Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Veiarbeid

Ny NTP i arbeid

Oppdrag nummer ein: Meir infrastruktur for pengane

Neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Nytten skal aukast, kostnadane skal ned, ny teknologi skal på plass. Samferdselsministeren har no fått svar på korleis dette kan skje.

Elsparkesykler parkert

Noen tips om bruk av elsparkesykler

Elsparkesykler har blitt populære i flere byer, men samtidig er det utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er noen enkle tips til tryggere bruk – som kan oppsummeres slik: Bruke vett og forstand i trafikken!

Elbiler som lades

Elbiler

Norge er elektrisk

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn oss. Det er nå over 250.000 elbiler her i landet - ni prosent av den totale norske bilparken. Hvordan klarte Norge å bli så elektrisk?

Dokumenter

Samferdselsbudsjettet 2020

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvidar bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013. Det sa samferdselsminister Jon Georg Dale i samband med at regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020.

Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

- Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har lagt fram ein rapport med innspel som eg tar med meg vidare. Vi har mellom anna fått råd om korleis vi bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Aktuelt fra departementet

Tungbilkontroll

Antallet ulykker med tunge kjøretøy går ned

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier, både sommer og vinter. Derfor har regjeringen gjennomført flere tiltak overfor transportbransjen de siste årene. I denne perioden har antallet ulykker med tunge kjøretøy gått ned. Samtidig er én ulykke én for mye, og arbeidet for å bedre trafikksikkerheten må fortsette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vegutbygging

Neste NTP: Svar frå etatar og verksemder

Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

- For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste NTP, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt, seier samferdselsministeren som i dag fekk svar frå transportverksemdene.

Til toppen