Samferdselsdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Aktuelt nå

Nå kan alle søke midler til lokale tiltak for trafikksikkerhet

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Vi deler i år ut åtte millioner kroner til lokale tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Søknadsfrist er 1. mai.

Aust-vest-sambanda: Rapport frå ekstern kvalitetssikrar er klar

- Konseptvalutgreiingane av strekningane rv 52 og rv 7 Gol-Voss og E134 Gvammen-Vågsli om traséval gjennom Telemark, er no vurdert av ein ekstern kvalitetssikrar. Samstundes har dei vore på høyring. Kvalitetssikrar støttar Vegvesenets tilråing om at rv 52, saman med E134, vil vere det beste alternativet når ein skal velje hovudvegsamband mellom Austlandet og Vestlandet. No skal vi vurdere forslaga, før vi tar ei avgjerd, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017

Samferdselsbudsjettet 2017

Regjeringa vil leggje til rette for eit moderne transportnett i Noreg med riks- og fylkesvegar, jernbane og anna kollektivtransport, og infrastruktur for luft- og sjøtransport som tek omsyn til framkome, miljø, transporttryggleik og tilgjenge. Løyvingane til veg, jernbane og kystformål er auka, og regjeringa overoppfyller planrammene i Nasjonal transportplan 2014–2023 for dei første fire åra av planperioden. Med budsjettforslaget er rammene overoppfylte med 9 mrd. kr etter fire år.

Kartlegging og vurdering av infrastruktur som kan nyttiggjøres av datasentre

For aktører som vurderer å etablere datasentervirksomhet i Norge, er det mange faktorer som har betydning. Denne rapporten ser spesielt på behovet for god fiberkapasitet (mørk fiber, optisk kanal og andre transmisjonstjenester), lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i Norge og ut av landet.

Finn dokument

Finn dokumenter fra Samferdselsdepartementet - blant annet meldinger, proposisjoner og høringer.

Statsbudsjettet 2017

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 919 14 777
Adresse: Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59 (R5), Oslo