Samferdselsdepartementet

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.
Parkerte elsparkesykler

Elsparkesykler: Tips om bruk og nye regler

Etter endringer i regelverket som trådte i kraft 15. juni 2022, er elsparkesykler omklassifisert fra sykkel til motorvogn. Les mer om hvilke trafikkregler som gjelder.

Flypassasjerer

Samferdselsnytt fra Norges EU-delegasjon

Hold deg oppdatert om transportsektoren i Europa gjennom samferdselsrådens nyhetsbrev fra Brussel - og gjennom oversikten over aktuelle EU-høringer.

Dokumenter

Høring - Tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører

Samferdselsdepartementet sender på høring et forslag til endringer i jernbaneloven og yrkestransportloven. Departementet foreslår å innføre rett for innleide billettkontrollører (normalt vektere) til å fysisk holde tilbake passasjerer uten gyldig billett på kollektivtransport. Ansatte i kollektivtransportselskap har denne retten i dag.

Prop. 117 S (2021–2022)

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen i Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker. Fylkesveiprosjektet gjelder bygging av 3,9 km tofelts fylkesvei med forsterket midtoppmerking i ny trasé. I tillegg blir det orientert om oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 596 av 9. februar 2021 om å avvikle kravet om helseattest for eldre bilførere. Det blir også orientert om gebyrsatser for utstedelse av førerkort og andre rettighetsbevis, jf. kap. 4320, post 02 Diverse gebyrer.

Aktuelt fra departementet

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023 6. oktober kl. 10.00. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om budsjettet fra Samferdselsdepartementet.

Ny Nasjonal transportplan kommer ett år tidligere

– Regjeringen vil legge fram ny Nasjonal transportplan allerede våren 2024, ett år tidligere enn planlagt. Det vil legge til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og styrke transportplanen som et troverdig styringsinstrument. Dagens nasjonale transportplan er ikke lenger realistisk gitt utfordringene Norge står overfor. Vi må ha en transportplan som er oppdatert og tilpasset Norges framtidige transportbehov, samtidig som de økonomiske rammene er mulig å følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.