Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga natur

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Gaupe

Rovviltforvaltning

I Noreg har vi bestandar av fire store rovdyrartar: jerv, gaupe, ulv og brunbjørn. På grunn av ein ønska utrydding, høge prisar på skinn og rause skotpremiar vart alle dei fire artane nær utrydda frå Noreg for om lag hundre år sidan. I dag er målet å sikre levedyktige bestandar av desse dyra. Vi skal også leggje til rette for at husdyr og tamrein kan beite i utmarka. Talet på rovdyr er sett lågt av omsyn til beitedyr.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Dokumenter

Strategi

Naturstrategi for våtmark

Med denne naturstrategien vil regjeringa sørge for ei berekraftig utvikling der vi handterer økosystemet våtmark på ein fornuftig og berekraftig måte, som den avgrensa ressursen det er.

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.