Klima og miljø

Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Smeltende isbre

Norges klimapolitikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030.

Blomstereng

Kunnskap om natur

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.

EUs klimapakke Klar for 55 (Fit for 55)

EUs klimapakke Klar for 55

Klimapakken "Fit for 55" skal gjøre at EU når målet om å redusere netto utslipp av klimagasser med 55 prosent fra 1990 til 2030.

Aktuelt nå

Nyhet

Ny raudliste syner at vi må gjere meir for å redda truga artar

24.11.2021: Den nye raudlista frå Artsdatabanken fortel at det går feil veg med mange artar i Noreg. Regjeringa vil gjere meir for å redda norske artar frå å døy ut.

Nyhet

Tilrår ikkje ekstraordinære uttak av villrein på Hardangervidda

23.11.2021: Mattilsynet og Miljødirektoratet er samde i si tilråding til departementa. Saman med innspel frå lokal forvaltning og folkevalde legg tilråinga eit godt fagleg grunnlag for vidare handtering av skrantesjuke hos villrein på Hardangervidda.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S Tillegg 1 (2021–2022)

8. november 2021 la regjeringen Støre frem sitt tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022.

Statsbudsjettet 2022

Prop. 1 S (2021–2022)

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Klima- og miljødepartementet.

Kontakt

Klima- og miljødepartementet

Telefon: 22 24 57 11
Pressevakt: 947 82 505 (ikke sms)
Pressekontakt: Pressekontakter i Klima- og miljødepartementet
Adresse: Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20, 0153 Oslo