Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Fra Skjennungen i Nordmarka

Stortingsmelding om friluftsliv

Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv

Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene

Hogst-mafia arrestert i Peru

Peru bruker for første gang loven mot organisert kriminalitet til å bekjempe ulovlig hogst av regnskogen i Amazonas.

Furuskog

Vernar 17 skogsområde i sju fylke

Regjeringa har vedtatt å verne 17 skogområde, frå Aust-Agder i sør til Troms i nord. Det blir verna 83 kvadratkilometer, og om lag 45 kvadratkilometer av dette er produktiv skog. Det blir flest skogreservat i Østfold, medan Vikerfjell i Buskerud blir eit av landets største på i alt 80 km2.

Flere saker om Klima og miljø

Dokumenter

Høring

Forslag til klimalov - høring

27.09.2016: Klima- og miljødepartementet foreslår å lovfeste at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Regjeringen skal hvert år rapportere til Stortinget om utviklingen i klimagassutslippene. Høringsfrist: 09.12.2016.

Høring

Høring - forslag til endringer i regelverket om konsekvensutredninger

29.09.2016: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet legger frem forslag til felles forskrift om konsekvensutredninger på høring. Høringsfrist: 02.12.2016.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo