Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Villreint

Ber om innspill til ny villreinpolitikk

Nyhet 01.09.2023

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om villrein. Det er utarbeidet noen skisser til mulig ny politikk som skal forbedre tilstanden for villrein.

Rondande nasjonalpark

Truga artar og natur

Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Montreal

Kunming-Montreal-avtalen

Det globale Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold (Naturavtalen) ble vedtatt den 19. desember 2022.

Gaupe

Rovdyr i Noreg

Noregs mål er målet å sikre levedyktige bestandar av jerv, gaupe, ulv og brunbjørn.. Vi skal også leggje til rette for at husdyr og tamrein kan beite i utmarka.