Klima og miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Mottok rapport fra ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

28.10.2016: Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte i dag sin rapport med forslag og anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Ny-Hellesund kulturmiljø er fredet

21.10.2016: Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. I dag freder regjeringen denne sørlandsidyllen.

Ny avtale skal redusere bruk av sterke klimagasser

15.10.2016: 197 land er blitt enige om å redusere den globale bruken de sterke HFK-klimagassene som blant annet brukes i luftkjølingsanlegg (air-condition), frysebokser i butikker og i større kjøleanlegg over hele verden. Noen HFK-gasser er flere tusen ganger så sterke som klimagassen CO2, og bidrar til å øke tempoet på den globale oppvarmingen

Flere saker om Klima og miljø

Dokumenter

Rapport

Grønn konkurransekraft

28.10.2016: I rapporten legger ekspertutvalget frem forslag til en nasjonal strategi for hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting. Utvalget legger til grunn at Norge skal redusere sine klimagassutslipp med minst 40 prosent innen 2030 og bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Høring

Forslag til klimalov - høring

27.09.2016: Klima- og miljødepartementet foreslår å lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen skal hvert år rapportere til Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene. Høringsfrist: 09.12.2016.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo