Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Veiarbeid

Ny NTP i arbeid

Oppdrag nummer ein: Meir infrastruktur for pengane

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Transportetatane har fått eit tydeleg oppdrag: Nytten skal aukast, kostnadane skal ned, ny teknologi skal på plass.

Fly

Norge skal gå i front

Luftfart og klima

Norges spredte bosetning gjør at innenlands flytrafikk er en sentral del av transporttilbudet. Luftfart er viktig for folk og næringsliv, og gir både byer og distrikter rask tilgang til nasjonale og internasjonale kontakter og markeder. Det er regjeringens politikk at Norge skal gå i front for en mer miljøvennlig luftfart med mindre klimagassutslipp.

Lastebil

Fremtidens europeiske veisystem

EUs mobilitetspakke

Mobilitetspakken er EUs nye store regelverkspakke for veitransport. Pakken har blitt lagt frem i tre deler og inneholder forslag til hvordan fremtidens europeiske veitransportsystem skal se ut. Norge arbeider aktivt for å påvirke utformingen av de endelige reglene.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Lagt fram 8. oktober 2018

Samferdselsbudsjettet 2019

Regjeringa Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjettet 2019 måndag 8. oktober. I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringa å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

Aktuelt fra departementet

Østfoldlandskap

Mogleg å utvide rushtidstilbodet på Østfoldbanen

- Regjeringa vil gjere togtransport meir attraktivt i og mellom dei store byområda. Eg er oppteken av at dei reisande skal få eit betre togtilbod. Difor bad eg tidlegare i år Jernbanedirektoratet om å sjå på moglegheitene for å utvide rushtida på Austlandet. Vi skal no gå igjennom vurderinga frå Jernbanedirektoratet, som tilrår å auke rushtidtilbodet noko, ikkje minst på Østfoldbanen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

NTP-møte

Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Trøndelag og Møre og Romsdal har no spelt inn sine viktigaste utfordringar

Arbeidet med NTP 2022-2033 er i gang. I møte tysdag med samferdselsminister Jon Georg Dale, la Trøndelag og Møre og Romsdal fylkeskommunar og Trondheim kommune fram kva for transportutfordringar dei meiner er dei aller viktigast i sine regionar.

Til toppen