Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister og fungerande justis- og innvandringsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for post- og televerksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Drosjer

Debattinnlegg

Framleis høge krav til drosjenæringa

- Ny teknologi har endra folks forventningar til drosjetilbodet. Vi ønsker større konkurranse i byane og moglegheit for bruk av ny teknologi, samtidig som vi sikrar tilbodet i distrikta, skriv samferdselsminister Jon Georg Dale i dette innlegget. Regjeringa jobbar med nye reglar for drosjenæringa og eit forslag til nytt regelverk har vore på høyring. Truleg vert nye reglar lagt fram for Stortinget før sommaren.

Illustrasjon: Byvekstavtale

Statlege bidrag til storbyområde

Trondheimsområdet får byvekstavtale

Et utkast til byvekstavtale for Trondheimsområdet er nå klart. Avtaleutkastet legger til rette for gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029. Totalt er det er satt av om lag 66,4 milliarder kroner til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen.

Veiarbeid

Ny NTP i arbeid

Oppdrag nummer ein: Meir infrastruktur for pengane

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Transportetatane har fått eit tydeleg oppdrag: Nytten skal aukast, kostnadane skal ned, ny teknologi skal på plass. – Samferdselsektoren er no godt rusta til å effektivisere innsatsen. I oppdraget til etatane og verksemdene våre legg eg vekt på at det skal tas nye grep for å få meir infrastruktur ut av kvar samferdselskrone, seier Dale.

Dokumenter

Lagt frem 5. april 2017

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018–2029 er en plan for hvordan man de neste tolv årene skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken, som er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette målet peker ut retningen for utviklingen av transportsystemet frem mot 2050 og gir rammen for innsatsen i denne transportplanen.

Lagt fram 8. oktober 2018

Samferdselsbudsjettet 2019

Regjeringa Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjettet 2019 måndag 8. oktober. I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringa å løyve 73,1 milliardar kroner til samferdsel. Dette er ein auke på 5,4 milliardar kroner eller 7,9 prosent frå saldert budsjett 2018. Med dette forslaget har samferdselsbudsjettet auka med heile 75 prosent sidan 2013.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon: Førerkort

Brexit: Norske førerkort vil gjelde i Storbritannia

Det er fortsatt uavklart hva som skjer med Storbritannias varslede utmelding av EU. Storbritannia kommer uansett til å anerkjenne norske førerkort på det britiske veinettet. For personer med britisk førerkort som ønsker å kjøre i Norge, finnes det i de fleste tilfeller ordninger som legger til rette for dette. Men norske myndigheter arbeider for å forenkle deler av regelverket.

Lastebil på vintervei

Skjerpa krav til vinterdekk for tunge køyretøy

– Det skal vere trygt å ferdes på norske vintervegar. Difor har eg no bedt Vegdirektoratet skjerpe reglane for vinterdekk for tunge køyretøy ytterlegare. Farlege vogntog skal bort frå norske vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Til toppen