Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga natur

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Sjøanemone

Hav og kyst

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada, hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Gaupe

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Samtidig skal vi leggje til rette for beitedyr i norsk utmark. Difor skal talet på rovvilt være på eit bestemt nivå. Talet er satt lågt med omsyn til beitedyr. Klima- og miljødepartementet og resten av rovviltforvaltinga si hovudoppgåve er å sjå til at vedtatt politikk frå Storting og regjering blir gjennomført.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Startskot for ein ny internasjonal naturavtale

21.01.2020: Land frå heile verda møtest i Kunming i Kina i oktober for å bli samde om ein ny avtale for å ta vare på meir natur. Første utkast til ein internasjonal avtale er no publisert.

Halvveis til skogvernmålet

20.12.2019: Regjeringen verner i dag 46 skogområder i ti fylker, det betyr at vi nå har vernet 5 prosent av skogen i Norge. Vi er dermed halvveis til det vedtatte målet om vern av 10 prosent skog. Aldri tidligere er det vernet så mange skogområder på et år.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Rundskriv T-1/19

Tilskotsordningar for 2020

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Høringsfrist: 30.04.2020

Høring av ny prioritert art og to utvalgte naturtyper

Klima- og miljødepartementet sender med dette utkast til forskrift om elfenbenslav som prioritert art med økologisk funksjonsområde og utkast til endring av forskrift om utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven på høring.

Til toppen