Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Trua natur

Nokre artar og naturtypar er så sjeldne eller har gått så tilbake at det er stor risiko for at dei forsvinn. Mange av desse trua artane og naturtypane treng at vi set inn tiltak for at vi skal klare å ta vare på dei. Viktige føresegn for å ta vare på trua natur, er prioriterte artar og utvalde naturtypar.

Sjøanemone

Hav og kyst

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada, hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Gaupe

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Samtidig skal vi leggje til rette for beitedyr i norsk utmark. Difor skal talet på rovvilt være på eit bestemt nivå. Talet er satt lavt med omsyn til beitedyr. Klima- og miljødepartementet og resten av rovviltforvaltinga si hovudoppgåve er å sjå til at vedtatt politikk frå Storting og regjering blir gjennomført.

Aktuelt nå

Ulv

Stortingsmelding om ulv

Ulv i norsk natur

Regjeringen foreslår i stor grad å videreføre dagens bestandsmål og ulvesone, men med visse tilpasninger basert på erfaringene med rovviltforliket fra 2011.

Fra Skjennungen i Nordmarka

Stortingsmelding om friluftsliv

Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene.

Natur for livet (Stortingsmelding)

Stortingsmelding om natur

Stortingsmelding Natur for livet

Stortingsmeldingen Natur for livet- norsk handlingsplan for naturmangfold.

Alle saker om Naturmangfold

Dokumenter

Avsluttet høring

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet sendte 16.02.2018 på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. Høringsfristen fra 15.03.2018. Høringssvarene er publisert.

Avsluttet høring

Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen

Klima- og miljødepartementet sendte på høring 01.12.2017 forslag til endring i forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Høringsfristen var 01.03.2018. Høringssvarene er publisert.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet naturmangfold. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.