Livsoppholdssatser

Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2021.

Ved utleggstrekk i lønn mv. eller under gjeldsordning, har skyldneren rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.

I 2014 ble nærmere regler om nivået på den delen av underholdskostnadene som kan avsettes til forbruksutgifter (livsoppholdssatser) fastsatt i forskrift. Forskriften kan leses her.

I forskriften § 6 er det fastsatt at livsoppholdssatsene skal justeres årlig i samsvar med utviklingen i konsumprisindeksen. Med virkning fra 1. juli 2021, justeres satsene slik (kr pr. mnd.):

Livsoppholdssatser:

  Ny sats (2021) Tidligere sats (2020)
Enslig skylder 9 232 8 989
Gift/samboende skyldner 7 817 7 611
Skyldner som forsørger ektefelle/samboer 15 634 15 223

 

Barnetillegg:

                                                                             Ny sats (2021) Tidligere sats (2020)
Barn 0-5 år                                                  2 955 2 877
Barn 6-10 år 3 919 3 816
Barn 11 år og mer 4 948 4 818

Forskriften om livsoppholdssatser er ikke gitt tilbakevirkende kraft og gjelder således bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling eller besluttet utleggstrekk etter 1. juli 2014.

I saker hvor gjeldsforhandlinger ble åpnet før 1. juli 2014, gjelder fortsatt departementets rundskriv Q08/2010.

Dette gjelder også igangsatte gjeldsordninger hvor det er avtalt at skyldneren skal avsette den sats som gjelder «til enhver tid», eller lignende formulering (dynamisk gjeldsordning). I disse ordningene vil det således ikke skje noen oppregulering så lenge ordningen løper.

Satsene i forskrift skal heller ikke legges til grunn i saker om endring av gjeldsordning etter lovens kapittel 6 dersom åpning var skjedd før 1. juli 2014.

Det er særskilte satser for skyldnere som utøver samvær med egne barn de ikke har daglig omsorg for, jf. rundskriv Q8/2010 punkt 1.3 og forskriften § 5. Satsene i rundskriv Q08/2010 og forskriftens § 5 justeres slik (kr pr. mnd.):

 Samværstillegg (tidligere sats (2020) i parentes):

Barnets alder

0-5 år

6-10 år

11-14 år

15 år og mer

Samværsklasse 1

267
(256)

354
(353)

467
(457)

536
(528)

Samværsklasse 2

883
(849)

1 172
(1 167)  

1 546
(1 513)

1 775
(1 749)

Samværsklasse 3

1 232
(1 185)  

1 635
(1 629)

2 157 
(2 111)

2 476 
(2 440)  

Samværsklasse 4

1 546
(1 487)

2 053
(2 045)

2 708
(2 650)  

3 109
(3 063)