Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga natur

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Sjøanemone

Norges kyst og havområder

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada - hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Gaupe

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovdyr i Noreg. Samtidig skal vi leggje til rette for at sau, kyr og geiter kan beite i utmarka. Difor skal talet på rovdyr vere på eit bestemt nivå. Talet er sett lågt av omsyn til beitedyr.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Ein heilskapleg plan for bevaring av marin natur

09.04.2021: Noreg forvaltar havområde med verdskjende fjordar, ein særprega skjergard, unike kaldvasskorallar, opne havområde og djuphav med verdifull natur på havbotnen. I dag legg regjeringa fram ei stortingsmelding med ein heilskapleg plan for bevaring av slike viktige område for marin natur.

Felles løft for Oslofjorden

30.03.2021: Regjeringa ønsker at Oslofjorden skal vere rein, rik på liv og tilgjengeleg for alle. No legg regjeringa fram ein heilskapleg tiltaksplan for Oslofjorden med regjeringa sine viktigaste prioriteringar for å gjere miljøtilstanden i Oslofjorden betre.

Siste nytt om temaet