Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Trua natur

Aldri før har vi på globalt nivå endra og påverka naturen så mykje som dei siste femti åra. Ei rekkje artar og naturtypar er trua av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

Sjøanemone

Hav og kyst

Norge har verdens nest lengste kyst etter Canada, hele 100 915 km med alle øyer. Havbunnen og vannet er biologiske skattekister som vi både vil verne og høste av på en bærekraftig måte. Alt tyder på at presset på miljøverdier og ressurser vil øke i framtida, både i våre områder og globalt.

Gaupe

Rovviltforvaltning

Vi skal ha rovvilt i norsk natur. Samtidig skal vi leggje til rette for beitedyr i norsk utmark. Difor skal talet på rovvilt være på eit bestemt nivå. Talet er satt lavt med omsyn til beitedyr. Klima- og miljødepartementet og resten av rovviltforvaltinga si hovudoppgåve er å sjå til at vedtatt politikk frå Storting og regjering blir gjennomført.

Aktuelt nå

Hjerkinn nasjonalpark mot Snøhetta

Utvider nasjonalpark på Dovrefjell

20.04.2018: Regjeringen utvider i dag Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ved å verne det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Nasjonalparken øker da med over 130 kvadratkilometer. I tillegg opprette regjeringen et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer. Gjennom konstruktiv dialog med lokalsamfunnet har vi funnet gode løsninger for beitenæringen og reiseliv.

Ingen endring i lisensfellingsperioden for ulv i vår

05.04.2018: Det gjøres ingen endringer i lisensfellingsperioden for ulv denne våren. Det vil si at perioden ikke utvides ut april i år.

Dokumenter

Høringsfristen var 27.03.2019

Høring av forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Høringssvarene er publisert.

Rundskriv T-1/18

Tilskotsordningar for 2019

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, forureining, kulturminne, klima m.m.

Til toppen