Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga natur

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Sjøanemone

Norges kyst og havområder

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada - hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Gaupe

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovdyr i Noreg. Samtidig skal vi leggje til rette for at sau, kyr og geiter kan beite i utmarka. Difor skal talet på rovdyr vere på eit bestemt nivå. Talet er sett lågt av omsyn til beitedyr.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Forbyr flere fremmede planter

30.12.2020: Fra 1. januar blir det forbudt å innføre, omsette og sette ut ni plantearter i Norge. Blant disse gullregn og alaskakornell.

Naturmangfoldloven får nytt sanksjonsmiddel

11.12.2020: Fra 1. januar 2021 kan miljømyndighetene ta i bruk overtredelsesgebyr som et nytt sanksjonsmiddel ved brudd på naturmangfoldloven.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2021

Prop. 1 S (2020–2021)

Klima- og miljødepartementets forslag til statsbudsjett 2021.

Tiltaksplan 2020-2025

Bekjempelse av fremmede skadelige organismer

Fremmede arter er én av de fem store negative påvirkningsfaktorene på naturmangfoldet globalt og i Norge. Fremmede skadelige arter påvirker mange av våre økosystemer slik at tilstanden er dårligere enn før.