Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Luftfoto Amazonas regnskog

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Illustrasjonsbilde

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Enova overført til Klima- og miljødepartementet fra 1. mai

03.05.2018: Fra 1. mai overtok Klima- og miljødepartementet eierskapet av Enova fra Olje- og energidepartementet.

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell

20.04.2018: Regjeringen utvider i dag Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ved å verne det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Nasjonalparken øker da med over 130 kvadratkilometer. I tillegg opprette regjeringen et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer. Gjennom konstruktiv dialog med lokalsamfunnet har vi funnet gode løsninger for beitenæringen og reiseliv.

Fast grense for automatisk fredete samiske kulturminner

02.03.2018: Regjeringen foreslår at det settes en fast grense, år 1917, for automatisk fredning av samiske kulturminner. Til nå har alle samiske kulturminner over 100 år automatisk blitt fredet, slik at grensen har blitt flyttet år for år.

Alle saker om Klima og miljø

Dokumenter

Strategi

Nasjonal pollinatorstrategi

29.06.2018: Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt

Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

15.06.2018: Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo