Gjeldsordning

Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2022.

Personer som har gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller trekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

I 2014 ble regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som kan avsettes til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen (KPI).

Konsumprisindeksen har ifølge SSB steget med 5,7 prosent fra mai 2021 til mai 2022. I samsvar med dette reguleres satsene slik med virkning fra 1. juli 2022 (kr pr. mnd.):

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2022) Tidligere sats (2021)
Enslig skylder 9 758 9 232
Gift/samboende skyldner 8 263 7 817
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 16 526 15 634

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2022) Tidligere sats (2021)
Barn 0–5 år                                                  3 123 2 955
Barn 6–10 år 4 142 3 919
Barn 11 år og mer 5 230 4 948

Forskriften om livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk er ikke gitt tilbakevirkende kraft og gjelder dermed bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling eller besluttet utleggstrekk etter 1. juli 2014.

I saker hvor gjeldsforhandlinger ble åpnet før 1. juli 2014, gjelder fortsatt departementets rundskriv Q08/2010. Dette gjelder også igangsatte gjeldsordninger hvor det er avtalt at skyldneren skal avsette den sats som gjelder "til enhver tid", eller lignende formulering (dynamisk gjeldsordning). I disse ordningene vil det således ikke skje noen oppregulering i gjeldsordningsperioden.

Satsene i forskriften skal heller ikke legges til grunn i saker om endring av gjeldsordning etter lovens kapittel 6 dersom åpning var skjedd før 1. juli 2014.

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 og forskriftens § 5 justeres slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2021) i parentes):

Barnets alder

0–5 år

6–10 år

11–14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

276
(267)

365
(354)

479
(467)

550
(536)

Samværsklasse 2

913
(883)

1 209
(1 172)  

1 587
(1 546)

1 821
(1 775)

Samværsklasse 3

1 274
(1 232)  

1 686
(1 635)

2 213 
(2 157)

2 541 
(2 476)  

Samværsklasse 4

1 599
(1 546)

2 117
(2 053)

2 779
(2 708)  

3 190
(3 109)