Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2018.

Den som er under gjeldsordning eller har utleggstrekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

I 2014 ble nærmere regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som kan avsettes til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. Forskriften kan leses her.

I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene skal justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. Med virkning fra 1. juli 2018, justeres satsene slik (kr pr. mnd.):

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2018) Tidligere sats (2017)
Enslig skylder 8 658 8 463
Gift/samboende skyldner 7 330 7 165
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 14 661 14 331

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2018) Tidligere sats (2017)
Barn 0-5 år                                                  2 771 2 709
Barn 6-10 år 3 675 3 592
Barn 11 år og mer 4 640 4 536

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 og forskriften § 5 justeres slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2017) i parentes):

Barnets alder

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

215  
(212) 

312 
(306)

390 
(385)

450 
(443)

Samværsklasse 2

712 
(701)

1 034 
(1 012)  

1 293 
(1 275) 

1 490  
(1 468)

Samværsklasse 3

993  
(978)  

1 442 
(1 412)

1 803 
(1 778)

2 078 
(2 047)  

Samværsklasse 4

1 246 
(1 228)

1 810 
(1 773)

2 263 
(2 232)  

2 609  
(2 570)

Forskriften om livsoppholdssatser er ikke gitt tilbakevirkende kraft og gjelder således bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling eller besluttet utleggstrekk etter 1. juli 2014. I saker hvor gjeldsforhandlinger ble åpnet før 1. juli 2014, gjelder fortsatt departementets rundskriv Q08/2010.

Det samme gjelder også igangsatte gjeldsordninger hvor det er avtalt at skyldneren skal avsette den sats som gjelder "til enhver tid" eller lignende formulering (dynamisk gjeldsordning). I disse ordningene vil det således ikke skje noen oppregulering så lenge ordningen løper.

Satsene i forskrift skal heller ikke legges til grunn i saker om endring av gjeldsordning etter lovens kapittel 6 dersom åpning var skjedd før 1. juli 2014.

 

Til toppen