Klima og miljø

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Rondande nasjonalpark

Truga artar og natur

Ei rekkje artar og naturtypar er truga av utrydding – både globalt og i Noreg. Det betyr at dei har høg risiko for å døy ut.

En mink har gått i en felle på Hvaler.

Fremmede arter

Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og i resten av verden.

Gaupe

Rovdyr i Noreg

Noregs mål er målet å sikre levedyktige bestandar av jerv, gaupe, ulv og brunbjørn.. Vi skal også leggje til rette for at husdyr og tamrein kan beite i utmarka.

Aktuelt nå

Nyhet

Foreslår å verne deler av Østmarka som nasjonalpark

22.06.2022: Østmarka har områder med store naturkvaliteter, og byr på gode naturopplevelser for svært mange mennesker. Nå har Klima- og miljødepartementet gitt viktige føringer om å sende på høring forslag om en stor nasjonalpark i Østmarka.

Nyhet

Oppretter Norges største marine verneområde

22.06.2022: Regjeringen har i statsråd i dag opprettet Norges største marine verneområde i kommunene Alta, Hasvik og Loppa i Troms og Finnmark fylke. Lopphavet marine verneområde består av åpne sjøområder som rommer viktig og svært variert natur. Området er viktig for en rekke sjøfuglarter og for kysttorsk.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Strategi

Naturstrategi for våtmark

Med denne naturstrategien vil regjeringa sørge for ei berekraftig utvikling der vi handterer økosystemet våtmark på ein fornuftig og berekraftig måte, som den avgrensa ressursen det er.

Tiltaksplan

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv

Tiltaksplanen viser regjeringens viktigste prioriteringer for Oslofjorden, i første omgang fram mot 2026.