Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Parkerte elsparkesykler

Elsparkesykler: Tips om bruk og nye regler

Etter endringer i regelverket som trer i kraft 15. juni 2022, vil elsparkesykler bli omklassifisert fra sykkel til motorvogn. Les mer om hvilke trafikkregler som gjelder.

Flypassasjerer

Samferdselsnytt fra Norges EU-delegasjon

Hold deg oppdatert om transportsektoren i Europa gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel - og gjennom oversikten over aktuelle EU-høringer.

Dokumenter

Høring - Tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven. Departementet foreslår å innføre rett for innleide billettkontrollører (normalt vektere) til å fysisk holde tilbake passasjerer uten gyldig billett på kollektivtransport. Ansatte i kollektivtransportselskap har denne retten i dag.

Prop. 117 S (2021–2022)

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker. Fylkesveiprosjektet gjelder bygging av 3,9 km tofelts fylkesvei med forsterket midtoppmerking i ny trasé. I tillegg blir det orientert om oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 596 av 9. februar 2021 om å avvikle kravet om helseattest for eldre bilførere. Det blir også orientert om gebyrsatser for utstedelse av førerkort og andre rettighetsbevis, jf. kap. 4320, post 02 Diverse gebyrer.

Aktuelt fra departementet

Ny flyplass i Mo i Rana: Klart for oppstart av forberedende anleggsarbeider

– Nå er vi for alvor i gang med ny flyplass i Mo i Rana. Signeringen av de tre første kontraktene er på plass, og ESA har godkjent offentlig støtte til ny flyplass. Dette er gode nyheter og betyr at forberedende anleggsarbeid kan starte til høsten. Luftfarten spiller en helt spesiell og viktig rolle i Nord. Det er bra både for folk og næringsliv at Avinor og entreprenørene snart kan markere første spadetak, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.