Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

To rapporter: Framtidas transportbehov i Oslo krever store grep

- Den forventende befolkningsveksten i hovedstadsregionen vil utfordre transportsystemet både for person- og godstransport. Løsningene som er skissert i dag for å møte disse utfordringene, viser at vi må ta store grep, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslag om ny lov: Intelligente transportsystemer innenfor vegtransport, ITS-loven

- Ved hjelp av teknologi kan vi skape smartere og tryggere kjøretøy, og gi folk tilgang til oppdatert reiseinformasjon. Slik kan vi utnytte vår infrastruktur bedre, og samtidig gjøre den sikrere og mer brukervennlig. Nå fremmer vi derfor forslag til ITS-lov, som skal gi et nødvendig rammeverk for arbeidet med fremtidens smarte løsninger og systemer innenfor vegsektoren.

Dokumenter

Nytt utbyggingsselskap for veg

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Revidert nasjonalbudsjett 2015

255 millioner kroner mer til vegformål, ny tilskuddsordning for biogass i buss og styrking av nettsikkerheten.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo