Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Luftfoto Amazonas regnskog

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Illustrasjonsbilde

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Skal fase ut klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart

13.04.2018: Klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Det har FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008. Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret.

Rovdyrskader på sau mer enn halvert siste ti år

08.02.2018: Det har vært en halvering av antall sauebønder som har opplevd rovdyrskader de siste ti årene. En tydelig praktisering av soneforvaltningen og færre rovdyr kan forklare utviklingen.

Fast grense for automatisk fredete samiske kulturminner

02.03.2018: Regjeringen foreslår at det settes en fast grense, år 1917, for automatisk fredning av samiske kulturminner. Til nå har alle samiske kulturminner over 100 år automatisk blitt fredet, slik at grensen har blitt flyttet år for år.

Alle saker om Klima og miljø

Dokumenter

Høringsfrist: 21.06.2018

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

21.03.2018: Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver på høring.

Avsluttet høring

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sendte 16.02.2018 på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. Høringsfristen var 15.03.2018. Høringssvarene er publisert.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo