Samferdselsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Tømmertransport

Stadig nye veistrekninger godkjent for modulvogntog

– Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene våre fordi det bidrar til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne. I 2014 gjorde vi modulvogntogordningen, som tillater vogntog på inntil 25,25 meter og 60 tonn, permanent. I 2015 etablerte vi kriterier som må være oppfylt før veistrekninger kan åpnes for slike vogntog. Stadig nye veistrekninger blir godkjent for modulvogntog, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Signering av bymiljøavtale for Oslo og Akershus

- Bymiljøavtalen mellom staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune gjer det enklare og raskare å nå felles mål - mellom anna om betre framkome og betre byar å leve i. Det seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som i dag tok imot den framforhandla bymiljøavtalen.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Samferdselsbudsjettet 2017

Regjeringa vil leggje til rette for eit moderne transportnett i Noreg med riks- og fylkesvegar, jernbane og anna kollektivtransport, og infrastruktur for luft- og sjøtransport som tek omsyn til framkome, miljø, transporttryggleik og tilgjenge. Løyvingane til veg, jernbane og kystformål er auka, og regjeringa overoppfyller planrammene i Nasjonal transportplan 2014–2023 for dei første fire åra av planperioden. Med budsjettforslaget er rammene overoppfylte med 9 mrd. kr etter fire år.

Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre

For aktører som vurderer å etablere datasentervirksomhet i Norge, er det mange faktorer som har betydning. Denne rapporten ser spesielt på behovet for god fiberkapasitet (mørk fiber, optisk kanal og andre transmisjonstjenester), lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i Norge og ut av landet.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet - blant annet meldinger, proposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo