Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Veiarbeid

Ny NTP i arbeid

Oppdrag nummer ein: Meir infrastruktur for pengane

Neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Transportetatane har fått eit tydeleg oppdrag: Nytten skal aukast, kostnadane skal ned, ny teknologi skal på plass.

Fly

Norge skal gå i front

Luftfart og klima

Norges spredte bosetning gjør at innenlands flytrafikk er en sentral del av transporttilbudet. Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder. Det er regjeringens politikk at Norge skal gå i front for en mer miljøvennlig luftfart med mindre klimagassutslipp.

Lastebil

Fremtidens europeiske veisystem

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke for veitransport. Pakken har blitt lagt frem i tre deler og inneholder forslag til hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å påvirke utformingen av de endelige reglene.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet

Rapport fra et ekspertutvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet for å utrede implikasjoner av den raske teknologiske utviklingen for planlegging av fremtidens transportinfrastruktur.

Aktuelt fra departementet

Endeforankra flytebru. Illustrasjon: Vianova/Baezeni - SVV

Ny milepæl for Hordfast er nådd

Ny E39 Stord – Os skal gå via den sørlige kryssingen av Langenuen mellom Jektevik i Stord kommune og Hodnanes i Tysnes kommune. – Hordfast er et veldig viktig prosjekt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det binder sammen bo- og arbeidsregioner og reduserer reisetiden med én time. Dette vil få store positive konsekvenser og jeg er derfor veldig glad for at valget av trasé nå er landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Rapportoverrekkelse

Rapporten frå ekspertutvalet for teknologi og framtidas transport-infrastruktur er no på høyring

- Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har lagt fram ein rapport med innspel som eg tar med meg vidare. Vi har mellom anna fått råd om korleis vi bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Til toppen