Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2020.

Ved utleggstrekk i lønn mv. eller under gjeldsordning, har skyldneren rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

I 2014 ble nærmere regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som kan avsettes til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. Forskriften kan leses her.

I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene skal justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. Med virkning fra 1. juli 2020, justeres satsene slik (kr pr. mnd.):

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2020) Tidligere sats (2019)
Enslig skylder 8 989 8 874
Gift/samboende skyldner 7 611 7 513
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 15 223 15 028

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2020) Tidligere sats (2019)
Barn 0-5 år                                                  2 877 2 840
Barn 6-10 år 3 816 3 767
Barn 11 år og mer 4 818 4 756

Forskriften om livsoppholdssatser er ikke gitt tilbakevirkende kraft og gjelder således bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling eller besluttet utleggstrekk etter 1. juli 2014.

I saker hvor gjeldsforhandlinger ble åpnet før 1. juli 2014, gjelder fortsatt departementets rundskriv Q08/2010.

Dette gjelder også igangsatte gjeldsordninger hvor det er avtalt at skyldneren skal avsette den sats som gjelder "til enhver tid", eller lignende formulering (dynamisk gjeldsordning). I disse ordningene vil det således ikke skje noen oppregulering så lenge ordningen løper.

Satsene i forskrift skal heller ikke legges til grunn i saker om endring av gjeldsordning etter lovens kapittel 6 dersom åpning var skjedd før 1. juli 2014.

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 og forskriftens § 5 justeres slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2019) i parentes):

Barnets alder

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

256
(219)

353
(318)

457
(400)

528
(460)

Samværsklasse 2

849
(727)

1 167
(1 052)  

1 513
(1 323)

1 749
(1 525)

Samværsklasse 3

1 185
(1 014)  

1 629
(1 468)

2 111 
(1 846)

2 440 
(2 127)  

Samværsklasse 4

1 487
(1 273)

2 045
(1 843)

2 650
(2 317)  

3 063
(2 670)