Samferdselsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Mobilitets-og teknologirådet

Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver for smartere og grønnere transport

Grønn og digital konkurransekraft er viktig for Norge, og Mobilitets- og teknologirådet skal være en pådriver. Jeg er glad for at jeg fremover kan få gode råd fra næringslivsledere, fra forskning, industri og fra sektoren om hvordan vi best utnytter de mange mulighetene som ny teknologi representerer, sier Solvik-Olsen.

Pressetreff om NTP

Nasjonal transportplan 2018-2029 legges frem før påske

- Vi legger frem ny transportplan før påske. Den vil bety en bedre reisehverdag for veldig mange, økt konkurransekraft for næringslivet, samtidig som den vil bidra til det grønne skiftet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Samferdselsbudsjettet 2017

Regjeringa vil leggje til rette for eit moderne transportnett i Noreg med riks- og fylkesvegar, jernbane og anna kollektivtransport, og infrastruktur for luft- og sjøtransport som tek omsyn til framkome, miljø, transporttryggleik og tilgjenge. Løyvingane til veg, jernbane og kystformål er auka, og regjeringa overoppfyller planrammene i Nasjonal transportplan 2014–2023 for dei første fire åra av planperioden. Med budsjettforslaget er rammene overoppfylte med 9 mrd. kr etter fire år.

Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre

For aktører som vurderer å etablere datasentervirksomhet i Norge, er det mange faktorer som har betydning. Denne rapporten ser spesielt på behovet for god fiberkapasitet (mørk fiber, optisk kanal og andre transmisjonstjenester), lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i Norge og ut av landet.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet - blant annet meldinger, proposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo