Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2017

Den som er under gjeldsordning eller har utleggstrekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

I 2014 ble nærmere regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som medgår til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. Forskriften kan leses her.

I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene skal justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. Med virkning fra 1. juli 2017, justeres satsene (kr pr. mnd.):

 

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2017) Tidligere sats (2016)
Enslig skylder 8 463 (8 289)
Gift/samboende skyldner 7 165 (7 018)
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 14 331 (14 036)

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2017) Tidligere sats (2016)
Barn 0-5 år                                                  2 709 (2 653)
Barn 6-10 år 3 592 (3 518)
Barn 11 år og mer 4 536 (4 443)

Forskriften om livsoppholdssatser er ikke gitt tilbakevirkende kraft, og gjelder således bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling eller besluttet utleggstrekk etter 1. juli 2014.

For gjeldsforhandlinger som ble åpnet før 1. juli 2014 gjelder fortsatt departementets rundskriv Q8 /2010. Dette gjelder også igangsatte gjeldsordninger hvor det er avtalt at skyldneren skal avsette den sats som gjelder "til enhver tid", eller lignende formulering (dynamisk gjeldsordning).

I disse ordningene vil det således ikke skje noen oppregulering så lenge ordningen løper. Satsene i forskrift skal heller ikke legges til grunn i saker om endring av gjeldsordning etter lovens kapittel 6 dersom åpning var skjedd før 1. juli 2014.

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 justeres i samsvar med endring i forskriftens § 5 slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2016) i parentes):

Barnets alder

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

212   (208) 

306  
(301)

385     (378)

443             (436)

Samværsklasse 2

701    (689)

1 012    (998)  

1 275  (1252) 

1 468(1444)

Samværsklasse 3

978 
(961)  

1 412 (1393)

1 778 (1747)

2 047 (2014)  

Samværsklasse 4

1 228 (1206)

1 773 (1748)

2 232 (2193)  

2 570(2529)

For nærmere orientering om forskriften og anvendelsen av satsene, se kongelig resolusjon av 13. juni 2014 (her).