Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga natur

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Sjøanemone

Hav og kyst

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada, hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Gaupe

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Samtidig skal vi leggje til rette for beitedyr i norsk utmark. Difor skal talet på rovvilt være på eit bestemt nivå. Talet er satt lågt med omsyn til beitedyr. Klima- og miljødepartementet og resten av rovviltforvaltinga si hovudoppgåve er å sjå til at vedtatt politikk frå Storting og regjering blir gjennomført.

Aktuelt nå

Gir penger til nytt rovdyrsenter i Hedmark

14.05.2019: Regjeringen vil etablere et nytt autorisert besøkssenter for rovdyr Hedmark, og gir 2,5 millioner kroner til dette i revidert budsjett for 2019.

Alarmerende fra naturpanelet

06.05.2019: - Rapporten fra Naturpanelet viser at naturens tilstand blir stadig dårligere. Situasjonen er alarmerende. Å ta vare på naturen her helt avgjørende for vår eksistens og vår velferd. Det er også hele grunnlaget for vår økonomi og sysselsetting. Rapporten viser at det som gjøres globalt for å ta vare på naturen er for lite og det går for sakte, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Høringsfrist 01.10.2019

Høring av endringer i rovviltforvaltningen

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endring naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Høringsfrist 16.08.2019

Høring - forslag til endringer i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk

For å gi et tydelig signal om at ulovlig fiske er alvorlig miljøkriminalitet, foreslås det å heve den øvre strafferammen for grov overtredelse av lakse- og innlandsfiskloven.

Til toppen