Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Luftfoto Amazonas regnskog

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Illustrasjonsbilde

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Høring av konsekvensutredning for mulig deponi i Brevik

05.09.2018: Klima- og miljødepartementet legger nå konsekvensutredningen for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik ut på høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller og skal gi informasjon om gruvens egnethet til deponi og mulige konsekvenser for miljø og samfunn.

Norske utslipp av klimagasser gikk ned i 2017

15.08.2018: Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med rundt 1,7 prosent, eller i underkant av 900 000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2016 og 2017. Den viktigste årsaken er redusert bruk av fossile brensler til veitrafikk.

Ny handlingsplan for friluftsliv

24.07.2018: Regjeringen har vedtatt en ny handlingsplan for friluftsliv. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak og føringer, og omfatter både ivaretakelse og utvikling av arealer og motivering til friluftsliv.

Alle saker om Klima og miljø

Dokumenter

Høringfristen var 08.10.2018

Kort høringsfrist: forslag til forskriftsendring – midlertidig videreføring av forsøksordning for mer effektiv felling av jerv

17.09.2018: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst. Det foreslås at bestemmelsene i §§ 29a og 34 om adgang til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og adgang til å benytte elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, midlertidig gjeninnføres.

Høring

Høring av konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik

05.09.2018: Klima- og miljødepartementet legger med dette konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik ut på offentlig høring. Konsekvensutredningen er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Til toppen