Samferdselsdepartementet

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Tema og innsikt

Vei og veitrafikk

Ny NTP i arbeid - svar på deloppdrag har vært på høring

Ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) er i arbeid. Svarene på oppdragene som Samferdselsdepartementet har sendt ut var på høring fram til 1. juli og er nå publisert. – Disse svarene er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Drosjer

Løyver

Et løyve gir rett til å drive transport mot vederlag og er en godkjenning fra myndighetene på at man oppfyller kravene til å drive transportvirksomhet. Her finner du informasjon om ulike løyver, vilkår og hvordan du søker.

Dokumenter

Ny NTP i arbeid

Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Ny teknologi vil vere ein del av løysinga på mange av utfordringane i transportsektoren. Det uavhengige ekspertutvalet har mellom anna lagt fram råd om korleis Samferdselsdepartementet bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få endå betre løysingar og auke lønnsemda for samfunnet.

Ny NTP i arbeid

Nasjonal transportplan 2022-2033: Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har gitt deloppdrag til virksomhetene på tema som er viktige for neste NTP. Svarene utgjør samlet virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP og var på høring fram til 1. juli 2020.

Aktuelt fra departementet

Regjeringa vil sikre gode tenester for trafikantar i heile landet

– For regjeringa er det avgjerande å sikre gode tenester for trafikantar i heile landet. Særleg for dei tenesta som framleis krev oppmøte må det vere eit tilgjengeleg tilbod rundt i heile landet. Vi har no nøye vurdert forslaga frå Statens vegvesen, men også lytta til innspel og forslag frå lokale aktørar. Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Avinor styrkes med fem milliarder kroner

- Luftfartsbransjen og Avinor er spesielt hardt rammet av koronakrisen. Gjennom revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å styrke Avinor med fem milliarder kroner for de utfordringene de allerede har, og fortsatt kommer til å ha i tiden framover, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Til toppen