Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2023.

Personer som har gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller trekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

I 2014 ble regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som kan avsettes til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen (KPI).

Konsumprisindeksen har ifølge SSB steget med 6,7 prosent fra mai 2022 til mai 2023. Det ble innført en ny sats («ungdomssats») for barn 15 år og over ved endring av forskriften om livsoppholdssatser ved gjeldsordning og utleggstrekk 9. juni 2023. Den nye satsen trådte i kraft 1. juli 2023.

Den øvre aldersklasse for livsoppholdssatser (barnetillegg) for barn har tidligere vært fra 11 år og over. Fra 1. juli 2023 innføres en ny klasse for barn i alderen 15 år og over. Hensikten med en «ungdomssats» er å forbedre de økonomiske rammene for barnefamilier ved gjeldsordning og utleggstrekk.

I samsvar med dette reguleres satsene slik med virkning fra 1. juli 2023 (kr pr. mnd.):

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2023) Tidligere sats (2022)
Enslig skylder 10 412 9 758
Gift/samboende skyldner 8 817 8 263
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 17 634 16 526

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2023) Tidligere sats (2022)
Barn 0–5 år                                                  3 332 3 123
Barn 6–10 år 4 420 4 142
Barn 11 år–14 år 5 580 5 230
Barn 15 år og oppover 6 418 5 230

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 og forskriftens § 5 justeres slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2022) i parentes):

Barnets alder

0–5 år

6–10 år

11–14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

305
(276)

407
(365)

531
(479)

605
(550)

Samværsklasse 2

1 011
(913)

1 348
(1 209)  

1 760
(1 587)

2 003
(1 821)

Samværsklasse 3

1 410
(1 274)  

1 881
(1 686)

2 455 
(2 213)

2 794 
(2 541)  

Samværsklasse 4

1 770
(1 599)

2 361
(2 117)

3 082
(2 779)  

3 507
(3 190)


Se også:
Forskrift om endring i forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot (Lovdata)