Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.
Taxiskilt

Nytt drosjeregelverk trer i kraft 1. november

- Vi har lenge sett at drosjemarkedet i Norge ikke har fungert godt nok, og utøvelsen av næringsvirksomheten har vært lite fleksibel og lite tilpasset etterspørselen. Derfor har regjeringen lenge ønsket å gjøre endringer i drosjeregelverket. Med de endringene som nå trer i kraft, sikrer vi en seriøs og trygg drosjenæring for både sjåfører og passasjerer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vei og veitrafikk

Ny NTP i arbeid - svar på deloppdrag har vært på høring

Ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid og blir lagt fram våren 2021. Svarene på oppdragene som Samferdselsdepartementet har sendt ut var på høring fram til 1. juli 2020 og er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet.

Drosjer

Løyver

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Her finner du informasjon om ulike løyver, vilkår og hvordan du søker.

Dokumenter

Samferdselsbudsjettet 2021

I forslaget til statsbudsjettet for 2021, foreslår regjeringen å bevilge 80,1 milliard kroner til samferdsel. Her kan du lese samferdselsbudsjettet for neste år.

Rapport fra bomringutvalget: På veg mot et bedre bomsystem. Utfordringer og muligheter i det grønne skiftet

Regjeringen satte i 2019 ned et ekspertutvalg som har sett på det framtidige inntektsbildet for bomringene. I rapporten anslås det at årlige inntekter fra bomringene i Trondheim, Bergen, Nord-Jæren og Oslo vil gå ned i gjennomsnitt 23 prosent, tilsvarende 1,4 milliard kroner, fram mot 2030. Samtidig øker passeringene i bomringene med 25 prosent.

Aktuelt fra departementet

Lise-Kristins tegning

Nasjonal transportplan

Barnas transportplan kommer snart – med god hjelp fra over 400 barn

Når ny Nasjonal transportplan legges fram våren 2021, kommer det også en ny Barnas transportplan. Barn og unge får nemlig sitt eget kapittel i transportplanen, og barna selv har vært med på å påvirke innholdet.

No kjem E18 Dørdal–Tvedestrand

- Ein ny E18 frå Dørdal til Tvedestrand vil bety mykje for så vel trafikktryggleiken som for regional utvikling. Med trafikksikker firefelts veg forsterkar og vidareutviklar vi E18 som ei hovudferdselsåre mellom Østlandet og Sør-Vestlandet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.