Naturmangfold

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Trua natur

Nokre artar og naturtypar er så sjeldne eller har gått så tilbake at det er stor risiko for at dei forsvinn. Mange av desse trua artane og naturtypane treng at vi set inn tiltak for at vi skal klare å ta vare på dei. Viktige føresegn for å ta vare på trua natur, er prioriterte artar og utvalde naturtypar.

Hav og kyst

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada, hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Samtidig skal vi leggje til rette for beitedyr i norsk utmark. Difor skal talet på rovvilt være på eit bestemt nivå. Talet er satt lavt med omsyn til beitedyr. Klima- og miljødepartementet og resten av rovviltforvaltinga si hovudoppgåve er å sjå til at vedtatt politikk frå Storting og regjering blir gjennomført.

Aktuelt nå

Stortingsmelding om ulv

Ulv i norsk natur

Regjeringen foreslår i stor grad å videreføre dagens bestandsmål og ulvesone, men med visse tilpasninger basert på erfaringene med rovviltforliket fra 2011.

Fra Skjennungen i Nordmarka

Stortingsmelding om friluftsliv

Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene.

Stortingsmelding Natur for livet

Stortingsmeldingen Natur for livet- norsk handlingsplan for naturmangfold.

Flere saker om Naturmangfold

Dokumenter

Meld. St. 35 (2016–2017)

Oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

05.04.2017: Meldingen redegjør for helhetlig og økosystembasert havforvaltning, miljøtilstanden og verdiskaping basert på næringsaktivitet i Norskehavet. Det gis en særlig gjennomgang av marin forsøpling og mikroplast, og tiltak for å motvirke dette.

Prop. 63 L (2016–2017)

Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)

03.03.2017: Regjeringen legger frem en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven om lisensfelling av ulv. Lovendringen vil gi rovviltforvaltningen en noe større mulighet for felling av ulv og skape bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Proposisjonen inneholder også en meldingsdel hvor det redegjøres for dagens hjemmelsgrunnlag for felling av ulv.

Finn dokument

Kronologisk liste over dokumenter som omhandler temaet naturmangfold. Du kan videre avgrense lista på dokumenttype, utgiver og tidsperiode. Du kan også søke etter dokumenter.