Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Vei og veitrafikk

Ny NTP i arbeid - svar på deloppdrag på høring

Neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Svarene på oppdragene som Samferdselsdepartementet har sendt ut er på høring fram til 1. juli 2020. – Disse svarene er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Drosjer

Løyver

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Her finner du informasjon om ulike løyver, vilkår og hvordan du søker.

Dokumenter

Ny NTP i arbeid

Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har mellom anna lagt fram råd om korleis Samferdselsdepartementet bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet.

Ny NTP i arbeid

Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP. Samferdselsdepartementet inviterer med dette til høring av transportvirksomhetenes svar på oppdragene. Høringsfrist er 1, juli 2020.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Avinor styrkes med fem milliarder kroner

- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å styrke Avinor med fem milliarder kroner for de utfordringene de allerede har, og fortsatt kommer til å ha i tiden framover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nett-tv

Se sendingen her

Ny NTP

Digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan

Opptak fra 11. mai: Digitalt folkemøte om ny Nasjonal transportplan (NTP) som legges fram våren 2021. Samferdselsminister Knut Arild Hareide kommenterer innspill fra folk flest direkte på Facebook og nett-tv. Med seg under sendingen har han lederne i Statens vegvesen, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor.

Til toppen