Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.
Vei og veitrafikk

Ny NTP i arbeid - svar på deloppdrag har vært på høring

Ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Svarene på oppdragene som Samferdselsdepartementet har sendt ut var på høring fram til 1. juli og er nå publisert. – Disse svarene er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Drosjer

Løyver

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Her finner du informasjon om ulike løyver, vilkår og hvordan du søker.

Dokumenter

Rapport fra ekspertutvalg: På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet

Regjeringen satte i 2019 ned et ekspertutvalg som har sett på det framtidige inntektsbildet for bomringene. I rapporten anslås det at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030. Samtidig øker passeringene i bomringene med 25 prosent.

Ny NTP i arbeid

Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene utgjør samlet virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP og var på høring fram til 1. juli 2020.

Aktuelt fra departementet

Ekspertutvalg anbefaler å utrede veiprising samt å avvikle elbilfordeler i bomringene: Uten endringer vil framtidens bompengeinntekter falle betydelig

Med stadig flere elbiler på norske veier kan bompengeinntektene i bomringene bli redusert med 23 prosent fram mot 2030. – Vi har fortsatt mange oppgaver som må løses og vi må sikre en miljøvennlig byutvikling. Da trenger vi et bærekraftig bompengesystem og vi bør se på alternative løsninger som veiprising, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nett-tv

Se sendingen her

Nett-tv

Kva bør prioriterast i neste Nasjonal transportplan?

Torsdag 10. september møter samferdselsminister Knut Arild Hareide næringslivs- og interesseorganisasjonar for å få innspel om kva som bør prioriterast i neste Nasjonal transportplan (NTP 2022–2033).