Samferdselsdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Statsbudsjettet 2017

Satsinga på samferdsel held fram

Regjeringa foreslår å løyve 62,4 milliardar kroner til samferdsel i 2017. Dette er ein auke på 4,4 prosent frå vedtatt budsjett 2016. Budsjettforslaget for 2017 fører til ei overoppfylling av den økonomiske ramma for dei fire første åra i Nasjonal transportplan 2014-2023 på i underkant av 9 milliardar kroner eller 4,5 prosent. Det er rundt 60 milliardar kroner meir enn i perioden 2010-2013.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Samferdselsbudsjettet 2017

Regjeringa vil leggje til rette for eit moderne transportnett i Noreg med riks- og fylkesvegar, jernbane og anna kollektivtransport, og infrastruktur for luft- og sjøtransport som tek omsyn til framkome, miljø, transporttryggleik og tilgjenge. Løyvingane til veg, jernbane og kystformål er auka, og regjeringa overoppfyller planrammene i Nasjonal transportplan 2014–2023 for dei første fire åra av planperioden. Med budsjettforslaget er rammene overoppfylte med 9 mrd. kr etter fire år.

Meld. St. 40 (2015–2016)

Stortingsmelding om arbeidet med trafikksikkerhet - samordning og organisering

Stortingsmeldingen beskriver hovedtrekk ved ulykkesbildet og ulykkesårsaker, i tillegg til framtidige utviklingstrekk og trafikksikkerhetsutfordringer. Meldingen gir videre en beskrivelse av sentrale aktører, tiltak og virkemidler i dagens trafikksikkerhetsarbeid. Områder der det er et særlig behov og potensial for ytterligere styrking av trafikksikkerhetsarbeidet trekkes fram.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet - blant annet meldinger, proposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo