Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.
Taxiskilt

Nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november

- Vi har lenge sett at drosjemarkedet i Norge ikke har fungert godt nok, og utøvelsen av næringsvirksomheten har vært lite fleksibel og lite tilpasset etterspørselen. Derfor har regjeringen lenge ønsket å gjøre endringer i drosjeregelverket. Med de endringene som nå trer i kraft, sikrer vi en seriøs og trygg drosjenæring for både sjåfører og passasjerer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vei og veitrafikk

Ny NTP i arbeid - svar på deloppdrag har vært på høring

Ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Svarene på oppdragene som Samferdselsdepartementet har sendt ut var på høring fram til 1. juli og er nå publisert. – Disse svarene er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Drosjer

Løyver

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Her finner du informasjon om ulike løyver, vilkår og hvordan du søker.

Aktuelt fra departementet

Veiåpning E6

Norges lengste sammenhengende veiutbygging åpnet

– E6 Kolomoen-Moelv gjennom Innlandet er den lengste veistrekningen som er bygget i Norge noen gang. 43 kilometer bygget ferdig på 41 måneder er smått imponerende. Dette kommer folk og næringslivet til gode, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statsbudsjettet 2021

80 milliardar kroner til betre samferdsel over heile landet

– Regjeringa sin samferdselspolitikk bind land og folk tettare saman. Vi byggjer veg og bane i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig i ei tid der vi skal ta Noreg ut av koronakrisa. Med satsinga på både nye prosjekt og vedlikehald av det vi allereie har, gjer vi Noreg tryggare, betre og meir miljøvenleg. Med statsbudsjettet for 2021 viser vi igjen at samferdselssektoren er viktig for denne regjeringa. Vi skaper ei grøn framtid og får folk tilbake i arbeid, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.