Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Luftfoto Amazonas regnskog

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Illustrasjonsbilde

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Ein heilskapleg plan for bevaring av marin natur

09.04.2021: Noreg forvaltar havområde med verdskjende fjordar, ein særprega skjergard, unike kaldvasskorallar, opne havområde og djuphav med verdifull natur på havbotnen. I dag legg regjeringa fram ei stortingsmelding med ein heilskapleg plan for bevaring av slike viktige område for marin natur.

Felles løft for Oslofjorden

30.03.2021: Regjeringa ønsker at Oslofjorden skal vere rein, rik på liv og tilgjengeleg for alle. No legg regjeringa fram ein heilskapleg tiltaksplan for Oslofjorden med regjeringa sine viktigaste prioriteringar for å gjere miljøtilstanden i Oslofjorden betre.

Dokumenter

Meld. St. 29 (2020–2021)

Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur

Regjeringa ser med denne meldinga framover mot vidareutvikling av den delen av havforvaltninga som handlar om bevaring av viktige område for marin natur.

Meld. St. 13 (2020–2021)

Klimaplan for 2021–2030

Meldinga presenterer politikken til regjeringa for å redusere klimagassutsleppa i perioden 2021-2030 i tråd med Noregs klimamål og i samarbeid med EU. Eit sentralt element i planen er politikk for å kutte dei ikkje-kvotepliktige utsleppa (utslepp frå transport, jordbruk med meir) med 45 prosent innan 2030.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 57 11
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter i Klima- og miljødepartementet
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo