Klima og miljø

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Norges klimapolitikk

Klimaforliket fra 2008 inneholder mål i klimapolitikken og virkemidler, mens klimaforliket fra 2012 viderefører målene, men gir flere nye virkemidler for å nå målene

Kunnskap om natur

Naturforvaltinga skal bygge på kunnskap. Vi treng kunnskap om mangfaldet av natur, kvar det er, korleis det utviklar seg over tid og korleis vi skal klare å ta vare på det for framtida. Slik kunnskap får vi frå kartlegging, overvaking og forsking. Vi må sørgje for at vi har god nok kunnskap og at kunnskapen blir brukt.

Kulturminne og kulturmiljø

Kulturminna og kulturmiljøa våre kan fortelje oss historier om korleis menneska før oss har levd og verka, korleis dei har tilpassa seg naturen.

Aktuelt nå

Verner 18 skogområder i åtte fylker

16.12.2016: Regjeringen har i dag vernet 18 skogområder i åtte fylker. Det meste av arealet er frivillig vern av privateid skog, mens ett område er offentlig eid skog.

To nye nasjonalparker er vedtatt på Jomfruland og Raet

16.12.2016: Jomfruland nasjonalpark i Telemark fylke og Raet nasjonalpark i Aust-Agder fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Norge har nå 39 nasjonalparker på fastlandet.

Våtmarkenes betydning for samfunnet skal utredes

15.12.2016: Våtmarkene er blant de mest produktive økosystemene på jorda og kalles økologiske supersystemer. For første gang skal Norge få en tverrfaglig rapport om hva våtmarkene betyr for samfunnet. Utredningen skal lages av et ekspertpanel med bred faglig kompetanse.

Flere saker om Klima og miljø

Dokumenter

Prop. 63 L (2016–2017)

Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

03.03.2017: Regjeringen legger frem en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven om lisensfelling av ulv. Lovendringen vil gi rovviltforvaltningen en noe større mulighet for felling av ulv og skape bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Proposisjonen inneholder også en meldingsdel hvor det redegjøres for dagens hjemmelsgrunnlag for felling av ulv.

Høring

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

23.12.2016: Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag om å oppheve forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende. Høringsfrist: 23.03.2017.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet klima og miljø. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter (947 82 505)
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.