Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for post- og televerksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Tromsø

Fremtidens veitransportsystem

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke for veitransport. Pakken har blitt lagt frem i tre deler og inneholder forslag til hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å påvirke utformingen av de endelige reglene. Regjeringen er blant annet svært opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Regjeringen ønsker ryddige konkurranseforhold innen transportnæringen, og arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket.

Veiarbeid

Ny NTP i arbeid

Oppdrag nummer ein: Meir infrastruktur for pengane

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Transportetatane har fått eit tydeleg oppdrag: Nytten skal aukast, kostnadane skal ned, ny teknologi skal på plass. – Samferdselsektoren er no godt rusta til å effektivisere innsatsen. I oppdraget til etatane og verksemdene våre legg eg vekt på at det skal tas nye grep for å få meir infrastruktur ut av kvar samferdselskrone, seier Dale.

Illustrasjon: Byvekstavtale

Statlege bidrag til storbyområde

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Et utkast til byvekstavtale for Trondheimsområdet er nå klart. Avtaleutkastet legger til rette for gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029. Totalt er det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Lagt fram 8. oktober 2018

Samferdselsbudsjettet 2019

Regjeringa Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjettet 2019 måndag 8. oktober. I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringa å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

Aktuelt fra departementet

Taxiskilt

Endringar i regelverket for drosjer: Eit betre drosjetilbod for kundane

- Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Vi forslår difor no å endre drosjereguleringa, for å få ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for innovasjon og valfridom for kundane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vegarbeid

Billigare utbygging av E18 kjem bilistane til gode

– Vi skal bygge saman bu- og arbeidsmarknader i heile landet. Det må vi gjere med omsyn til kostnadane. Dette har Nye Veier vist dei klarer. No skal dei starte opp utbygginga av E18 frå Langangen til Rugtvedt, seier samferdselsminister Jon Goerg Dale.

Til toppen