Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga natur

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Sjøanemone

Norges kyst og havområder

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada - hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Gaupe

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovdyr i Noreg. Samtidig skal vi leggje til rette for at sau, kyr og geiter kan beite i utmarka. Difor skal talet på rovdyr vere på eit bestemt nivå. Talet er sett lågt av omsyn til beitedyr.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Regjeringa vernar 16 viktige skogområde

23.06.2021: Regjeringa vernar i dag 16 skogområde i tre fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga artar. Mange av områda har høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet.

Ny naturstrategi for våtmark

23.06.2021: Regjeringa vil bremse nedbygginga og forbetre tilstanden i våtmark. No legg regjeringa fram ein naturstrategi for korleis vi kan ta betre vare på våtmarkene våre.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi

Naturstrategi for våtmark

Med denne naturstrategien vil regjeringa sørge for ei berekraftig utvikling der vi handterer økosystemet våtmark på ein fornuftig og berekraftig måte, som den avgrensa ressursen det er.

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.