Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga artar og natur

Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

En mink har gått i en felle på Hvaler.

Fremmede arter

Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og i resten av verden.

Gaupe

Rovdyr i Noreg

Noregs mål er målet å sikre levedyktige bestandar av jerv, gaupe, ulv og brunbjørn.. Vi skal også leggje til rette for at husdyr og tamrein kan beite i utmarka.

Aktuelt nå

Verner 26 viktige skogområder

17.12.2021: Regjeringen verner 26 nye skogområder i sju fylker som naturreservater. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog og er levested for mange truede arter. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden.

Lisensfelling utanfor ulvesona er stadfesta

26.11.2021: Klima- og miljødepartementet har behandla klager på rovviltnemndene sine vedtak om lisensfelling av inntil 26 ulvar utanfor ulvesona. Vedtaka er i all hovudsak stadfesta. Lisensfelling av ulv utanfor ulvesona startar 1. desember.

Siste nytt om temaet