Klima og miljø

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga artar og natur

Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

En mink har gått i en felle på Hvaler.

Fremmede arter

Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og i resten av verden.

Gaupe

Rovdyr i Noreg

Noregs mål er målet å sikre levedyktige bestandar av jerv, gaupe, ulv og brunbjørn.. Vi skal også leggje til rette for at husdyr og tamrein kan beite i utmarka.

Aktuelt nå

Nyhet

Norden fronter naturbaserte løsninger på globale kriser

02.11.2022

De nordiske miljø- og klimaministrene vedtok i dag en erklæring om naturbaserte løsninger. Slike løsninger er betydningsfulle for å løse både klima- og naturkrisen og ministrene vil derfor jobbe for at naturbaserte løsninger får en sentral plass i forhandlingene av en ny internasjonal naturavtale under COP15 i Montreal. De oppfordrer også aktører i Norden til å ta i bruk naturbaserte løsninger.

Nyhet

Regjeringa vil betre tilhøva for villrein i Noreg

05.10.2022

Utviklinga for villreinen i Noreg har over lang tid gått i feil retning. Regjeringa har difor vedtatt å lage ei stortingsmelding og tiltaksplanar for dei einskilde nasjonale villreinområda. Her vil vil regjeringa vurdere kva for grep som må tas for å berge villreinen.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi

Naturstrategi for våtmark

Med denne naturstrategien vil regjeringa sørge for ei berekraftig utvikling der vi handterer økosystemet våtmark på ein fornuftig og berekraftig måte, som den avgrensa ressursen det er.

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.