Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Veiarbeid

Ny NTP i arbeid

Meir infrastruktur for pengane

Neste Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Nytten skal aukast, kostnadane skal ned, ny teknologi skal på plass.

Elsparkesykler parkert

Noen tips om bruk av elsparkesykler

Elsparkesykler har blitt populære i flere byer, men samtidig er det utfordringer med uvettig bruk og kjøring. Her er noen enkle tips til tryggere bruk – som kan oppsummeres slik: Bruke vett og forstand i trafikken!

Elbiler som lades

Elbiler

Norge er elektrisk

Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn oss. Det er nå over 250.000 elbiler her i landet - ni prosent av den totale norske bilparken. Hvordan klarte Norge å bli så elektrisk?

Dokumenter

Samferdselsbudsjettet 2020

Regjeringa satsar på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og ei utviding av bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har mellom anna lagt fram råd om korleis Samferdselsdepartementet bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet.

Aktuelt fra departementet

aviser

Avisomdeling kvar dag over heile landet også dei neste åra

Det blir mogleg å få ferske aviser i postkassa frå måndag til laurdag over heile landet også etter at Posten byrjar å levere post annankvar dag frå 1. juli i år. Konkurransen om levering av abonnementsaviser i område utan eigne avisbodnett har resultert i ein pris som gjer det mogleg å oppretthalde dagens leveringsfrekvens dei neste åra.

Vegutbygging

Neste NTP: Svar frå etatar og verksemder

Slik er det mogleg å få meir samferdsel for pengane

For å få gjort alt vi har planar om og meir til i neste NTP, må vi ha betre kontroll på kostnadane og sørge for at vi får mest mogleg ut av kvar samferdselskrone. Etatar og verksemder er derfor bedne om å kna alle prosjekta sine i NTP, for å sjå kva moglegheiter vi har for å bygge smartare og meir kostnadseffektivt.

Til toppen