Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for post- og televerksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Mobiltelefon

Høyring: Reduserte prisar for internasjonale samtalar og SMS

I EU blir det innført maksimalpriser på internasjonale samtalar og SMS frå 15. mai 2019. - Vi foreslår at tilsvarande maksimalpriser skal gjelde i Noreg frå same tidspunkt som dei vil gjelde i EU. Vi set difor fart på dette arbeidet allereie no, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Førerkort

Lovforslag

Fusk på førarprøva skal gi inntil 1 års karantene

- Ei lengre karantenetid for dei som fuskar enn for dei som stryk vil både opplevast som rettferdig og ha ein avskrekkande effekt, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Lagt fram 8. oktober 2018

Samferdselsbudsjettet 2019

Regjeringa Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjettet 2019 måndag 8. oktober. I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringa å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet - blant annet meldinger, proposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2019
Nasjonal transportplan 2018-2029

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo

Til toppen