Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Illustrasjon av veg

Nye Veier AS lokaliseres i Kristiansandsregionen

- Regjeringen vil bygge og vedlikeholde landets infrastruktur bedre. Gjennom bedre organisering og økte bevilgninger skal vi bygge infrastruktur for bedre bo- og arbeidsregioner. Et av grepene er etableringen av Nye Veier AS. Det er nå besluttet at selskapets hovedkontor lokaliseres i Kristiansandregionen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Alta er Årets trafikksikkerhetskommune 2015

– Alta er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2015. Kommunen står i en særstilling når det gjelder kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Alta har gjennom flere tiår arbeidet systematisk og målrettet for økt trafikksikkerhet, og satsingen har bidratt til en betydelig nedgang i alvorlige trafikkulykker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Nytt utbyggingsselskap for veg

Meld. St. 25 (2014-2015)

Meldingen gir en presentasjon av et nytt utbyggingsselskap for veg, med oppgaver, portefølje, finansiering og selskapsform. Meldingen gir også et rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren, og omtaler bompengereformen som omfatter omorganisering av bompengeselskapene og utstederrollen, rentekompensasjonsordning for bompengelån, endringer i Statens vegvesens oppgaver og gjennomgang av takst- og rabattsystemet.

Revidert nasjonalbudsjett 2015

255 millioner kroner mer til vegformål, ny tilskuddsordning for biogass i buss og styrking av nettsikkerheten.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo