Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Tegning av ulike transportformer og mennesker ved et norgeskart

Nasjonal transportplan 2022–2033

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) skal bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

Flypassasjerer

Samferdselsnytt fra Norges EU-delegasjon

Hold deg oppdatert om transportsektoren i Europa gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel - og gjennom oversikten over aktuelle EU-høringer.

Dokumenter

Prop. 111 S (2021–2022)

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram nokre saker som gjeld veg, særskilde transporttiltak og transport i byområda mv. Det blir føreslått å oppheve eit oppmodingsvedtak og gjort greie for oppfølginga av tre andre slike vedtak.

Høring - forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

Samferdselsdepartementet sender på høring forslag til endringer i yrkestransportloven, yrkestransportforskriften og kjøretøyforskriften. Departementet foreslår blant annet at å stille krav om at den som driver drosjevirksomhet skal ha tilstrekkelig faglig kompetanse og stille økonomisk garanti som bevis på tilfredsstillende økonomisk evne.

Aktuelt fra departementet

""

Revidert nasjonalbudsjett

59 millionar kroner ekstra til gratis ferjer

– For mange er ferja livsnerven i kvardagen. Det tar denne regjeringa på alvor. No foreslår vi derfor å løyve 59 millionar kroner ekstra til gratis ferjer. Da legg vi til rette for at mange ferjestrekningar i utkantstrøk blir gratis, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i samband med at revidert nasjonalbudsjett var lagt fram i dag.

Veibygging

Samferdselsministeren har mottatt Statens vegvesen si tilråding om gjennomføringsrekkefølga for store vegprosjekt dei neste åra

- Sjølv om signala er tydelege på at det kan bli mindre pengar til samferdsel framover enn tenkt, skal det byggast ei rekke nye vegar framover. Men den økonomiske situasjonen Norge står i, gjer det er viktigare en nokosinne å få mest mogleg samferdsel for pengane, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. – I dag har eg fått eit viktig fagleg innspel som eg vil ta med meg vidare når eg etter kvart må gjere vanskelege prioriteringar.