Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Veiarbeid

Ny NTP i arbeid

Oppdrag nummer ein: Meir infrastruktur for pengane

Neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Transportetatane fekk eit tydeleg oppdrag: Nytten skal aukast, kostnadane skal ned, ny teknologi skal på plass. Samferdselsministeren har no fått svar på korleis dette kan skje.

Elsparkesykler parkert

Noen tips om bruk av elsparkesykler

Elsparkesykler har blitt populære i flere byer, men samtidig er det utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er noen enkle tips til tryggere bruk – som kan oppsummeres slik: Bruke vett og forstand i trafikken!

Lastebil

Fremtidens europeiske veisystem

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke for veitransport. Pakken har blitt lagt frem i tre deler og inneholder forslag til hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å påvirke utformingen av de endelige reglene.

Dokumenter

Samferdselsbudsjettet 2020

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvidar bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013. Det sa samferdselsminister Jon Georg Dale i samband med at regjeringas forslag til statsbudsjett for 2020.

Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

- Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har lagt fram ein rapport med innspel som eg tar med meg vidare. Vi har mellom anna fått råd om korleis vi bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett 2020 mandag 7. oktober. På denne siden finner du samferdselsbudsjettet, fylkesoversikt, pressemeldinger og annen informasjon om satsinger fra Samferdselsdepartementet.

Vegutbygging

Neste NTP: Svar frå etatar og verksemder

Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

- For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste NTP, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Eg har difor bedt etatar og verksemder kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt, seier samferdselsministeren som i dag fekk svar frå transportverksemdene.

Til toppen