld kan skape en rekke problemer for den det gjelder. Fra 1. juli 2019 kan banker for første gang slå opp i kundens forbruksgjeld når de tar stilling til en lånesøknad. Ordningen er et viktig bidrag i arbeidet med å redusere gjeldsproblemer i norske husholdninger.

Dokumenter

Høring

Forskrift om merking av retusjert reklame mv.

Stortinget har vedtatt at det skal innføres en plikt til å merke retusjert reklame. Formålet med merkeplikten er at den skal bidra til å motvirke kroppspress ved å gjøre oppmerksom på at de idealiserte personene i reklamen er fikset på.

Oppdragsbrev

Bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg

Barne- og familiedepartementet (BFD) gir med dette Riksantikvaren (RA) i oppdrag å utforme et eller flere forslag til nasjonale bevaringsprogram/vernestrategier for istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg.

Aktuelt fra departementet

Familievern

78 millionar til tiltak for barn, unge og sårbare grupper

14.01.2022: Som følgje av pandemien og konsekvensane av smitteverntiltaka føreslår regjeringa å løyve 78 millionar kroner retta mot barn, unge og sårbare grupper. Pengane skal gå til ulike tiltak i regi av frivilligheita, som sosiale aktivitetar, hjelpetelefonar og tiltak for å førebyggje vald og overgrep.

Nes kirke i Luster, 1836

Skal utarbeide plan for bevaring av kyrkjer

03.01.2022: No skal våre kulturhistoriske viktige kyrkjer setjast istand og sikrast. Regjeringa gjev Riksantikvaren, i samarbeid med Den norske kyrkja, i oppdrag å utarbeide ei fagleg tilråding om korleis ein nasjonal plan for bevaringsarbeidet bør innrettast.