Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.
Nett-tv Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Se sendingen her

Ny Nasjonal transportplan (NTP) lagt fram

Stortingsmeldingen om ny transportplan ble lagt fram 19. mars 2021. Her kan du lese den og se regjeringens presentasjon. Planen skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Barnetegning av by og transport

Les Nasjonal transportplan 2022-2033

Meld. St. 20 (2020–2021)

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede målet for sektoren: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene. Regjeringen vil utvikle alle transportformene videre. Planen skal bidra til en enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

Dokumenter

Prop. 193 S (2020–2021)

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram nokre saker som gjeld luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane. Det blir foreslått nye og endra kostnadsrammer for ny lufthamn ved Mo i Rana, i to vegprosjekt og to jernbaneprosjekt, og fullmakt til å valutakursjustere kostnadsramma for kjøp av 30 nye lokaltog. Vidare blir det i pkt. 6 gjort greie for oppfølginga av tre oppmodingsvedtak. Det blir òg m.a. orientert om nedlegging av Namsosbana og Valdresbana.

Nasjonal transportplan

Meld. St. 20 (2020–2021)

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede målet for transportsektoren, som er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Transportplanen gir rammene for utviklingen av transportsystemet og –tilbudet i tolvårsperioden, med spesiell vekt på prioriteringer i de første seks årene.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. Budsjettdokumentet og pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet finner du på departementenes budsjettside:

Revidert nasjonalbudsjett

Meir pengar til vedlikehald av riksvegane og til lokale gang- og sykkelvegar

- Vi må ta vare på det vi allereie har. Denne regjeringa har satsa ambisiøst på å redusere vedlikehaldsetterslepet både på veg og bane. No aukar vi løyvinga til drift og vedlikehald av riksvegar med om lag 250 millionar kroner. I tillegg ønsker vi å bruke 212 millionar kroner til lokale tiltak i Bergensområdet og Trondheimsområdet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.