Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Internasjonalt klima- og miljøarbeid

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å løse klima- og miljøutfordringene. Norge samarbeider tett med EU om miljøspørsmål. I tillegg deltar vi aktivt i internasjonale prosesser og støtter tiltak i utviklingsland.

Internasjonale klima- og miljøavtaler

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for forhandling, gjennomføring og oppfølging av internasjonale klima og miljøkonvensjoner

Dette er folkerettslig bindende avtaler mellom land eller internasjonale organisasjoner for å sikre miljøet og verdens felles natur- og kulturarv. Ved å inngå internasjonale miljøkonvensjoner har det internasjonale samfunn tatt et felles ansvar for å sikre at menneskelig aktivitet ikke motvirker et mest mulig stabilt klima og godt miljø.

Parisavtalen var et vendepunkt for det internasjonale samarbeidet på klimaområdet. Mye av arbeidet på klimaområdet fokuseres nå oppfølging av denne avtalen. Norge er en viktig brobygger i de internasjonale klimaforhandlingene.

FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål ble vedtatt i FNs generalforsamling i september 2015. De 17 bærekraftsmålene, med 169 delmål er et veikart for å sikre global bærekraftig utvikling innen 2030. Bærekraftsmålene skal hjelpe alle land med å balansere økonomisk, sosial og miljømessig utvikling, og bidra til varig fattigdomsreduksjon. Bærekraftsmålene er globale, men alle land må bidra nasjonalt og internasjonalt for å oppnå en globale bærekraftig utvikling.

Norge var ett av de først landene i verden som rapporterte på oppnåelse av bærekraftsmålene i FN i juli 2016 .

Multilateralt samarbeid

FNs miljøprogram

FNs miljøprogram  er en viktig samarbeidspartner for Norge. FNs miljøprogram  bidrar blant annet med viktig kunnskap om klodens miljøtilstand og årsakene til miljøproblemene. FNs miljøprogram kommer også med viktig informasjon og forslag til nye løsninger og hvordan grønn vekst kan oppnås. Dette hjelper FNs medlemsland med å lage bedre miljøpolitikk og sikre en bærekraftig utvikling.

Kortlivede klimadrivere

Norge er en pådriver for å også redusere utslipp av klimagasser og partikler som  fører til oppvarming på kort sikt. Dette skjer ofte ved å redusere kortlivede klimadrivere (metan, hydrofluorkarboner, og svart karbon/sot) og Norge er blant annet engasjert i Koalisjonen for ren luft og klima, Climate and Clean Air Coalition (CCAC) og gjennom Arktisk Råd. Innsatsen gir både helsegevinster og rask klimagevinst.

Samarbeid for grønn utvikling

FNs Bærekraftsmål og den globale klimaavtalen setter en retning for hvordan land skal utvikle seg. Norge støtter initiativ som bidrar til å gjøre det enklere for fattige land å velge en grønn utviklingsvei.

Les mer om initiativene:

Finansiering

Mobilisering av kapital og finansiering av klimatiltak i utviklingsland er viktig for  gjennomføring av Parisavtalen. Det grønne klimafondet, som Norge er en bidragsyter til, spiller en avgjørende rolle med å sørge for at utviklingsland får tilgang til klimafinansiering som møter deres behov. Norge er blant de verdensledende når det gjelder klimafinansiering. Vårt viktigste bidrag er Regjeringens Klima og skoginitiativ som hjelper land som har vært avhengig av inntekter fra avskoging til å velge en mer miljøvennlig retning.

Vi er også en viktig bidragsyter til Den globale miljøfasiliteten (GEF). Dette er finansieringsmekanismen til de multilaterale miljøkonvensjonene.

For å løse miljøproblemene er det ikke nok med offentlige penger. Norge jobber for at det skal bli enklere og mer lønnsomt for privat sektor å bruke pengene sine til miljøvennlige investeringer. Norge er en pådriver i arbeidet for å sette en pris på klimagassutslipp og internasjonalt samarbeid om utslippskutt ved bruk av markedsmekanismer. Prising av utslipp er et effektivt virkemiddel for å få produsenter, investorer og forbrukere til å redusere sine klimagassutslipp. Under Parisavtalen er det også åpnet for at land kan samarbeide om gjennomføring av tiltak. Bruk av slike markedsmekanismer, der utslippsgevinsten deles mellom samarbeidende land, kan bidra til økte ambisjoner ved at land forplikter seg til høyere utslippskutt enn de ville gjort uten tilgang på slike mekanismer.

Bilateralt samarbeid

Klima- og miljødepartementet har avtaler om miljøsamarbeid med Kina, India, og Sør-Afrika. Landene står for en vesentlig og økende andel av de globale miljøproblemene. Samtidig er de i ferd med å bli foregangsland på ulike miljøfelt. Landene er helt sentrale i internasjonal miljøpolitikk.

Biodiversitet, klima og forurensing er prioriterte tema for samarbeidet. Prosjektene er for det meste rettet mot forvaltningssamarbeid, og Miljødirektoratet er en viktig partner. Prosjektene er i hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet. Samarbeidet er nedfelt i egne intensjonsavtaler.

Drivkrefter

Det pågår en rask teknologisk utvikling som gir verktøy for å løse klima- og miljøutfordringene. Markedene for klimavennlige løsninger som for eksempel sol- og vindenergi og elektriske biler har en formidabel vekst. Globale miljøavtaler og internasjonalt samabeid kan både legge til rette for og få drahjelp av denne utviklingen.

Samtidig kan handel mellom land også føre til økte klimagassutslipp og miljøproblemer. Norge jobber for å fremme bærekraftig utvikling og grønn vekst i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og i frihandelsavtaler.

Til toppen