Internasjonalt klima- og miljøarbeid

Internasjonalt samarbeid er nøkkelen til å løse klima- og miljøutfordringene. Norge samarbeider tett med EU om miljøspørsmål. I tillegg deltar vi aktivt i internasjonale prosesser og støtter tiltak i utviklingsland.

Klimaforhandlingene

Mye av det internasjonale arbeidet på klimaområdet fokuserer nå på videre arbeid etter klimaavtalen som ble vedtatt i Paris. Norge er en viktig brobygger i de internasjonale klimaforhandlingene. Vi er blant de verdensledende når det gjelder klimafinansiering.

FNs Bærekraftsmål

FNs Tusenårsmål er åtte mål knyttet til fattigdom som det internasjonale samfunnet er blitt enige om å nå innen 2015. Dette har fått navnet FNs Bærekraftsmål. Bærekraftsmålene skal hjelpe alle land med å balansere økonomisk, sosial og miljømessig utvikling, og bidra til varig fattigdomsreduksjon. Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015.

Grønn vekst

God miljøpolitikk er godt for økonomien. Derfor prioriterer regjeringen grønn vekst i det internasjonale klima- og miljøarbeidet.

Kutt i klimagassutslipp blir ofte framstilt som svært dyrt. Rapporten New Climate Economy viser imidlertid at det ikke er noen motsetning mellom økonomisk vekst og reduserte klimagassutslipp. I framtiden er det behov for større byer, mer mat og mer energi. Rapporten viser at det er mulig å dekke behovene til framtidens befolkning samtidig som vi reduserer klimagassutslippene og sørger for økonomisk vekst. Vi vet også at det bra for økonomien å ta vare på naturmangfold og naturressurser.

Drivkrefter

Handel kan føre til økte klimagassutslipp og miljøproblemer. Men handel kan også bidra til grønn vekst. Norge fremmer bærekraftig utvikling i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og i frihandelsavtaler.

Finansiering

Norge er blant de verdensledende når det gjelder klimafinansiering. Vi er også en viktig bidragsyter til Den globale miljøfasiliteten (GEF). Dette er finansieringsmekanismen til de multilaterale miljøkonvensjonene.

For å løse miljøproblemene er det ikke nok med offentlige penger. Norge jobber for at det skal bli enklere og mer lønnsomt for privat sektor å bruke pengene sine til miljøvennlige investeringer.

Multilateralt samarbeid

FNs miljøprogram

FNs miljøprogram (UNEP) er en viktig samarbeidspartner for Norge. UNEP bidrar blant annet med viktig kunnskap om klodens tilstand og årsakene til miljøproblemene. Man kan si at de er miljøets vaktbikkje. UNEP kommer også med viktig informasjon om hvordan grønn vekst kan oppnås. Dette hjelper FNs medlemsland med å lage bedre miljøpolitikk.

Kortlivede klimadrivere

Norge er en pådriver for å begrense utslipp av kortlivede klimadrivere, blant annet gjennom the Climate and Clean Air Coalition. Dette arbeidet gir både helsegevinster og rask klimagevinst.

Samarbeid for grønn utvikling

Norge støtter initiativ som bidrar til å gjøre det enklere for fattige land å velge en grønn utviklingsvei.

Les mer om initiativener:

Internasjonale klima- og miljøavtaler

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for forhandling, gjennomføring og oppfølging av internasjonale klima og miljøkonvensjoner

Dette er folkerettslig bindende avtaler mellom land eller internasjonale organisasjoner for å sikre miljøet og verdens felles natur- og kulturarv. Ved å inngå internasjonale miljøkonvensjoner har det internasjonale samfunn tatt et felles ansvar for å sikre at menneskelig aktivitet ikke motvirker et mest mulig stabilt klima og godt miljø.

Bilateralt samarbeid

Akutte behov og mangel på penger gjør at det er spesielt vanskelig for fattige land å få til en grønn utvikling. Regjerningens Klima og skoginitiativ hjelper land som har vært avhengig av inntekter fra avskoging til å velge en mer miljøvennlig retning.

Klima- og miljødepartementet samarbeider med Brasil, Sør-Afrika, India og Kina (BASIC-landene). Dette er store og raskt voksende økonomier. Norge har ettertraktet ekspertise og bistår landene til å velge en grønnere utviklingsvei.

Energi er viktig for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Norge hjelper utviklingsland med å utnytte forbybare energiresurser (vann, sol og vind) i stedet for å øke bruken av fossile energikilder. 

Samarbeid med store utviklingsland

Klima- og miljødepartementet har avtaler om miljøsamarbeid med Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Landene står for en vesentlig og økende andel av de globale miljøproblemene. Samtidig er de i ferd med å bli foregangsland på ulike miljøfelt. Landene er helt sentrale i internasjonal miljøpolitikk.

Biodiversitet, klima og forurensing er prioriterte tema for samarbeidet. Prosjektene er for det meste rettet mot forvaltningssamarbeid, og Miljødirektoratet er en viktig partner. Prosjektene er i hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet. Samarbeidet er nedfelt i egne intensjonsavtaler.