Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2016

Den som er under gjeldsordning eller har utleggstrekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold. I 2014 ble nærmere regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som medgår til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. Forskriften kan leses her.

I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene skal justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. Med virkning fra 1. juli 2016, justeres satsene (kr pr. mnd.):

 

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2016) Tidligere sats (2015)
Enslig skylder 8 289 (8 048)
Gift/samboende skyldner 7 018 (6 814)
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 14 036 (13 628)

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2016) Tidligere sats (2015)
Barn 0-5 år                                                  2 653 (2 412)
Barn 6-10 år 3 518 (3 198)
Barn 11 år og mer 4 443 (4 039)

Forskriften om livsoppholdssatser er ikke gitt tilbakevirkende kraft, og gjelder således bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling eller besluttet utleggstrekk etter 1. juli 2014. For gjeldsforhandlinger som ble åpnet før 1. juli 2014 gjelder fortsatt departementets rundskriv Q8 /2010. Dette gjelder også igangsatte gjeldsordninger hvor det er avtalt at skyldneren skal avsette den sats som gjelder "til enhver tid", eller lignende formulering (dynamisk gjeldsordning). I disse ordningene vil det således ikke skje noen oppregulering så lenge ordningen løper. Satsene i forskrift skal heller ikke legges til grunn i saker om endring av gjeldsordning etter lovens kapittel 6 dersom åpning var skjedd før 1. juli 2014.

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 justeres i samsvar med endring i forskriftens § 5 slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2015) i parentes):

Barnets alder

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

208   (204) 

301    (297)

378     (357)

436             (420)

Samværsklasse 2

689    (677)

998    (981)  

1 252  (1184) 

1 444(1392)

Samværsklasse 3

961    (945)  

1 393 (1369)

1 747 (1651)

2 014 (1942)  

Samværsklasse 4

1 206 (1186)

1 748 (1719)

2 193 (2073)  

2 529 (2438)

For nærmere orientering om forskriften og anvendelsen av satsene, se kongelig resolusjon av 13. juni 2014 (her).